IOANE 11

1E aoraki te aomata temanna, ae Rataro arana; kaaini Betania ngaia, are aia kaawa Nei Maria ma tarina are Nei Mareta. 2Aei Nei Maria are kabira te Uea n te b'a ao e kaoi waena n irannatuna, ao ngaia are e aoraki m'anena are Rataro. 3A kanakoa ngkanne aia rongorongo m'anen Rataro aikai nakon Iesu ma taekana ae kaangai: Te Uea, e aoraki teuare Ko tangiria. 4Ngke E ongo Iesu, ao E taku, “Tiaki te aoraki ae e na mate iai te aomata, ma e riki aei i bukin neboan te Atua, ao b'a E aonga n neboaki iai Natin te Atua.” 5Ao Iesu E tangira Mareta, ma tarina, ma Rataro naba. 6Ma ngaia are, ngke E ongo b'a e aoraki Rataro, ao E tiku uabong riki n te tabo are E mena iai. 7Ao i mwin arei, ao E taku nakoia ana reirei, “Ti a nako riki nako Iutaia.” 8A taku ana reirei nakoina, “Te Tia Reirei, a ukoukoriko I-Iutaia i nanon tabebong boongi n nako b'a a na karebanaiko, ao Ko nangi manga nako Iutaia?” 9E kaekaia Iesu ao E taku, “Tiaki tebwi ma uoua te aoa n te ngaina? Ngkana e nakonako te aomata n te ngaina, ao e aki untabataba b'a e nora ootan te aonnaba aei. 10Ma ngkana e nakonako n te bong, ao e untabataba b'a akea te oota i rouna.” 11Ngke E a tia n atongi baikai, ao E a manga taku riki, “E matu raraora ae Rataro, ma N na nako ni kautia.” 12A taku ngkanne ana reirei nakoina, “Te Uea, ngkana tao e matu ao ane nangi marurung.” 13Ma Iesu E nanona maten Rataro n ana taeka; ma ngaiia a taku n aia iango b'a E taekina te matu are bon te matu. 14Ma ngaia are, E katereterea raoi nakoia Iesu ao E taku, “E a mate Rataro; 15ma I kukurei i bukimi ngke I aki mena ikekei, b'a kam aonga n onimakinai.” 16E taku ngkanne Toma, are aranaki b'a te Bwebwee, nakoia raona n reirei, “Ti na nako naba, b'a ti aonga ni mate ma Ngaia.” 17Ngke E roko Iesu, ao E a ataia b'a ngaia a tia ni koro a bong ana bong Rataro n te ne ni mate. 18E kaani Betania ma Ierutarem, tao a kani koro uoua te maire raroaia; 19ao a m'aiti I-Iutaia ake a tia n roko irouia Mareta ma Nei Maria ni kabebetei nanoia i bukini mateni m'aneia. 20Ao Mareta ngke e ongo taekan Iesu b'a E a kan roko, ao e nako ni butim'aia; ma Nei Maria e karaua n tekateka n te auti. 21E taku ngkanne Mareta nakon Iesu, “Te Uea, ngke arona b'a Ko mena ikai, ao e na bon aki mate m'aneu. 22Ao I bon ataia b'a ngkai naba ngkana iai te b'ai ae Ko butiia te Atua iai, ao Ngaia E na boni karekea nako im.” 23E taku Iesu nakoina, “E na boni manga uti m'anem.” 24E taku Mareta nakoina, “I ataia b'a e na maiu n tain te manga-maiu n te kabanea ni bong.” 25E taku Iesu nakoina, “Boni Ngai te manga-maiu ao te maiu; ane onimakinai ao e na boni maiu, e ngae ngkana e a mate: 26ane maiu ao e onimakinai, ao e na bon aki mate. Ko kakoaua aei?” 27E kaeka ao e taku, “Eng, te Uea. I kakoaua b'a te Kristo Ngkoe, are Natin te Atua, are Ngaia are na roko i aonnaba.” 28Ngke e a tia Mareta n atongi baikai, ao e nako ni wetea tarina are Nei Maria n te aro ni karaba, ao e taku, “E a roko te Tia Reirei, ao E kaoko.” 29Ngke e ongo aei Nei Maria, ao e waekoa n teirake ao e nakoina. 30E tuai roko Iesu n te kaawa, b'a E mena naba n te tabo are e bo ma Ngaia iai Mareta. 31Ao I-Iutaia ake a raona Nei Maria ni kabebetea nanona, ngke a noria b'a e kawaekoa n teirake n oti nako, ao a iria, b'a a taku n aia iango b'a e na nako n te ne ni mate n tang iai. 32Ao Nei Maria ngkanne, ngke e roko n te tabo are E mena iai Iesu, ao ngke e noria, ao e b'aka ni bobaraaki i rarikini waen Iesu, ao e taku nakoina, “Te Uea, ngke arona b'a Ko mena ikai, ao e na bon aki mate m'aneu.” 33Ngke E nora Nei Maria Iesu b'a e katumaua te tang, ao b'a a tang naba I-Iutaia ake a iria, ao E rotaki tamneina, E rawawata; 34ao E taku, “Kam kawenea ia?” A taku nakoina, “Te Uea, mai noria.” 35A wawa nako ranni matan Iesu. 36Ma ngaia are, a taku I-Iutaia, “Noria, ai batiraa tangirana i rouna!” 37Ma iai tem'angina i buakoia ake a kaangai, “E na aki kona Teuare kaure matan te matakii n tuka te mate b'a e na aki roko iroun Rataro?” 38Ma ngaia are, e a manga rotaki naba nanon Iesu, ao E nako n te ne ni mate, ae te b'angani matang, ae bonotaki matana n te atibu. 39E taku Iesu, “Kaki te atibu!” E taku Mareta are m'anen teuare mate, “Te Uea, e a m'aung, b'a ai a bong ana bongi ni mate.” 40E taku Iesu nakoina, “Tiaki I a tia n tuangko b'a ngkana ko onimaki ao ko na nora iai m'akan te Atua?” 41A kaaki ngkanne te atibu. Ao E tara rake Iesu, ao E taku, “Tamau, I kaitauko b'a Ko ongo irou. 42Ao I ataia b'a Ko ongongo irou n taai nako: ma I atonga aei i bukiia aomata aika teitei ikai, b'a a aonga ni kakoaua b'a Ngkoe ae Ko kanakomaiai.” 43Ngke E a tia n atongi baikai, ao E kanenea b'anaana n takarua ni kaangai, “Rataro, oti nako!” 44E oti nako teuare mate ma baina ao waena aika niniraki n te kabae ae te kunnikai, ma ubuna ae kabaeaki n te kawere. E taku Iesu nakoia, “Kab'ara, ao kanakoa.” 45Ma ngaia are, ngke a noori baike. E karaoi Iesu I-Iutaia aika bati, ake a roko ni kawara Nei Maria, ao a onimakinna. 46Ma iai tem'angina i buakoia aomata akekei ake a nakoia B'aritaio n tuangiia baike E karaoi Iesu. 47Ma ngaia are, a tewea te kabowi aia mataniwi ibonga ma B'aritaio, ao a taku, “Tera ae ti na karaoia? B'a a bati m'akuri aika kamimii aika E karaoi te aomata arei. 48Ngkana ti katikua b'a E na waaki nako n arona aei, ao a na boni bane aomata n onimakinna, ao ane a na roko I-Rom n urua ara tabo ma ara botannaomata.” 49Ma temanna i buakoia, ae arana Kaiaba, are aia mataniwi ibonga n te ririki anne, e taku nakoia, “Kam aki oota n te b'ai ae riki! 50Kam aki iango b'a e tamaroa riki i bukimi b'a e na iai temanna ae na mate i bukiia aomata, nakon ae e na bane ni mate te botannaomata aei?” 51Ma e aki atonga aei b'a oin ana iango; ma ngkai mataniwiia ibonga ngaia n te ririki arei, ao e taetae ni burabeti b'a E nangi mate Iesu i bukin te botannaomata arei; 52ao tiaki ti i bukiia, ma E na botiia natin te Atua, ake a maae nako, n ti teuana. 53Ma ngaia are, man te bong arei, ao a iaiangoa aroni kamatean Iesu. 54E aki manga m'am'ananga Iesu ni kaotiotia i mataia I-Iutaia, ma E kitana ikekei ao E nako n te aba are i rarikin te rereua, nakon te kaawa are arana Eberaim; ao E tiku iai ma ana reirei. 55E a kaan tain aia botaki I-Iutaia are te Toa are te Riao; ao a m'ananga aomata aika bati mai abaia, nako Ierutarem, i m'ain te Toa are te Riao, b'a a na kaitiakia. 56A ukoukora Iesu ngkanne, ao a i taetae i rouia ngke a tei i nanon te Tembora, ni kaangai, “Tera ami iango? Tao E na aki roko n te Toa?” 57A a tia ni kanakoa aia taeka aia mataniwi ibonga ma B'aritaio, b'a ngkana iai te aomata are ata te tabo are E mena iai Iesu, ao e na kaotia, b'a a aonga n taua Iesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\