IOANE 5

1I mwin te b'ai are E karaoia Iesu, ao E nako Ierutarem i bukin aia botaki teuana ae kakawaki I-Iutaia. 2Iai i Ierutarem, i rarikin aia mataroa tiibu, te nei ae aranaki n te taetae n Ebera b'a Beteteta ae iai taabo aika nimaua iai aika rabunaki aoia i bukin te katantan. 3- 4A wene n taabo aikai aoraki aika bati; iai naba i buakoia aika matakii ma aika m'auku, ao aika mate b'ain rab'ataia. 5Iai temanna i buakoia aoraki akekei ae ai tenibwi ma wanua ana ririki n aoraki. 6E noria Iesu ni wene ikekei, ao E ataia b'a e a tia ni weneakina aorakina n te tai ae rangi ni maan; ma ngaia are E taku nakoina, “Ko kani kamaiuaki?” 7E kaeka teuarei ao e taku, “Teuaei, Akea ikai te aomata ae na karuoai i nanon te nei ngkana e kakoburakeaki te ran; b'a ngkana N nangi roko iai, ao e ruo temanna n ri moau.” 8E taku Iesu nakoina, “Tei rake, tabeka nem ni wene, ao nakonako.” 9E kamaiuaki naba ngkekei te aomata arei; e tabeka nena ni wene, ao e nakonako. Bon te Taabati te bong arei. 10Ma ngaia are, a taku I-Iutaia nakon teuare kamaiuaki, “Te Taabati aei, ao e aki riai b'a ko na tabeka nem ni wene.” 11Ao e kaekaia ni kaangai, “E tuangai Teuare kamaiuai ni kaangai, Tabeka nem ni wene ao nakonako.” 12Ao a titirakinna ni kaangai, “Antai te aomata ane kaangai nako im, Tabeka nem ni wene, ao nakonako?” 13Ma teuare kamaiuaki e aki ataia b'a antai Teuare E kamaiua, b'a a bati aomata n te tabo arei, ao E a kamani butaki nako Iesu mai buakoia. 14E aki rangi ni maan i mwin arei, ao Iesu E nora teuarei n te Tembora, ao E taku nakoina, “Noria, ko a tia ni kamaiuaki, ma ngaia are ko na aki manga bure, b'a e kaawa n riki nako im te b'ai ae buakaka riki.” 15E nako teuarei, ao e tuangiia I-Iutaia b'a ngaia Iesu are E kamaiua. 16Ma ngaia are, a b'ainikirina Iesu I-Iutaia i bukina ngke E karaoa te m'akuri ni kamaiu n te Taabati. 17E kaekaia Iesu ao E taku, “E m'am'akuri nako naba Tamau, ao Ngai I riai naba ni m'akuri.” 18Ana taeka Iesu aikai, e a kakorakora riki kani kamateana irouia I-Iutaia: b'a E aki ti urua tuan te Taabati, ma E atonga te Atua b'a Tamana, ao n te aro aei E a karaoia iai b'a ti te bo Ngaia ma te Atua. 19E kaekaia Iesu ngkanne ao E taku nakoia, “I tuangngkami ma te koaua, b'a akea te b'ai ae E kona ni karaoia te Nati i bon i rouna, ma ti are E noria b'a E karaoia te Tama; b'a b'aai ake E karaoi te Tama, ao E karaoi naba te Nati. 20B'a E tangira te Nati te Tama, ao E kaoti ana m'akuri ni kabane nakoina, ao ane E na kaoti riki nakoina m'akuri aika ab'ab'aki riki b'a kam aonga ni mimi. 21B'a aron te Tama ngkai E a manga kamaiuia aika mate, ao E angania te maiu, ao ai aron naba te Nati, E anga te maiu nakon ane E bon taku. 22B'a akea ae motika taekana te Tama, ma E angan te Nati te motiki-taeka ni kabane; 23b'a a aonga ni bane aomata nako ni karinea te Nati, n ai aroia ngkai a karinea te Tama. Ane aki karinea te Nati, ao e aki karinea naba te Tama are kanakomaia.” 24“Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami, b'a ane ongo au taeka ao e onimakina Teuare kanakomaiai, ao e na reke i rouna te maiu are aki toki. E na aki motikaki taekana; e a tia ni kitana te kawai are e na mate iai, ao e a toua te kawai are e na maiu iai. 25Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a e a roko te tai, ma e a boni kaman roko, ae a na ongo iai b'anaan Natin te Atua maate; ao a na maiu akana ongo. 26B'a aron te Tama ngkai Ngaia oin te maiu, ao ai aron naba te Nati: b'a E a tia te Tama ni karaoia b'a oin te maiu, 27ao E a tia n anganna te m'aaka ni motiki-taeka ngkai Natin te Aomata Ngaia. 28Kam na aki mimi n aei: b'a ane na roko te tai ae a na bane iai n ongo b'anaana aomata ake a tia ni mate, 29ao a na oti nako mani neia ni mate: akana tia ni karaoa ae e raoiroi nakon te maiu, ao akana tia ni karaoa ae buakaka nakon te rekenikai.” 30Akea te b'ai ae I kona ni karaoia n aron te m'aaka ae iai irou. I motiki-taeka n ai aron tuangau iroun Tamau, ao e eti au motiki-taeka i bukina b'a I aki ukoukora are oin nanou, ma I ukoukora nanon Tamau are kanakomaiai. 31Ngkana I kaotioti i bon i buku, ao te b'ai ae I taekinna e na aki butim'aeaki b'a te b'ai ni kakoaua. 32Ma iai Tamau ae kaotioti naba i buku, ao I ataia b'a ana kaotioti e boni koaua. 33Kam kanakoia taani kareke-rongorongo nakon Ioane, ao ngaia e taekini baika koaua i buku. 34Tiaki b'a aongkoa I kainanoa aia kaotioti aomata i buku; ma I taekina ana kaotioti Ioane b'a kam aonga ni kamaiuaki. 35Ai aron te taura Ioane are ura ao e oota nako urana, ao kam a tia ni kariaia b'a kam na kim'areirei n ootana i nanon tabeua te bong. 36Ma iai te b'ai ni kakoaua i buku ae moamoa riki nakon are kaotiotia Ioane: boni baika I karaoi, aika m'akuri ake E anganai te Tama b'a N na karaoi; a riki b'a b'ai ni kakoaua i buku, ao a kaotia b'a E kanakomaiai te Tama. 37Ao te Tama are kanakomaiai boni Ngaia naba te Tia Kakoaua i buku. Kam tuai n ongo b'anaana ao n noria b'a aekara tein rab'atana; 38ao kam rawa ni butim'aea ana taeka, i bukina b'a kam aki onimakina Teuare E kanakomaia. 39Kam ukeuke n te B'aib'ara b'a kam taku b'a e na reke mai iai iroumi te maiu are aki toki; ao boni ngaia are kaotioti i buku; 40ma kam aki kan nako iu b'a e kaawa n reke iroumi te maiu are aki toki. 41“I aki kakaea te kamoamoaki mairouia aomata. 42Ma I ataingkami b'a akea tangiran te Atua i nanomi. 43I nako mai n aran Tamau, ao kam rawa ni kan reitaki ma Ngai; ma ngkana e roko temanna bon i bukina, ao kam kan reitaki ma ngaia. 44Kam na kanga ni kona n onimakinai ngkai kam butim'aea te kamoamoaki mairoun temanna ma temanna, ao kam aki ukoukora te kamoamoaki mairoun Temanna are bon ti Ngaia te Atua? 45Tai taku n ami iango b'a N na kabuakakaingkami nakon Tamau; boni Mote are e mena ami kaantaninga i rouna ae e kabuakakaingkami. 46Ngke arona b'a kam onimakina Mote, ao kam na bon onimakinai naba, b'a ngaia ae korea taekau. 47Ma ngkana kam aki kakoauai baike e korei, ao kam na kanga ni kakoauai au taeka?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\