IOANE 13

1I m'ain rokon te Toa are te Riao, ao E ataia Iesu b'a e a roko ana aoa ni kitana te aonnaba aei nakon Tamana. E a kaman titiku i nanona tangiraia aomata ake a onimakinna, ake a mena i aon te aba, ao E tangiriia ni karokoa te toki. 2Ao ngke a am'arake, ngke e a tia te riaboro ni karina te iango i nanon Iuta, are natin Timon Itekariota, b'a e na kam'anea Iesu, 3ao Iesu, n ataakina i rouna b'a E a tia Tamana ni kaaki b'aai ni kabane i aani m'akana, ao b'a E roko mairoun te Atua ao E na manga oki nakon te Atua, 4E teirake man te am'arake, ao E buuta kunnikaina, ao E kabaea te kaoa i nuukana. 5Ao i mwina E kab'aroa te ran i nanon te betin, ao E moanna n teboki waeia ana reirei, ao E kaoi n te kaoa are bae i nuukana. 6E roko ngkanne iroun Timon Betero. E taku Betero nakoina, “Te Uea, Ko teboki waeu?” 7E kaekaa Iesu ao E taku, “Ko aki ata ae I karaoia ngkai, ma ane ko na ataia rimwi.” 8E taku Betero nakoina, “Bon akea te anga ae Ko na teboki iai waeu!” E kaekaa Iesu ao E taku, “Ngkana I aki teboki waem, ao ko aki buokanib'ai ma Ngai.” 9E taku Timon Betero nakoina, “Te Uea, tiaki ti waeu, ma teboki naba baiu ma atuu!” 10E taku Iesu nakoina, “Ane e a tia n tebokia ao e itiaki rab'atana ni kabanea, ao e aki manga tangira te tebotebo, ma ti waena ae e na tebokia; ao kam itiaki, ma kam aki bane n itiaki.” 11B'a E a kaman ata teuare nang kam'anea; ma ngaia are E kaangai, “Kam aki bane n itiaki.” 12Ao ngke E a tia Iesu n teboki waeia ana reirei, ma ni karina ana kunnikai are E a tia ni buutia, ma ni manga okira n nena n tekateka n rarikiriki, ao E taku nakoia ana reirei, “Kam ata nanon te bae I a tib'a tia ni karaoia nakoimi? 13Kam atongai b'a te Tia Reirei ao te Uea; ao e eti ami taeka, b'a boni Ngai. 14Ma ngaia are, ngkai I teboki waemi, Ngai ae ami Uea ao ami Tia Reirei, ao kam bon riai naba ngkami n i teboteboki waemi. 15B'a I anganingkami te banna ni kakairi, b'a kam na katotonga ae I a tia ni karaoia nakoimi. 16Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami, b'a e aki kakannato riki te toro nakon ana mataniwi; ao e aki kakannato riki ane kanakoaki nakon ane kanakoa. 17Ngkana kam atai baikai, ao kam a kab'aia ngkana kam karaoi. 18I aki taekiningkami ni kabaneingkami, I ataiia aika I a tia n rineia; ma e na kakoroaki nanon are taekinaki n te B'aib'ara ni kaangai: “Te aomata ae I am'arake ma ngaia, e riki b'a te tia kam'aruaai.” 19I taekina te baei ngkai nakoimi, ngkae e tuai n riki; b'a ngkana e riki, ao kam na kakoauaai b'a boni ‘Ngai ae Ngai.’ 20Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami, b'a ane m'anea n akoa ane I kanakoa, ao e m'aneai n akoai; ao ane m'aneai n akoai, ao e m'anea n akoa naba Teuare kanakomaiai.” 21Ngke E a tia n atongi baikai Iesu, ao e rawawata tamneina; ao E taetae ma te aki nanokokoraki ni kaangai, “Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a ane e nang kam'aneai temanna i buakomi.” 22A i taramata ana reirei ma te minotaki b'a ai antai ae E nanonna n ana taeka. 23Ao temanna i buakoia ana reirei Iesu, are te reirei are E tangiria Iesu, e rarikiriki ni kaan ma b'anib'anin Iesu. 24Ma ngaia are, e karaoa te kanikina Timon Betero nakoina, ao e kaangai, Kakaea mairoun Iesu b'a antai ae E nanonna n ana taeka. 25Ao e ei nako ngkanne teuarei ni kaania riki Iesu, ao e titirakinna ni kaangai, “Te Uea, antai ae Ko nanonna?” 26E kaeka Iesu ao E taku, “N na kateboa te m'akoro ni kariki ao N na anganna; boni ngaia teuanne.” Ma ngaia are, ngke E a tia Iesu ni kateboa te m'akoro ni kariki, ao E anaia, ao E angan Iuta, are natin Timon Itekariota. 27I mwin te tai are e reke iroun Iuta iai te m'akoro ni kariki, ao e a rin naba Tatan i nanon Iuta. E taku ngkanne Iesu nakoina, “Tai tab'ara, karaoa ane ko nang karaoia.” 28Bon akea temanna i buakoia ake a rarikiriki n am'arake, ae ataia b'a bukin tera ngke E atonga aei Iesu nakon Iuta. 29Ma a taku n aia iango tabem'aang i buakoia ana reirei, b'a ngkae e mena iroun Iuta nen te m'ane, ao e a tuangaki iroun Iesu b'a e na kabo baike a kainanoi i bukin te Toa, ke e na angania akana aki kaub'ai te b'ai teuana. 30Ma ngaia aei, b'a ngke e reke iroun Iuta te m'akoro ni kariki, ao e a oti nako naba; ao e a bong. 31Ao ngke e a tia n oti nako Iuta, ao E taku Iesu, “Ane e nangi noraki ngkai irouia aomata mimitongin Natin te Aomata; ao ane e na noraki naba n arona aroni mimitongin te Atua. 32Ao ngkana a na nora i rouna aroni mimitongin te Atua, ao te Atua ngkanne E na manga kaota nakoia aron Natin te Aomata ni kamimitongaki i rouna, ao ane E na karaoia ngkai naba. 33Ataei, N na aki maan ni memena i rarikimi. Ane kam na ukoukorai; ao n aron are I a tia n taekinna ngkoa nakoia I-Iutaia, ao I a manga taekinna ngkai nakoimi, ‘Kam aki kona n roko n te tabo are N na nako iai.’ 34I anganingkami te tua ae boou: kam na i tangitangiri; n ai arou ngke I tangiringkami, b'a kam aonga n i tangitangiri. 35Ngkana kam b'aina te i tangitangiri, ao ane a na ataingkami iai aomata ni kabaneia b'a au reirei ngkami.” 36E taku Timon Betero nakon Iesu, “Te Uea, Ko na nakea?” E kaeka Iesu ao E taku, “Ko aki kona n irai ngkai nakon te tabo are N na nako iai; ma ko na irai rimwi.” 37E a manga taku riki Betero nakoina, “Te Uea, e aera b'a N na aki kona n iriko ngkai? N na anga maiu i bukim!” 38E kaeka Iesu ao E taku, “Ko na anga maium i buku? Bon te koaua ni koaua ae I a tuangko, b'a i m'ain tangin te moa ao ane ko na katenua kakeaau.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\