IOANE 14

1“A na tai rawawata nanomi; kam na onimakina te Atua, ao kam na onimakinai naba. 2E m'awawa nanon ana auti Tamau i bukin te maeka; ma ngke arona b'a akea, ao e koaua b'a N na tuangngkami ae N na nako ni katauraoi nnemi i m'aimi? 3Ao ngkana I nako ni katauraoi nne i bukimi, ao N na manga oki ni kairingkami nako iu; b'a ike I mena iai, ao kam na mena naba iai. 4Ao kam ata te kawai nakon te tabo are N na nako iai.” 5E taku Toma nakoina, “Te Uea, ti aki ata te tabo are Ko na nako iai; ao ti na kanga n ata te kawai?” 6E kaekaa Iesu ao E taku, “Boni Ngai te kawai, te koaua, ao te maiu; bon ti Ngai te kawai i bukin ane kan nako n Tamau. 7Ngke arona b'a kam a kaman ataia b'a antai Ngai ni koaua, ao kam na kaman ataia naba b'a antai Tamau; ao kam a ataia ma ngkai, ao kam a tia n noria.” 8E taku Biribo nakoina, “Te Uea, kaota Tamam nako ira, ao a rau nanora iai.” 9E taku Iesu nakoina, “Ai maanraa Ngai ni mena i rarikimi, ao ko tuai man ataai, Biribo? Ane e a tia n norai, ao e a tia naba n nora Tamau; e aera ngkai ko kaangai, ‘Kaota Tamam nako ira’? 10Ko aki kakoauaa b'a Ngai i nanon Tamau, ao Tamau i nanou? Baika I atongi nakoimi, I aki atongi man oin nanou; ma E karaoi baika E bairei b'a E na karaoi Tamau ae maeka i nanou. 11Kam na kakoauaai b'a Ngai i nanon Tamau, ao Tamau i nanou; ma ngkana kam aki, ao kam na kakoauaai i bukin au m'akuri nako. 12Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a ane onimakinai ao e na karaoi m'akuri aika I karaoi; ao e na karaoi m'akuri aika ab'ab'aki riki, i bukina b'a N na nako n Tamau. 13Ao N na karaoa te b'ai ane kam bubuti i bukina n arau, b'a e aonga ni kaotaki mimitongin te Tama iroun te Nati. 14Ngkana kam butiai te b'ai teuana n arau, ao N na karaoia. 15“Ngkana kam tangirai, ao kam na tou mwin au tua. 16Ao N na butiia Tamau, ao Ngaia E na anganingkami temanna riki te Tia Buobuoki, b'a E na memena iroumi n aki toki. 17Te Tia Buobuoki aei bon te Tamnei 18“N na bon aki kitaningkami ni kaaki taekami. I a manga okiringkami. 19Ai ti teutana, ao e na aki manga norai aonnaba; ma kam na manga norai. Ngkai N na manga uti, ao ngkami kam na manga uti naba. 20N te bong arei, ao kam na ataia b'a I mena i nanon Tamau, ao ngkami i nanou, ao Ngai i nanomi. 21“Ane iai i rouna au tua nako, ao e tou mwiia, ao e kaotia iai b'a e tangirai; ao ane tangirai ao e na tangiraki iroun Tamau, ao e na tangiraki naba irou, ao N na kaotai nakoina.” 22E taku Iuta (are tiaki Iuta Itekariota) nakon Iesu, “Te Uea, Ko na kanga n ae Ko na kaotiko nako ira, ma tiaki nakon te aonnaba?” 23E kaekaa Iesu ao E taku, “Ngkana e tangirai te aomata, ao e na ongeaba nakon au taeka; e na tangiraki iroun Tamau, ao Ti na nakoina ni maeka ma ngaia. 24Ane aki tangirai, ao e aki ongeaba nakon au taeka; ao te taeka are kam ongo bon tiaki au taeka, ma bon ana taeka Tamau are kanakomaiai. 25“I a tia n atongi baikai nakoimi, ngkai I mena i rarikimi. 26Ma te Tia Buobuoki, are te Tamnei are Raoiroi, are E na kanakomaia te Tama n arau, E na reireingkami b'aai ni kabane, ao E na kaururingkami taeka ni kabane ake I a tia n atong. 27“I katuka te rau iroumi; I anganingkami au rau: I aki anganingkami n ai aron te aba, ngkana e anga. A na tai rawawata nanomi, ao a na tai maku. 28Kam ongo ngke I kaangai nakoimi, N na nako, ao N na manga okiringkami. Ngke kam tangirai, ao kam na boni kim'areirei, i bukina ngkai N na nako n Tamau; b'a E kakannato riki Tamau nako iu. 29Ao ngkai, I a tia n tuangngkami te baerei i m'ain rikina; b'a ngkana e riki, ao kam na kakoauaa. 30N na aki kabatia te taetae ma ngkami, b'a ae e a nako mai te tia taua taekan te aonnaba aei. Akea m'akana i aou; 31ma e na ataia te aonnaba b'a I tangira Tamau; ao anne bukina ae I karaoi iai b'aai ni kabane ake E tuangai. “Tei rake, ti na nako maikai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\