IOANE 4

1Ngke E ataia Iesu b'a a tia n ongo B'aritaio ae E karekeia ana reirei ni kam'aitiia riki nakoni m'aitiia ana reirei Ioane, ao E b'abetitoia n aron naba are e karaoia Ioane nakoia ana reirei 2(ma tiaki Iesu ae b'ab'abetito b'a bon ana reirei), 3ao E kitana Iutaia, ao E a manga nako Kariraia. 4E riai b'a E na ri nukan Tamaria. 5Ao E roko ni kawana teuana ae arana Tukara, ae kaani ma te aba are e anga Iakob'a nakon natina are Ioteb'a. 6E mena ikekei ana m'anib'a Iakob'a, ao E a kua Iesu imwiin nakonakona, ma ngaia are E tekateka i etan te m'anib'a arei. Tao e a tawanou. 7E roko te aine temanna, ae te I-Tamaria, b'a e na roaa te ran. E taku Iesu nakoina, “Kaamai te ran b'a N na moi.” 8Akea ana reirei Iesu n te tai aei b'a a nako n te kaawa ni kabo kanaia. 9E kaekaa Iesu neierei ao e taku, “Ko kanga ni butiai nimam, ngkai te I-Iutaia Ngkoe, ao ngai ainen Tamaria?” B'a a aki kan reitaki naba teutana I-Iutaia ma I-Tamaria. 10E kaeka Iesu ao E taku nakoina, “Ngke tao ko ata ana b'ai n tangira te Atua, ao Teuae kaangai ngkai nako im, Kaamai b'a N na moi, ao ko na kamani butiia, ao Ngaia E a anganiko naba iai te ran ni kamaiu.” 11E taku neierei nakoina, “Teuaei, akea am b'ai n iti ran, ao e nano te m'anib'a; ko karekea maia ngkanne te ran ni kamaiu? 12Ko kakannato riki nakon ara bakatibu are Iakob'a, are anganira te m'anib'a aei, ao e momooi mai iai, ngaia ma natina ma ana man?” 13E kaeka Iesu ao E taku nakoina, “Ane moi n te ran aei ao e na manga taka, 14ma ane moi n te ran ae N na anganna, ao e na bon aki manga taka. B'a te ran ae N na anganna, e na riki b'a te m'anib'a n ran i nanona are na koburake ao e na anganna te maiu are aki toki.” 15E taku te aine nakoina, “Teuaei, Anganai te ran anne, b'a I aonga n aki manga taka ao n aki manga roko ikai n iti ran.” 16E taku Iesu nakoina, “Naako wetea buum ao manga nako mai.” 17E kaeka te aine arei ao e taku, “Akea buu.” E taku Iesu nakoina, “E eti ane ko taku b'a akea buum; 18b'a niiman ngkoa buum, ao te mm'aane ane ko taanga ma ngaia ngkai bon tiaki buum: te koaua ane ko atongnga.” 19E taku te aine nakoina, “Teuaei, I ataiko b'a te burabeti Ngkoe. 20A tataromauri I-Tamaria ake ara bakatibu i aon te maunga aei; ao ngkami aika I-Iutaia kam taku b'a Ierutarem boni ngaia te tabo are a na tataromauri iai aomata.” 21E taku Iesu nakoina, “Neiko, ko na kakoauaai b'a ane na roko te tai are a na aki taromauria iai te Tama aomata i aon te maunga aei, ke i Ierutarem. 22Ngkami I-Tamaria kam taromauria ae kam aki ataia; ma ngaira I-Iutaia ti taromauria ae ti ataia: b'a e roko te kamaiuaki ri nanon te botannaomata ae I-Iutaia. 23Ma e a tabe n roko te aoa, ao ngaia e a kaman roko, are a na angan te Tama taan taromauri ni koaua taromauriana ni m'akan te Tamnei 24Te Atua bon te Tamnei: ao akana taromauria e riai b'a a na taromauria ni m'akan te Tamnei 25E taku te aine nakoina, “I ata ae E nangi roko te Mesia (are te Kristo); ao ngkana E roko, ao ane na tuangiira b'aai ni kabane.” 26E taku Iesu nakoina, “Boni Ngaia Ngai, ae I taetae nako im.” 27A roko naba ngkanne ana reirei, ao a mimi ngke E taetae ma te aine, ma akea irouia ae kaangai, “Tera ae Ko tangiria?” ke, “E aera ngkai Ko taetae ma ngaia?” 28E katuka ngkanne nen ana ran te aine arei, ao e nako n te kaawa, ao e taku nakoia aomata ikekei, 29“Nako mai nora te aomata are tuangai b'aai ni kabane ake I a tia ni karaoi. Tao ngaia te Kristo?” 30A oti nako aomata man te kaawa, ao a nako n Iesu. 31A butia ngkanne Iesu ana reirei ni kaangai, “Te Tia Reirei, Ko na am'arake.” 32Ma E taku nakoia, “Bon iai te am'arake irou ae N na kanna ae kam aki ataia.” 33Ma ngaia are, a i titiraki i rouia ana reirei ni kaangai, “Iai ae a tia n uota kanana nakoina?” 34E taku Iesu nakoia, “Kanau bon te ongeaba nakon nanon Teuare kanakomaiai, ao te katia ana m'akuri. 35Tiaki kam taku, ‘Aua riki te nam'akaina, ao a roko tain uaa n tai ao ni bobotaki.’ Noria, I tuangngkami, Tabeki matami, ao tarai taabo aika unikaki, b'a a tai uaa ao a tau nakon te bobotaki! 36Ane bobooti uaa nakoni neia ngkana a tai ao e kaboaki, ao e boti uaa i bukin te maiu are aki toki; b'a a aonga n uaia ni kim'areirei te tia ununiki ma te tia bobooti uaa. 37B'a e koaua n aei te taeka are kaangai, ‘E ununiki temanna, ao temanna e bobooti uaa nakoni neia ngkana a tai.’ 38I kanakoingkami b'a kam na bobooti uaa akana tai nakoni neia man taabo n ununiki ake kam aki m'akuri; a m'akuri tabem'aang, ao ngkami kam kareke kab'aiami man uaani mwin aia m'akuri.” 39A bati I-Tamaria n te kaawa arei ake a onimakina Iesu i bukin ana taeka te aine ake a kaangai, “E tuangai b'aai ni kabane ake I a tia ni karaoi.” 40Ma ngaia are, ngke a roko i rouna I-Tamaria, ao a butiia b'a E na tiku i rouia, ao Ngaia E tiku ikekei uabong. 41A bati riki ake a onimaki n ana taeka, 42ao a taku nakon te aine arei, “Ai tiaki i bukin am taeka ae ti onimaki iai, b'a ae ti a bon ongo mai Rouna, ao ti a ataia b'a ngaia bon aei te Tia Kamaiua te aba.” 43I mwin uabong ao E kitana ikekei Iesu nako Kariraia. 44B'a E a bon tia Ngaia n taekinna b'a akea karinean te burabeti irouia kaain abana. 45Ma ngaia are, ngke E roko i Kariraia, ao a m'aneia n akoia I-Kariraia, b'a a tia n noori ana m'akuri ake E karaoi i Ierutarem n tain te Toa are te Riao, are a roko naba iai. 46E a manga oki Iesu nako Kana i Kariraia ike E onika ngkoa iai te ran nakon te wain. E mena ikekei te aomata temanna ae m'akuri n te tautaeka ae e aoraki natina te mm'aane i Kaberenaum. 47Ngke e ongo b'a E nako mai Iutaia Iesu nako Kariraia, ao e nakoina ni butiia b'a E na nako Kaberenaum ni kamaiua natina, b'a e a kani mate. 48E taku Iesu nakoina, “Ngkana kam aki noori kanikina ma m'akuri aika kamimii, ao kam rawa n onimaki.” 49E taku te tia m'akuri n te tautaeka nakoina, “Te Uea, Ko na nako mai ngkai e tuai ni mate natiu.” 50E taku Iesu nakoina, “Ko na nako; e na maiu natim.” Ao teuarei e kakoauai ana taeka Iesu ao e nako. 51I aoni kawaina n nako, ao a bo ma ngaia ana toro; a tuangnga, “E a marurung natim.” 52E titirakiniia ngkanne b'a te aoa iraua are e moanna iai ni marurung. A taku nakoina, “E toki kabuebuena ngkoananoa, n te aoa teuana n te tanimaeaontaai.” 53E ataia iai te tama b'a bon te aoa naba are E kaangai iai Iesu, “E na maiu natim.” Ma ngaia are, e onimaki, ao a onimaki naba kaain ana auti ni kabaneia. 54Aei te kauoua ni m'akuri ae kamimii are E karaoia Iesu ngke E roko i Kariraia n ana kauoua n tai ni m'anangana mai Iutaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\