IOANE 19

1Ma ngaia are, e tua ngkanne Birato b'a e na tauaki Iesu ni kataereaki. 2A karaoa te bau ni kaai aika kateketeke tautia, ao a katokaa i aon atuna; ao a karina i aona te kunnikai ae uraro, 3ao a nako ina ao a kaangai “E na maiu n aki toki aia Uea I-Iutaia!” Ao a oreia 4Ao e a manga oti nako Birato, ao e taku nakoia aomata, “Noria, N na kaotinakoa Iesu nakoimi, ao kam na ataia iai b'a akea ana bure ae I kunea.” 5Ma ngaia are, E oti nako Iesu ma ana bau are kateketeke i aon atuna, ao E kunnikaia n te kunnikai are ura-roo. Ao e taku Birato nakoia, “Noria, ao aio Teuaei!” 6Ngke a noria ngkanne ibonga ake mataniwi ma bureitimanin te Tembora, ao a takarua ni kaangai, “Kamatea n te kaibangaki, kamatea n te kaibangaki.” E taku Birato nakoia, “Anaia ngkami, ao kamatea n te kaibangaki, b'a akea ana bure ae I kunea.” 7A kaekaa I-Iutaia ao a taku, “Iai ara tua ae kaotaki iai b'a E riai kamateana, i bukina ngke E atongnga b'a Natin te Atua Ngaia.” 8Ngke e ongo arei Birato, ao e a maku riki. 9E a manga oki n rin i nanon te Beretoriam, ao e titirakina Iesu ni kaangai, “Maia Ngkoe?” Ma E aki kaeka Iesu. 10Ma ngaia are, e taku Birato nakoina, “Ko aki taetae nako iu? Ko aki ataia b'a iai i rou te kona ni kainaomatako ao te kona ni kamateko n te kaibangaki?” 11E kaeka Iesu ao E taku, “Bon akea te b'ai ae ko kona ni karaoia nako iu, ngke arona b'a ko aki anganaki te kona ni karaoia mai karawa; ma ngaia are e a rawawata riki ana bure te aomata are anga Ngai nako im nakon am bure.” 12Ngke e ongo aei Birato, ao e ukoukora te anga are e na kainaomata iai Iesu. Ma a takarua nakoina aomata, ao a kaangai, “Ngkana ko kainaomata Iesu, ao tiaki raoni ngkoe uean te tautaeka n Rom. Ane taku b'a te uea ngaia ao bon te tia eekaanako uean te tautaeka n Rom.” 13Ma ngaia are, ngke e ongo taeka akanne Birato, ao e kaira Iesu ni kaotinakoa, ao e tekateka i aon ana kai n tekateka te tia moti n te tabo are a wene ni baireaki iai atiibu aika kaanga atirababa. Aran te tabo arei n te taetae n Ebera boni Kabata. 14Te bong arei bon te bongi ni katauraoi i m'ain te Toa are te Riao; tao e a tawanou. Ao e taku Birato nakoia I-Iutaia, “Noria, ao aio ami Uea!” 15Ao ngaiia a takarua ngkanne nakoina ao a kaangai, “Kamatea, kamatea, kamatea n te kaibangaki!” E taku Birato nakoia, “N na kamatea ami Uea n te kaibangaki?” A kaeka ibonga ake mataniwi ao a kaangai, “Akea ara uea b'a ti uean te tautaeka n Rom.” 16Ma ngaia are, e a anganiia ngkanne Birato b'a E na kamateaki n te kaibangaki. E a kairaki nako ngkanne Iesu irouia tautia. 17Ao E oti nako man te kaawa Iesu, n uota ana kaibangaki i bon i rouna, nakon te tabo are aranaki b'a te tabo n Tab'anou, are e aranaki n te taetae n Ebera b'a Korokota. 18A taura Iesu n te kaibangaki n te tabo arei, ao uoman raona aika tauraki naba ni kaibangaki i rarikina, b'a temanna i rarikina teuana, ao temanna n are teuana, ao Ngaia i nuuka. 19Iai taeka ake e tua Birato b'a a na koreaki, ao a kanim'aki i aon te kaibangaki; ao a kaangai taeka akanne: IESU AE TE I-NATARETA AE AIA UEA I-IUTAIA. 20Ao a wareka te koroboki arei I-Iutaia aika bati, b'a e kaani ma te kaawa te tabo are E kamateaki iai Iesu n te kaibangaki; ao a koreaki taeka akekei n te taetae n Ebera, n te taetae n Ratine ao n te taetae n Erene. 21A taku ngkanne ibonga ake mataniwi nakoni Birato, “Tai korea ae kaangai, Aia Uea I-Iutaia, ma korea ae kaangai, E taku Teuaei, Aia Uea I-Iutaia Ngai.” 22E kaekaia Birato ao e taku, “Are I a tia ni koroia, ao ai ngaia naba.” 23Ma ngaia are, ngke a tia tautia n taura Iesu n te kaibangaki, ao a anai kunnikaina ni karaoi aua te tib'a mai iai: teuana tib'an temanna te tautia. A karaoa ae aron naba aei nakon ana kabaraki; ao ana kabaraki arei, e aki karaoaki mani m'akorokoro ni kunnikai aika ituaki, ma bon ti teuana ni kunnikai ae rarangaaki mai eta nako nano. 24A i taetae ngkanne i rouia ao a taku, “Ti na aki urua n tib'aia, ma ti na kaiwaia n noria b'a antai ae na b'ainna iroura.” E riki aei b'a e na kakoroaki bukin are taekinaki n te B'aib'ara are kaangai: “A tib'ai kunnikaiu i buakoia, ao a kaiwa ninirau.” Ao aei ngkanne te baere a karaoia tautia. 25Ao a tei i rarikin ana kaibangaki Iesu tinana ma tarin tinana are Nei Maria are buni Keroba, ao Nei Maria are te I-M'aketara. 26Ma ngaia are, ngke E nora tinana Iesu, ao E nora naba te reirei are E tangiria b'a e tei i rarikina, ao E taku nakon tinana, “Neiko, noria, ao anne natim.” 27Ao E a manga taku ngkanne nakon te reirei arei, “Noria, ao anne tinam.” Ao man te aoa arei, ao e a wareka naba neierei te reirei arei b'a temanna naba ngaia i buakoia kaain ana utu. 28I mwin aei, ngke E ataia Iesu b'a a tia b'aai ni kabane, ao b'a e aonga ni kakoroaki bukin te taeka are koreaki n te B'aib'ara, ao E taku, “I taka.” 29Iai te boora ikekei ae e on n te wain ae kamangingi; ma ngaia are a kateboa te tib'anti ni katibua iai, ao a katekea i tabon te kai ae te utob'a, ao a angani wina. 30Ao ngke E tia ngkanne Iesu ni katoonga te wain arei, ao E taku, “E a tia!” Ao E karara atuna, ao E anga tamneina. 31Bon te bongi ni katauraoi te bong arei, ma ngaia are a butia Birato ibonga ake mataniwi b'a a na oteaki waeia uake a tauraki n te kaibangaki, ao a na karuoaki rab'ataia b'a a na aki tiku n tine n te kaibangaki ni karokoa bongin te Taabati, b'a te bong ae kakannato te Taabati arei. 32Ma ngaia are, a roko tautia ao a otoi waeia ni moa mairoun te kam'arua are temanna ao i mwina are temanna ake a tauraki ma Iesu; 33ma ngke a roko iroun Iesu ao a noria b'a E a kamani mate, ao a aki otoi waena, 34ma e ewara rarikina temanna irouia tautia n te kainiwai, ao e waanako naba ngkekei te raraa ma te ran. 35Teuare noria boni ngaia ae taekinna, ao a koaua ana taeka, ao e ataia b'a e taekina te koaua, b'a kam aonga naba n onimaki. 36B'a a riki baikai b'a e aonga ni kakoroaki mwin taekan te B'aib'ara are kaangai, “E na aki oteaki rina teaina.” 37Ao e kaangai naba te taeka teuana n te B'aib'ara, “Ane a na tara Teuare a ewaria.” 38I mwini baikai, ao e butia Birato Ioteb'a are te I-Arimataia b'a e na uota nako rab'atan Iesu; ana reirei Iesu ngaia, ma e karaba b'a e makuia I-Iutaia. E kariaia ana bubuti Birato, ma ngaia are e nako n anaa rab'atan Iesu ao e uotia nako. 39E roko naba Nikotemo, are kawara ngkoa Iesu n te tairiki teuana; e roko ma uotana te muura ae renganaki ma te aroe e tao tebubua te b'auna rawawatana. 40A anaa rab'atan Iesu uaake uoman aikai, ao a niria n te kunnikai ae mainaina ae nneaki i nanona baika boiarara, n ai aron aia katei I-Iutaia ni katauraoan aia mate i m'ain taunana. 41Ao bon iai te ne n aroka n te tabo are E tauraki iai Iesu n te kaibangaki; ao i nanon te ne n aroka, bon iai te ne ni mate ae boou, ae e tuai ni kaweneaki te mate iai. 42Ma ngaia are, a kawenea iai rab'atan Iesu i bukina ngke bongin te katauraoi irouia I-Iutaia te bong arei, ao i bukina naba b'a e kaan te ne ni mate arei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\