IOANE 3

1Iai temanna te aomata ae raoia B'aritaio, ae arana Nikotemo; ngaia naba aia mataniwi I-Iutaia. 2E nako n Iesu n te tairiki teuana, ao e taku nakoina, “Te Tia Reirei, ti ataiko b'a te tia reirei ae Ko nako mai mairoun te Atua: b'a e aki kona te aomata ni karaoi m'akuri aika kamimii aika Ko karaoi, ngkana E aki mena i rouna te Atua.” 3E kaeka Iesu ao E taku, “Bon te koaua ae I a tuangko b'a ngkana e aki manga bungiaki” te aomata, ao e aki kona n nora uean te Atua. 4E taku Nikotemo nakoina, “E na kanga ni manga moa ni bungiaki te aomata ngkana e a kara? E aki kona ni manga rin i nanoni biroton tinana b'a e na manga bungiaki!” 5E taku Iesu, “Bon te koaua ae I a tuangko, b'a ngkana e aki bungiaki te aomata n te ran ma te Tamnei 6E riki te maiu n rab'ata iroun te aomata mairouia ana karo, ma maiuna n tamnei e riki mairoun te Tamnei 7Tai mimi n au taeka are kaangai nako im, Kam riai ni manga bungiaki. 8E kare te ang nakon te tabo are e kani kare nako iai; ko ongo karongoana, ma ko aki ata te tabo are e kare mai iai, ao te tabo are e nako iai. Aei aroia naba aomata nako ake a bungiaki iroun te Tamnei 9E kaeka Nikotemo ao e taku nakoina, “E na kanga n riki ae ai aron aei?” 10E kaeka Iesu ao E taku nakoina, “Te tia reirei ngkoe i buakoia Iteraera, ao ko aki atai naba baikai? 11Bon te koaua ni koaua ae I a tuangko: b'a ti taekina ae ti ataia, ao ti kaota ae ti noria; ao kam aki kaaki i nanomi ara rongorongo. 12Ngkana I tuangngkami b'ain aon te aba, ao kam aki kakoauaai iai, ao kam na kanga ni kakoauaai ngkana I tuangngkami b'aini karawa? 13Akea te aomata ae rierake nako karawa, ma bon ti Teuae ruo mai karawa, ae Natin te Aomata.” 14B'a aroni Mote ngke e katokaa te naeta are te buraonti i tabon te kai are e kateia rake i nanon te rereua, ao ai aron naba are e na karaoaki nakon Natin te Aomata, 15b'a e aonga n reke iroun ane onimakinna te maiu are aki toki. 16B'a E tangira aonnaba te Atua n te aro are E anga natina ae te rikitemanna iai, b'a e aonga n aki mate ane onimakinna, ma e na reke i rouna te maiu are aki toki. 17B'a E aki kanakoa Natina te Atua nako aon te aba b'a E na motika taekana, ma E kanakoa b'a e na kamaiuaki te aba i rouna. 18Ane onimakina Natina ao e aki motikaki taekana; ma ane aki onimakinna, ao e motikaki taekana i bukina b'a e aki onimakina aran Natin te Atua ae te rikitemanna. 19Ao aio te b'ai ae e motikaki taekan te aba iai: b'a e a roko te oota i aon te aba, ao aomata a tangira riki te roo nakon te oota, i bukina ngkai a bubuaka aia m'akuri. 20B'a ane kakaraoa ae buakaka ao e ribaa te oota, ao e aki nako n te oota, b'a a kaawa ni kaotaki ana m'akuri b'a a bubuaka. 21Ma ane b'aina te koaua ao e nako n te oota, b'a a na kaotaki ana m'akuri b'a a karaoaki ma te ongeaba nakon te Atua. 22I mwini baikekei ao E nako Iesu ma ana reirei nakon te aba are Iutaia, ao E tiku iai ma ngaiia, ao E b'ab'abetito. 23E b'ab'abetito naba Ioane i Ainon are e kaani ma Tarim, b'a e bati te ran iai. A roko aomata ao a b'abetitoaki i rouna. 24E karaoa aei Ioane i m'aini kainakina i nanon te karabuuti. 25A kauntaeka ana reirei Ioane ma te I-Iutaia temanna i bukini katein aia Aro are kaeti ma aron te kaitiaki. 26A roko iroun Ioane ao a kaangai nakoina, “Te tia reirei, ko nora teuare mena ma ngkoe i mainikun Ioretan, are ko tataetae i bukina? Ae mena ngkai ikai ni b'ab'abetito, ao a bane aomata n nakoina!” 27E kaekaia Ioane ao e taku, “Akea te b'ai ae kona n riki nakon te aomata, ma ti ngkana E karaoia te Atua b'a e na riki. 28Bon taani kakoaua ngkami i buku n au taeka ake a kaangai, ‘Tiaki te Kristo ngai, ma I kanakoaki n ri moana.’ 29Teuare e mena i rouna te aine ae a tib'a iein, ao bon te tia iein; ao raoraon te tia iein are te mm'aane, e teitei ao e rangi ni kim'areirei ngke e ongo b'anaan te tia iein. Ao aei bukin ae I rangi ni kim'areirei iai. 30E riai n rikirake kakannatona, ao kakannatou e na kerikaki.” 31Teuare nako mai karawa E kakannato riki nakoia aomata ni kabaneia. Ane nako mai aon te aba, ao boni kaain aon te aba, ao e taekini b'ain aon te aba; ma Teuare nako mai karawa e kakannato riki nakoia aomata ni kabaneia. 32E riki Ngaia b'a te tia kakoaua nakoni baike E a tia n noori ao n ongo, ma akea ae e butim'aea ana rongorongo. 33Ane butim'aea ana rongorongo ao e kaotia ae e kakoaua b'a E koaua te Atua. 34B'a Teuare E kanakoa te Atua ao boni Ngaia ae E taekin ana taeka te Atua, i bukina b'a E anganaki te Tamnei iroun te Atua n aki tiatianaki. 35E tangira te Nati te Tama, ao E a tia ni kaaki b'aai ni kabane i aani m'akana. 36Ane onimakina te Nati ao e reke i rouna te maiu are aki toki; ao ane aki ongotaeka nakon te Nati, ao e na aki reke i rouna te maiu, ma e memena unin te Atua i aona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\