IOANE 16

1“I atongi baikai nakoimi b'a a aonga n aki bua ami onimaki. 2Ane kam na tukaki b'a kam na aki manga roko ni m'aneabaia I-Iutaia, ao e na roko te aoa are e na taku iai ane kamateingkami b'a ngke e karaoa aei, ao e karaoia i bukin neboan te Atua. 3A na karaoi baikai nakoimi aomata i bukina b'a a aki ata Tamau, ao a aki ataai naba. 4Ma I atongi baikai nakoimi b'a ngkana e roko te aoa are a karaoi iai baikai nakoimi aomata, ao kam na uringnga b'a I a kaman taekin nakoimi. 5“I aki taekini baikai nakoimi ngkoa, i bukina ngke I memena iroumi. Ma ngkai N nangi nako nakon Teuare kanakomaiai, ao akea naba iroumi ae titirakinai ni kaangai, Ko na nakea? 6Ma ngkai I a tia n taekini baikai nakoimi, ao kam a taonaki n te nanokawaki. 7Ma I tuangngkami te koaua: e manena riki i bukimi nakou; b'a ngkana I aki nako, ao E aki roko iroumi te Tia Buobuoki. Ma ngkana I nako, ao N na kanakomaia nakoimi. 8Ao ngkana E roko, ao E na kaotia nakon te aba b'a e bure ootana n aron te bure ao te raoiroi, ao e bure naba ootana n aron ana motiki-taeka te Atua. 9E bure ootana n aron te bure i bukina ngkai e aki onimakinai; 10e bure ootana n aron te raoiroi i bukina ngkai N nangi nako n te Tama, ao kam na aki manga norai; 11ao e bure ootana n aron ana motiki-taeka te Atua i bukina ngkai e a kaman tia ni motikaki taekan te tia taua taekan te aonnaba aei. 12“A bati baika I kan taekin riki nakoimi, ma kam aki kona n oota iai ngkai. 13Ma ngkana E roko te Tamnei 14Ane E na neboai, b'a E na anai au taeka ao E na taekin nakoimi. 15Bon au b'ai b'aai ni bane ake iroun te Tama; ao aei bukin are I kaangai iai, b'a te Tamnei 16“Ai ti teutana, ao kam na aki norai; ao ai manga ti teutana riki i mwina, ao kam na manga norai.” 17A i titiraki i bon i rouia ana reirei Iesu ake tabem'aang, ao a kaangai, “Tera nanon ana taeka ngke E kaangai nako ira, Ai ti teutana, ao kam na aki norai; ao ai manga ti teutana riki i mwina, ao kam na manga norai? Ao tera naba nanon ana taeka are kaangai, I bukina b'a N na nako n te Tama? 18Tera nanon ae e kaangai, ‘Ai ti teutana’? Ti aki ata ae E nanonna iai.” 19E atai nanoia Iesu ae a kan titirakinna, ma ngaia are E taku nakoia, “E kaangai au taeka, ‘Ai ti teutana, ao kam na aki norai; ao ai manga ti teutana riki i mwina, ao kam na manga norai.’ Ngaia aei ae kam i titiraki iai iroumi b'a kam kan ata nanona? 20Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a ane kam na tang ma n tanginiwenei, ma ane e na kim'areirei te aba; ane kam na nanokawaki, ma ane e na oneaki nanokawakimi nakon te kim'areirei. 21Ngkana e a kani bung te aine, ao e nanokawaki, b'a e a roko ana aoa ni maraki; ma ngkana e a tia ni bungia natina, ao e m'aninga taekani marakina, i bukini kukureina b'a e a bungiaki te aomata nako aon te aba. 22Ao ai aromi naba: b'a kam nanokawaki ngkai, ma N na manga noringkami, ao ane a na kaonaki nanomi n te kim'areirei, ao akea temanna ae na anaa kim'areireimi mai roumi. 23“Ao n te bong arei, ao akea ami titiraki ae kam na manga titirakinai iai. Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a ngkana kam butiia te Tama te b'ai teuana n arau, ao E na anganingkami. 24Kam tuai ni bubuti te b'ai teuana n arau ni karokoa ngkai: kam na bubuti, ao ane kam na anganaki, b'a e aonga ni koro raoi kim'areireimi. 25“I a tia ni kabonganai taeka aika kaangaanga iroumi b'a kam na oota iai ngke I atongi baikai nakoimi; ma e na roko te aoa are N na aki manga taekina iai te Tama nakoimi n taeka aika kaangaanga iroumi b'a kam na oota iai, ma N na taekinna nakoimi n te aro ae kam na oota raoi iai. 26N te bong arei ao kam na butia te Tama n arau; ao I aki taku nakoimi b'a N na butiia i bukimi; 27b'a E bon tangiringkami te Tama i bukina ngke kam tangirai ao kam kakoauaa ae I nako mai mairoun te Atua. 28I nako mai mairoun te Tama, ao I roko i aon te aba; ao ngkai, N nang kitana te aba n nako n te Tama.” 29A taku ana reirei nakoina, “Noria, ti a oota raoi ngkai n am taeka, b'a Ko a aki kabonganai taeka aika ti aki oota iai. 30Ti a ataiko ngkai b'a Ko atai b'aai ni kabane, ao Ko a aki tangira temanna b'a e na titirakiniko; ti a kakoauaa iai b'a ngaia Ko nako mai mairoun te Atua.” 31E kaekaia Iesu ao E taku, “Kam a tiba kakoauaai ngkai? 32Noria, e a roko te aoa, ao e a boni kaman roko, are kam na kauamaaeaki nako iai nakoni mwengami nako, ao kam na kitanai ni katukai n ti Ngai; ma iai raou b'a Tamau. 33I atongi baikai nakoimi b'a e aonga n reke iroumi te rau ngkana kam reitaki ma Ngai. Ami b'ai i aon te aba te rawawata; ma kam na ninikoria, b'a I a tia ni kataea ana kai te aba.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\