IOANE 20

1Ngke e a kani ngaina, ngke e roo, n te bong ae moa ni bongin te wiiki, ao e roko n te ne ni mate Nei Maria are te I-M'aketara, ao e nora te atibu b'a e a tia ni kanakoaki mai matan te ne ni mate. 2Ma ngaia are, e biri nako nakon Timon Betero ma te reirei are temanna, are E tangiria Iesu, ao e taku nakoia, “A uota nako te Uea man te ne ni mate, ao ti aki ata te tabo are a kaaki iai.” 3E oti nako ngkanne Betero ma te reirei are temanna, ao a nako n te ne ni mate. 4A uaia ni biribiri, ma e biri m'aaka riki te reirei are temanna nakoni Betero, ao e roko moa n te ne ni mate. 5E aki rin i nanon te ne ni mate, ma e baraaki n tara nanona, ao e noori kunnikai ake a mainaina b'a a wene. 6Ao e roko ngkanne Timon Betero i rarikin te reirei are temanna, ao e rin i nanon te ne ni mate; ao e noori kunnikai ake a mainaina b'a a wene, 7ao te kawere are kabaean ubuna b'a e aki wene ma kunnikai akekei, ma e rukumaki n te tabo teuana n ti ngaia. 8E rin naba ngkanne te reirei are temanna, are moa n roko n te ne ni mate, ao e noria, ao e kakoauaa. 9B'a a tuai man ata nanon te B'aib'ara are kaangai, b'a e riai b'a E na manga uti mai buakoia maate. 10A oki ngkanne reirei akekei nakon te tabo are a maeka iai. 11Ao e tei Nei Maria n tang i tinaniku i rarikin te ne ni mate, ao ngke e tang, ao e baraaki n tara nanon te ne ni mate; 12ao e nooriia uoman te anera aika kunnikaiia ni kunnikai aika mainaina, ao a tekateka n te tabo are e a tia ni wene iai rab'atan Iesu, temanna ni nen atuna, ao temanna ni neni waena. 13A titirakinna ao a taku, “Neiko, ko aera ngkai ko tang?” E kaekaia ao e taku, “I bukina b'a a uota nako au Uea, ao I aki ata te tabo ae a kaaki iai.” 14Ngke e atonga aei, ao e rairaki, ao e nora Iesu b'a E tei, ma e aki ataia b'a Iesu. 15E taku Iesu nakoina, “Neiko, ko aera ngkai ko tang? Antai ae ko ukoukoria?” E taku neierei i nanona b'a te tia kawakina te ne n aroka teuarei, ma ngaia are e taku nakoina, “Teuaei, ngkana ko uotia nako, ao ko na tuangai b'a ko kaaki ia, b'a N na nako n anaia.” 16E taku Iesu nakoina, “Nei Maria.” E rairaki Nei Maria ao e taku nakoina n te taetae n Ebera, “Raboni.” (ae nanona, “te Tia Reirei”.) 17E taku Iesu nakoina, “Tai riingai, b'a I tuai n rierake nakon Tamau; ma ko na nakoia tariu ao ko na atong au taeka aikai nakoia, I rierake nakon Tamau, are Tamami naba, ao Atuau, are Atuami naba.” 18E nako Nei Maria are te I-M'aketara nakoia ana reirei Iesu, ao e tuangiia b'a e a tia n nora te Uea; ao e taekin ana taeka te Uea ake E taekin nakoina. 19Ngke e a tairiki n te bong naba arei, are moa ni bongin te wiiki, ngke a kainiia ana reirei Iesu n te tabo are a mena iai, b'a a makuia I-Iutaia, ao E roko Iesu n tei i buakoia, ao E taku nakoia, “E na mena te rau iroumi.” 20Ngke E a tia n atonga aei, ao E kaoti baina ma rarikina nakoia. Ma ngaia are, a kukurei ana reirei ngke a nora te Uea. 21E a manga taku ngkanne Iesu nakoia, “E na mena te rau iroumi. I kanakoingkami n ai aron Tamau ngke E kanakomaiai.” 22Ngke E a tia n atonga aei, ao E ikeike nako aoia, ao E taku nakoia, “Kam na butim'aea te Tamnei are Raoiroi i nanomi. 23Akana kam kab'arai aia bure, ao a kab'araki mai rouia; ao akana kam aki kab'arai aia bure, ao a aki kab'araki mai rouia.” 24Ao Toma, ae temanna i buakoia uake tengauni ma uoman, are aranaki b'a te Bwebwee, e aki mena i buakoia ana reirei Iesu ngke E roko Iesu i rouia. 25Ma ngaia are, a taku nakoina reirei akekei, “Ti a tia n nora te Uea!” Ma e taku Toma nakoia, “Ngkana I aki noori mwin neera i baina, ao I aki karina tabonibaiu i nanoni mwin neera, ao ngkana I aki karina baiu i nanon rarikina, ao I bon aki kona ni kakoauaingkami.” 26Ao i mwini wanibong ao a manga mena i nanon te auti ana reirei, ao Toma raoia. A bono mataroa, ma E roko Iesu n tei i buakoia, ao E taku, “E na mena te rau iroumi.” 27Ao i mwina E taku nakon Toma, “Kaki tabonibaim ikai, ao tarai baiu; ao arora mai baim ao karinna i nanon rarikiu; kaaki arom n aki onimaki, ao b'aina te onimaki.” 28E kaeka Toma ao e taku nakoina, “Au Uea ao Atuau!” 29E taku Iesu nakoina, “Ko onimaki i bukina ngkai ko norai? A a kab'aia akana onimaki ngkana a tuai n norai.” 30A bati riki m'akuri aika kamimii aika E karaoi Iesu i mataia ana reirei, aika m'akuri aika aki koreaki n te boki aei; 31ma a koreaki aikai b'a kam aonga ni kakoaua b'a Iesu bon te Kristo, are Natin te Atua; ao ngkai kam onimakinna, ao e na reke iroumi te maiu n arana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\