IOANE 17

1Ngke E tia Iesu n atongi baikai, ao E tara rake nako karawa, ao E taku, “Tamau, e a roko te aoa; kaota mimitongin te Nati, b'a E aonga ni kaota mimitongim te Nati. 2B'a Ko a tia n anganna te m'aaka i aoia aomata ni kabaneia, b'a E na anga te maiu are aki toki nakoia ni kabane ake Ko anganna. 3Ao aio aron reken te maiu are aki toki: bon te ataiko b'a ti Ngkoe ae te Atua ni koaua, ao te ata Iesu Kristo, ae Ko kanakomaia. 4I a tia n neboiko i aon te aba, ni katiaan te m'akuri are Ko anganai b'a N na karaoia; 5ao ngkai, Tamau, Ko na kamimitongai ike Ko mena iai, n te mimitong are mimitongiu ma Ngkoe, ngke e tuai ni karikaki aonnaba. 6“I a tia ni kaota aram nakoia aomata aika Ko anganai mai buakon te aba; bon am b'ai ngaiia, ao Ko anganai, ao a ongeaba nakon am taeka. 7A ataia ngkai b'a b'aai ni kabane aika Ko a tia n anganai, boni mai Roum; 8b'a I a tia n tuangiia taeka ni kabane ake Ko tuangai, ao a kaaki i nanoia, ao a ataia b'a ngaia e koaua ae I nako mai mai Roum; ao a kakoaua ae Ko kanakomaiai. 9“I tataro i bukiia; I aki tataro i bukin te aba, ma I tataro i bukiia aika Ko anganai, b'a am b'ai ngaiia. 10Am b'ai au b'ai ni bane, ao au b'ai am b'ai; ao I neboaki i rouia. 11Ao ngkai, N nangi nakoim; N nang aki tiku ni maan i aon te aba, ma a na tiku ngaiia i aon te aba. Tamau ae Ko Raoiroi, kawakinia ni m'akan aram, ae te ara are Ko anganai, b'a a aonga n riki n teuana, n ai arora. 12Ngke I mena i rarikiia, ao I kawakinia ni m'akan aram, ae te ara are Ko anganai. I tantani i rarikiia, ao akea temanna i buakoia ae bua, ma ti natin te mate, b'a e na kakoauaki taekan te B'aib'ara. 13Ma N nangi nakoim ngkai, ao I atongi baikai i aon te aba b'a e aonga n reke i rouia koro raoini kukureiu i nanoia. 14I a tia n taekin am taeka nakoia, ao e ribaia te aba, b'a tiaki ana b'ai te aba ngaiia; n ai arou ngkai tiaki ana b'ai te aba Ngai. 15I aki tataro b'a Ko na uotiia nako mai aon te aba, ma I tataro b'a Ko na kawakinia mairoun teuare buakaka. 16Tiaki ana b'ai te aba ngaiia, n ai arou ngkai tiaki ana b'ai te aba Ngai. 17Ko na tabuia n am taeka aika koaua; te koaua am taeka. 18B'a arom ngke Ko kanakomaiai nako aon te aba, ao ai arou naba, I a manga kanakoia nako aon te aba. 19Ao I tabuai i bukiia, b'a a aonga n tabuaki n am taeka aika koaua. 20I aki tataro i bukiia ti aikai, ma I tataro naba i bukiia ake a onimakinai n aia taeka, 21b'a a na bane n riki n teuana; n ai arora, ngkai Ko mena i nanou, Tamau, ao Ngai i nanom: b'a a na mena naba i nanora, b'a e aonga ni kakoaua te aba b'a Ko kanakomaiai. 22I angania te neboaki are Ko anganai, b'a a aonga n riki n teuana, n ai arora ngkai teuana Ngaira; 23Ngai i nanoia, ao Ngkoe i nanou, b'a a aonga ni katiteuanaki raoi, ao e na ataia te aba b'a Ko kanakomaiai ao Ko tangiriia, n ai arom ngkai Ko tangirai. 24“Tamau, I tangiriia ake Ko anganai b'a a na mena irou ike I mena iai, b'a a na nora neboakiu are Ko anganai ngke Ko tangirai i m'ain rikin aonnaba. 25Tamau, ae am b'ai te eti, e aki ataiko te aba, ma I ataiko; ao a ataai uaakai ae Ko kanakomaiai. 26I a tia ni kaota aram nakoia, ao N na bon aki toki ni kaotiotia nakoia, b'a a aonga n tangiria aomata n ai aron am tangira nako iu, ao b'a I aonga n nim ma ngaiia.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\