IOANE 18

1Ngke E a tia n tataro Iesu, ao E nako ma ana reirei n ri aon te karaanga are Kiteron nakon te tabo are e mena iai te ne n aroka, ao E rin iai ma ana reirei. 2E ata te tabo arei Iuta, are kam'anea Iesu, b'a E roroko iai Iesu ma ana reirei. 3Ma ngaia are, ngke a roko i rouna tautia tabem'aang ma bureitimanin te Tembora ake a kanakoaki irouia ibonga ma B'aritaio, ao e kairiia nakon te ne n aroka, ma uotaia taura ma ooi ma b'ai ni buaka. 4E atai b'aai ni kabane Iesu ake a nangi riki nakoina, ma ngaia are E kerake, ao E taku nakoia, “Antai ae kam ukoukoria?” 5A kaeka ao a taku, “Iesu are te I-Natareta.” E taku Iesu nakoia, “Boni Ngaia Ngai.” Bon raoia naba te koraki aei n tei Iuta, are kam'anea Iesu. 6Ao ngke E kaangai nakoia, “Boni Ngaia Ngai, ao a kerikaki ao a b'aka i aontano.” 7E a manga titirakiniia riki ao E taku, “Antai ae kam ukoukoria?” Ao a kaeka ni kaangai, “Iesu are te I-Natareta.” 8E kaekaia Iesu ao E taku, “I a tia n tuangngkami b'a boni Ngaia Ngai; ma ngaia aei, ngkana kam ukoukorai, ao kanakoia uaakai.” 9E atonga aei b'a e aonga ni kakoroaki bukin are E a kaman atongnga ngke E kaangai, “Tamau, Akea temanna ae I kabua mai buakoia ake Ko anganai.” 10Iai ana kabaang Betero i rouna, ma ngaia are e buutia, ao e orea iai ana toro mataniwiia ibonga, ni korea taningana are mai ataina. Mariko aran te toro arei. 11E taku ngkanne Iesu nakoni Betero, “Karina am kabaang i nanoni nena; e kanga, N nang aki moi ni m'angkon te rawawata ae E a tia n anganai Tamau?” 12E tauaki ngkanne Iesu irouia tautia ma aia mataniwi, ao irouia bureitimanin te Tembora, ao a kabaea. 13A kairiia moa nakon Annati; ngkai ngaia tamani buni Kaiaba, are aia mataniwi ibonga n te ririki arei. 14Boni Kaiaba are e anga ana taeka n i buobuoki nakoia I-Iutaia, ngke e taku b'a e riai ni mate temanna i bukiia kaain aon te aba. 15Ao e ri mwin Iesu Timon Betero ma te reirei temanna. E kinaki te reirei arei iroun aia mataniwi ibonga, ma ngaia are e rin n ri mwin Iesu n ana auti aia mataniwi ibonga, ao e nako ni mena n te tabo are e aki bono aona; 16ma Betero, e tei i tinaniku i rarikin te mataroa. Ma ngaia are, e oti nako te reirei are temanna, are kinaki iroun aia mataniwi ibonga, ao e taetae nakon neiere tantani i rarikin te mataroa, ao i mwina e kaira Betero n rin ma ngaia. 17E taku ngkanne neiere tantani i rarikin te mataroa nakoni Betero, “Tiaki naba ngkoe temanna i buakoia ana reirei te aomata arei?” Ao ngaia e taku, “Tiaki ngai.” 18E kamariri, ma ngaia are, a kauraa te ai n aiana ae te marara tooro ma aia mataniwi I-Iutaia, ao a kaabueiia iai; raoia naba Betero n teitei, ao e aangnga naba. 19E titirakinaki ngkanne Iesu iroun aia mataniwi ibonga i bukiia ana reirei, ao i bukin ana taeka n reirei. 20E kaeka Iesu ao E taku, “I a tia n taetae n aki karabaai nakon te aba; I aki toki n reirei ni m'aneabaia nako I-Iutaia ao i nanon te Tembora, ao a bane n roroko I-Iutaia; ao I aki atonga te b'ai teuana ni karabaa. 21E aera b'a kam na titirakinai? Kam na titirakiniia te koraki ake a tia n ongora irou, b'a tera ae I taekinna nakoia; a ata ae I taekinna.” 22Ao ngke E atonga aei Iesu, ao e a oreia naba temanna irouia bureitiman ni baina, ao e taku, “Ngaia anne arom ni kaekaa aia mataniwi ibonga?” 23E kaekaa Iesu ao E taku, “Ngkana e bure au taeka, ao kaotia b'a tera burena; ma ngkana akea buren au taeka, ao bukin tera ngkai ko oreai?” 24E a kanakoaki ngkanne Iesu iroun Annati nakoni Kaiaba are aia mataniwi ibonga, ao E tiku naba ma arona are E kabaeaki iai. 25E tabe n teitei Timon Betero n aangnga. A taku ngkanne nakoina tabeman ake a mena i rarikina, “Tiaki boni ngkoe naba ana reirei temanna?” E rawa Betero n taekana aei, ma ngaia are e taku, “Tiaki ngai.” 26Ao temanna irouia ana toro aia mataniwi ibonga, ae ana bu teuare e korea taningana Betero ni kab'aka, e titirakina Betero ao e kaangai, “Tiaki I noriko ma Ngaia n te ne n aroka?” 27E a manga rawa naba ngkanne n taekana aei Betero; ao e a tangi naba te moa. 28Ngke e a tib'a ingabong, ao a kaira Iesu man ana auti Kaiaba nakon te Beretoriam. A aki rin aia mataniwi I-Iutaia b'a a rawa n aki itiaki n aron katein te Aro n I-Iutaia, ao n aki kariaiakaki n am'arake n am'araken te Riao. 29Ma ngaia are, e oti nako nakoia Birato, ao e titirakiniia ni kaangai, “Tera ae kam bukina te aomata aei iai?” 30A kaeka ao a taku nakoina, “Ngke arona b'a akea te m'akuri ae buakaka ae E karaoia, ao ti aki kona n anganiko.” 31E taku ngkanne Birato nakoia, “Kairiia nako ngkami, ao motika taekana n ai aron ami tua.” A taku ngkanne I-Iutaia nakoina, “E aki riai n taekan ara tua b'a ti na kamatea te aomata.” 32E riki aei b'a e na kakoroaki bukin ana taeka Iesu are atongnga i bukin aroni matena. 33E a manga rin ngkanne Birato n te Beretoriam, ao e wetea Iesu, ao e taku nakoina, “Aia Uea I-Iutaia Ngkoe?” 34E kaeka Iesu ao E taku, “Bon am taeka taeka akanne, ke taekau mairouia aomata ae a tuangko?” 35E kaeka Birato ao e taku, “Te I-Iutaia ngai? Bon oin am reeti n aomata ma ibonga ake mataniwi aika anga Ngkoe nako iu; tera ae Ko a tia ni karaoia?” 36E kaeka Iesu ao E taku, “Tiaki mai aon te aba ueau; ngke arona b'a mai aon te aba ueau, ao a na buaka au aomata, b'a e aonga n akea ae na tauai nakoia I-Iutaia; ma tiaki mai aon te aba ueau.” 37E taku ngkanne Birato nakoina, “Bon te uea Ngkoe ngkanne?” E kaeka Iesu ao E taku, “Ko taku b'a te uea Ngai I bungiaki i bukin ae ti te kaotiota te koaua, ao aei naba bukin ae I roko iai i aon te aba. Ane b'ab'aina te koaua, ao e ongo b'anaau.” 38E taku Birato nakoina, “Ao tera te koaua?” Ngke e tia n atonga aei Birato, ao e a manga oti nako nakoia I-Iutaia, ao e taku nakoia, “Akea ana bure ae I kunea. 39Ma n aron te katei ae kam a tataneiai iai, ao I aki toki ni kainaomata i bukimi te bure temanna ni katoa tain te Toa are te Riao. Kam tangirai b'a N na kainaomata i bukimi aia Uea I-Iutaia?” 40A tatakarua ngkanne nakoina ni kaangai, “Tiaki Teuaei, ma B'arab'a.” B'arab'a bon te tia kam'arua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\