IOANE 12

1Onobong i m'ain te Toa are te Riao, ao E roko Iesu i Betania, ike e mena iai Rataro are kamaiuaki iroun Iesu man te mate. 2Ma ngaia are, a karaoa te am'arake i bukin Iesu ikekei; e touati Mareta, ao Rataro e raonia ake a tekateka n rarikiriki ma Iesu. 3Ao Nei Maria e anaa ngkanne teuana te rawawata ni kabira ae boiarara, ae te naro ni koaua ae bati boona, ao e kabiri waen Iesu iai, ao e kaoi n iran atuna; ao e niraki nanon te auti ni boin te kabira. 4E taku Iuta Itekariota, are temanna i buakoia ana reirei, are nang kam'anea Iesu, 5“E aera ngke e aki kaboaki nako te kabira aei n tenibubua te tenari, ao a anganaki akana aki kaub'ai?” 6E atonga aei, tiaki i bukina b'a e tabe i bukiia aika a aki kaub'ai; ma e atonga aei b'a te tia ira ngaia, ao ngkai e mena i rouna nen te m'ane, ao e taneiai n ananaa are e taku mai iai i bon i bukina. 7Ma ngaia are, E taku Iesu, “Katuka neienne i bon i rouna! E na kawakina ae iai i rouna i bukin au bongi n taunaki. 8A boni memena i rarikimi aomata aika aki kaub'ai, ma Ngai e na bon toki memenau i rarikimi.” 9Ngke a ataia aomata aika bati aika I-Iutaia b'a E mena Iesu i Betania, ao a nako iai, tiaki ti i bukin Iesu, ma a kan nora naba Rataro, are e a tia ni kamaiuaki iroun Iesu mai buakoia maate. 10Ao a karekea aia iango ibonga ake mataniwi b'a a na kamatea naba Rataro, 11i bukina b'a a m'aiti I-Iutaia aika rawa i rouia, ao a onimakina Iesu i mwin te baere e a tia n riki nakon Rataro. 12N te bong are i mwina ao a ongo aomata aika rangi ni bati, ake a roko n te Toa are te Riao, b'a ae i aoni kawaina n roko Iesu i Ierutarem. 13A anai baanikaai aika aroni baan te ni, ao a nako ni butim'aia, ao a takarua ni kaangai, “E na neboaki te Atua! E na kakab'aiaki Teuae nakomai n aran te Atua. E na kakab'aiaki aia Uea Iteraera!” 14Ao ngke E reke iroun Iesu te aati te teei, ao E toka i aona; n ai aron are koreaki n te B'aib'ara ni kaangai, 15“Tai maku, ngkami kaain Ierutarem; noria, E a roko ami Uea, ae toka i aon te bun n aati.” 16A aki atai nanoni baikai ana reirei ngkekei; ma ngke E neboaki Iesu, ao a uringi baikai b'a taekana aika koreaki n te B'aib'ara, ao b'a a karaoaki naba nakoina. 17Ma ngaia are b'a aomata ake a bati ake a mena i rarikin Iesu n te tai are E wetea iai Rataro ni kaotinakoa man te ne ni mate, ao ni kamaiua mai buakoia maate, a taekina te baere e a tia n riki nakon Rataro. 18Aei bukin are E a butim'aeaki iai Iesu irouia aomata aika bati, b'a a ongo ae E a tia ni karaoa te m'akuri ae kamimii arei. 19A i taetae ngkanne B'aritaio i rouia, ni kaangai, “Kam noria b'a akea te bae kam kona ni karaoia; noria, e a bane n nako te aba n iria.” 20Iai I-Erene tabem'aang i buakoia aomata ake a nako Ierutarem b'a a na taromauri n tain te Toa are te Riao. 21A nako ngkanne nakoni Biribo, are kaaini Betetaita are i Kariraia, ao a tuangnga ni kaangai, “Teuaei, ti kan nora Iesu.” 22E nako Biribo n tuanga Anterea, ao a uaia n nako n tuanga Iesu. 23Ao E kaekaia Iesu ao E taku, “E a roko te aoa are E na neboaki iai Natin te Aomata. 24Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a ngkana e aki b'aka uaan te uita i buakon te tano ni mate iai, ao e na tiku n ti ngaia; ma ngkana e b'aka ao e mate iai, ao ane na kariki uaana aika bati. 25Ane tangira maiuna ao e na kabua; ao ane riba maiuna n te aonnaba aei, ao e na kawakinna nakon te maiu are aki toki. 26Ane toro irou, ao e riai n irirai; ao ike I mena iai, ao e na mena naba iai au toro; ane toro irou, ao e na karineaki iroun Tamau. 27“E rawawata nanou ngkai; ao tera ae N na taekinna? Tao N na kaangai, Tamau, kamaiuai man te aoa aei? Ma aei bukin rokou, b'a N na rin i nanon te aoa aei. 28Tamau, neboa aram.” E roko ngkanne te b'ana mai karawa, ae kaangai, “I a tia n neboia, ao N na manga neboia.” 29Ma ngaia are, aomata ake a teitei ikekei a ongo, ao a taku b'a e rebwe te baa; ma iai tabeman i buakoia ake a kaangai, “E taetae te anera nakoina.” 30E kaekaia Iesu ao E taku, “E aki roko te b'ana aei i buku, ma e roko i bukimi. 31Ana tai ngkai te aonnaba aei ni motikaki taekana; te tai naba aei are e na b'aka man ueana iai te tia taua taekan te aonnaba aei; 32ao Ngai, ngkana I kateaki rake mai aon te aba, ao N na katiki nanoia aomata ni kabaneia b'a a na nako iu.” 33E atonga aei b'a E na kaota aron te mate are na riki nakoina. 34Ma ngaia are, a kaeka aomata ni kaangai, “Ti ongo n te Tua b'a E na maiu n aki totoki te Kristo. Ko na kanga ngkanne n taku b'a E na kateaki rake Natin te Aomata? Antai Natin te Aomata anne?” 35E taku ngkanne Iesu nakoia, “E na aki rangi ni maan ana tai te oota ni mena i buakomi. Ma ngaia are, kam na nakonako ngkai iai te oota, b'a e kaawa n taoningkami te roo; ane nakonako n te roo, ao e aki ata ike e nako iai. 36Ngkai iai te oota iroumi, ao kam na onimakinna, b'a kam aonga n riki b'a natin te oota.” Ngke E a tia n atongi baikai Iesu, ao E nako ni karaba mai rouia. 37E boni ngae ngke E kabatiai ni karaoi ana m'akuri aika kamimii i mataia, ma a bon aki onimakinna, 38b'a e na kakoroaki bukin ana taeka Itaia are te burabeti are kaangai: “Te Uea, antai ae kakoaua ara rongorongo? Ao antai ae kaotaki m'akan te Atua nakoina?” 39Aio bukin ae a aki kona n onimaki iai, b'a e a manga taku Itaia, 40“E kamataki mataia te Atua, ao E kamatoai nanoia; b'a a kaawa n noraba ni mataia ao n atatai n nanoia, ma n rairaki nako iu b'a N na kamaiuia.” 41E atongi baikai Itaia i bukina b'a e a kaman nora mimitongin Iesu, ao e taekinna. 42Ma e ngae n anne ao a bon onimakinna naba taan tautaeka aika bati; ma a aki kani kaotia, i bukina b'a a makuia B'aritaio, b'a a kaawa n tukaki mani m'aneabaia I-Iutaia: 43b'a a tangira riki kamoamoaaia irouia aomata nakoni kamoamoaaia iroun te Atua. 44Ao E kanenea b'anaana Iesu ao E kaangai, “Ane onimakinai, ao e aki onimakinai, ma e onimakina Teuare kanakomaiai. 45Ao ane norai, ao e nora Teuare kanakomaiai. 46I roko b'a te oota i aonnaba, b'a e na aki mena n te roo ane onimakinai. 47Ngkana e ongo au taeka te aomata, ao e aki iri nanoia, ao I aki motika taekana: b'a I aki roko b'a N na motika taekan aonnaba, ma I roko b'a N na kamaiua. 48Ane rawa nako iu, ao e aki kaaki i nanona au taeka, ao bon iai ae na motika taekana: taeka ake I atong a na riki b'a b'aini motikan taekana n te kabanea ni bong. 49B'a I aki taetae man oin au iango; ma E tuangai te Tama are kanakomaiai b'a tera ae N na taekinna, ao ae N na atongnga. 50Ao I ataia b'a e reke te maiu are aki toki man ana tua. Ma ngaia aei, b'a te bae I atongnga, ao I atongnga n aron are E tuangai Tamau.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\