IOANE 15

1“Ngai te kai ae te kureebe ni koaua, ao Tamau te tia ribana. 2Te m'aanga ae nim ma Ngai ae e aki uaa, ao E kanakoa; ao te m'aanga ae uaa, E kaitiakia, b'a e aonga ni kariki uaana aika m'aiti. 3Ao ngkami, kam a kaman tia ni kaitiakaki n te taeka are I a tia n atongnga nakoimi. 4Kam na teimatoa n nim ma Ngai, ao N na teimatoa n nim ma ngkami. Akea te m'aanga ae kona ni kariki uaa i bon i rouna, ngkana e aki nim ma botona; ao ai aromi naba, kam aki kona ni kariki uaa, ngkana kam aki nim ma Ngai. 5“Ngai te kai ae te kureebe, ao ngkami m'aangana. Ane nim ma Ngai, ao I nim ma ngaia, ao e na kariki uaa aika bati; b'a akea te b'ai ae kam kona ni karaoia ngkana akea Ngai. 6Ane aki nim ma Ngai, ao e teweaki nako n ai aron te m'anga, ao e rai. A bobotaki aeka ni m'anga aikai, ao a teweaki nako nanon te ai, ao a bue. 7Ngkana kam teimatoa n nim ma Ngai, ao a tiku au taeka i nanomi, ao kam na bubuti baika kam tangiri, ao a na reke iroumi. 8E neboaki Tamau n ami kariki uaa aika bati, ao n rikimi b'a au reirei. 9I tangiringkami n ai aron Tamau ngkae E tangirai; kam na teimatoa n nim ma Ngai b'a e aonga n aki bua tangirami irou. 10Ngkana kam ongeaba nakon au tua nako, ao e na bon aki bua mairou tangirami; n ai arou ngkai I ongeaba nakon ana tua nako Tamau, ao e aki bua tangirau i rouna. 11“I atongi baikai nakoimi, b'a e aonga n reke iroumi te kim'areirei ae ti te bo ma ae e reke irou, ao b'a e aonga ni koro raoi kim'areireimi. 12Aio au tua: kam na i tangitangiri, n ai arou ngkai I tangiringkami. 13Akea te tangira ae korakora riki iroun te aomata nakon ae te anga maiuna i bukiia raona. 14Raou ngkami, ngkana kam karaoi baika I tuangngkami. 15I aki manga atongngkami b'a tooro, b'a te toro e aki ata ane e karaoia ana uea; ma I atongngkami b'a raao, i bukina b'a I a tia n tuangngkami b'aai ni kabane ake I ongo iroun Tamau. 16Kam aki rineai; ma I rineingkami, ao I bairei ami m'akuri, b'a kam na nako ni kariki uaa aika bati, ao a na aki mauna uaami; ma ngaia are ngkana iai te bae kam butiia iai Tamau n arau, ao E na anganingkami. 17I tuangngkami aei: kam na i tangitangiri. 18“Ngkana e ribaingkami te aba, ao kam na ataia b'a e a tia n ribaai i m'ain ae e ribaingkami. 19Ngkana ana b'ai te aba ngkami, ao e na tangiringkami b'a e tangiriia ana b'ai; ma ngkai tiaki ana b'ai te aba ngkami, ao I rineingkami mai iai, ao bon aei bukina ae e ribaingkami iai te aba. 20Kam na uringa te taeka are I atongnga nakoimi are kaangai, ‘E aki kakannato riki te toro nakon ana uea.’ Ngke a b'ainikirinai, ao a na boni b'ainikiriningkami naba; ngke a ongeaba nakon au taeka, ao a na bon ongeaba naba nakon ami taeka. 21Ma ane a na karaoi baikai ni kabane nakoimi i bukin arau, b'a a aki ata Teuare kanakomaiai. 22Ngke tao I aki roko n taetae nakoia, ao a na akea i rouia namakinani mwin aia bure; ma ngkai, ai bon akea aonaia i bukin aia bure. 23Ane ribaai, ao e riba naba Tamau. 24Ngke tao I aki karaoi i buakoia b'aai aika aki kakaraoaki ma rimoa iroun te aomata, ao a na bon akea i rouia namakinani mwin aia bure; ma ngkai, a tia n norai ma Tamau ao a ribaira. 25Ma e riki aei, b'a e na kakoroaki bukin te taeka are koreaki ni kaangai n aia Tua: ‘Akea bukin ribaau i rouia.’ 26“Ma ngkana E roko te Tia Buobuoki, are te Tamnei 27Ao ngkami naba taani kakoaua, b'a kam a tia ni memena irou mai moana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\