IOANE 2

1N te katenua ni bong, ao iai te iein i Kana i Kariraia; e mena iai tinan Iesu. 2E kaoaki naba Iesu ma ana reirei nakon te iein. 3Ngke e a bane te wain, ao e taku tinan Iesu nakoina, “E a bane aia wain.” 4E taku Iesu nakoina, “Neiko, tai kataia n tuangai b'a tera ae N na karaoia. E tuai n roko au aoa.” 5E taku ngkanne tinana nakoia taani m'akuri, “Karaoa ane E tuangngkami.” 6Iai ikekei oneai nen te ran aika karaoaki man atiibu. A katauraoaki i bukini kaitiakaia I-Iutaia n aron are kaeti ma katein aia Aro. Kanoan teaina tao i marenan te m'aiti ae uabwi nakon tenibwi te kaaran. 7E taku Iesu nakoia taani m'akuri, “Kaoni nen raan akanne;” ao a kaonrakei. 8Ao E a manga taku riki, “Itiia ao uotia nakoni mataniwin te botaki n am'arake.” 9E katoonga te ran are a tia n riki ngkai b'a te wain teuare mataniwin te botaki n am'arake. E aki ataia b'a e reke maia te wain aei. Ti taani m'akuri ake a itiia te ran aika a ataia. E wetea te tia iein mataniwin te botaki n am'arake, 10ao e taku nakoina, “A bane n anganaki moa aomata te wain ae rangi n raoiroi, ao ngke a bati n nimma, ao a manga anganaki te wain ae aki bati n raoiroi. Ma ngkoe ko a tia ni kawakina te wain are rangi n raoiroi ni karokoa ngkai!” 11Aei te moa ni m'akuri ae kamimii are E karaoia Iesu i Kana i Kariraia; E kaota iai arona b'a E mimitong, ao a onimakinna ana reirei. 12I mwin aei, ao E nako Kaberenaum Iesu ma tinana, ma tarina ma ana reirei, ao a tiku iai tabe bong. 13E a kaan tain te Toa are te Riao, ao E nako Iesu nako Ierutarem. 14Ao E nooriia taani kabo kao ma tiibu ma bitin i nanon te Tembora, ao taan rai m'ane b'a a wakin aia bitineti. 15E karaoa te b'ai ni kataere ni m'aea aika irariki, ao E kakioia ni kabaneia tiibu ma kao, man te Tembora; E karangai aia taibora taan rai-m'ane, ao E kauamaae aia m'ane. 16E taku nakoia taani kabo bitin, “Uoti nako baikai maikai; kam na aki karaoa ana auti Tamau b'a te tabo ni kabob'ai!” 17Ao ana reirei a uringa are koreaki n te B'aib'ara, are kaangai, “E rangi ni korakora i nanou tangiran am Tembora.” 18A kaeka ngkanne I-Iutaia ao a taku, “Tera te kanikina ae Ko na anganira b'a e na kaota ae iai iroum te kona ni karaoa te baei?” 19E kaekaia Iesu ao E taku, “Kam na urua te Tembora aei, ao N na manga kateia n ti tenibong.” 20A taku ngkanne I-Iutaia, “Angauni ma ono ririki ana ririki te Tembora aei ni kateaki, ao Ngkoe Ko nang kateia n ti tenibong?” 21Ma te Tembora are E nanonna Iesu bon rab'atana. 22Ma ngaia are, ngke E a manga uti man te mate Iesu, ao ana reirei a uringnga b'a E a kaman atoatonga aei; ao a kakoaua te B'aib'ara ma ana taeka Iesu ake E a tia n atong. 23Ngke E mena Iesu i Ierutarem n tain te Toa are te Riao, ao a m'aiti aomata ake a onimakinna, ngke a noori m'akuri aika kamimii ake E karaoi. 24Ma akea onimakinaia iroun Iesu, i bukina b'a E atai aroia aomata nako, 25ao akea ae E kainanoia b'a e na tuangnga aroia aomata, b'a E bon ata are i nanon te aomata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\