IOANE 21

1I mwini baikai ao E a manga kaotia Iesu nakoia ana reirei i rarikin te nama are Tiberia; ao aei arona ni kaotia: 2a botaki i rarikin te nama reirei aikai, Timon Betero, Toma are aranaki b'a te Bwebwee, ao Natanaera are kaaini Kana are i Kariraia, ao natin Tebetaio ake uoman, ao uoman riki ana reirei. 3E taku Betero nakoia, “N na nako n akawa.” A taku nakoina, “Ti na iriko.” A nako n toka n te boti; ma bon akea konaia n te tairiki arei. 4Ma ngke e nang oti taai, ao E tei Iesu i mataniwin te aba, ma a aki kinaa ana reirei b'a Iesu. 5E titirakiniia ngkanne Iesu ao E kaangai, “Ataei, e reke aromi?” A kaeka ni kaangai, “Kai akea ae!” 6Ao E taku nakoia, “Kab'aka te karaun i angaatain te booti, ao kam na kona iai.” A kab'aka ngkanne te karaun iai, ao a aki kona ni katikia b'a a rangi ni m'aiti ika n reke iai. 7Ao te reirei are E tangiria Iesu e taku ngkanne nakoni Betero, “Bon te Uea!” Ma ngaia are, ngke e ongo Timon Betero b'a te Uea, ao e kabaea i aona ana kabaraaki, b'a e a tia ni buuti kunnikaina, ao e ewe nako n te nama. 8Ao a roko reirei ake raoia n te boti are uarereke, ni katika te karaun are on n te ika, b'a a aki rangi n raroa ma te aba b'a tao tebubua te miita raroaia. 9Ngke a aerake ngkanne i eta, ao a nora iai te ai ae aiana te marara ma te ika ae tinimaki iai, ao te kariki. 10E taku Iesu nakoia, “Uoti mai ika mani konami ake a tib'a reke.” 11Ma ngaia are, e toka i aon te boti Timon Betero ao e katika te karaun nako aon te aba; e on te karaun n ika aika ab'ab'aki. E ngae ngke e rangi ni bati te ika, ma e aki roko n te raeuaki te karaun. 12E taku Iesu nakoia, “Mai am'arake.” Akea irouia ana reirei ae ninikoria b'a e na titirakinna ni kaangai, “Antai Ngkoe?” b'a a kinaa b'a te Uea. 13E nako Iesu n anaa te kariki, ao E anganiia; ao ai arona naba nakon te ika. 14Aei ana katenua n tai ni kaoti Iesu nakoia ana reirei i mwin te tai are E a manga uti iai mai buakoia maate. 15Ngke a tia n am'arake, ao E titirakina Timon Betero Iesu ni kaangai, “Timon, ae natin Ioane, ko tangirai riki nakoia uaakai?” E taku Timon nakoina, “Te Uea, Ko ataai b'a I tangiriko.” E taku Iesu nakoina, “Kakaam'arakeia au tiibu aika ataei.” 16E a manga taku naba Iesu nakoina, “Timon, ae natin Ioane, ko tangirai?” E taku Timon nakoina, “Eng, te Uea; Ko a ataai b'a I tangiriko.” E taku Iesu nakoina, “Kakawakiniia au tiibu.” 17E a manga taku riki Iesu nakoina, “Timon, ae natin Ioane, ko tangirai?” E rawawata nanoni Betero ngke E katenua ana tai Iesu ni kaangai nakoina, “Ko tangirai?” Ao e taku nakoina, “Te Uea, Ko atai b'aai ni kabane; Ko ataai b'a I tangiriko.” E taku Iesu nakoina, “Kakaam'arakeia au tiibu. 18Bon te koaua ni koaua ae I a tuangko, b'a ngke te teei ngkoe, ao ko tataneiai ni katauraoiko, ao ko nako ike ko kan nako iai; ma ngkana ko a unimm'aane, ao ko na arori baim, ao ane e na katauraoiko temanna ao e na kairiko nako ike ko aki kan nako iai.” 19E atonga aei Iesu b'a E na kaota aroni mateni Betero, are e na neboa te Atua iai. Ngke E a tia n atonga aei, ao E taku nakoni Betero, “Ko na irai!” 20E rairaki Betero, ao e nora te reirei are E tangiria Iesu b'a e iri; ngaia ngkoa are raraa b'anib'anin Iesu ngke a am'arake n tain te Toa are te Riao, ao ngaia naba are kaangai, “Te Uea, antai ae na kam'aneko?” 21Ma ngaia are, ngke e noria Betero, ao e taku nakon Iesu, “Te Uea, e kanga aron teuaei?” 22E kaekaa Iesu ni kaangai, “Ngkana I tangiria b'a e na teimatoa ni maiu ni karokoa manga okiu, ao e aera b'a ko na katabea nanom iai? Ko na irai.” 23E a buta nako ngkanne te rongorongo i buakoia taari akekei ae e na aki mate te reirei arei; ma E aki taku Iesu nakoina b'a e na aki mate, ma E kaangai, “Ngkana nanou b'a e na teimatoa ni maiu ni karokoa manga okiu, ao e aera b'a ko na katabea nanom iai?” 24Te reirei arei boni ngaia te tia kakoaua i bukini baikai, ao boni ngaia naba ae koroi taekaia; ao ti ataia b'a a koaua ana taeka. 25Ao iai riki b'aai aika bati ake E karaoi Iesu, ao ngkana e na toanaki teuana i mwin teuana ni koreaki taekana, ao I taku b'a e na kaonaki aonnaba ni bokiia, ao a na aki reke neni moana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\