IOANE 6

1I mwini baikekei ao E ri nanon namani Kariraia Iesu, are e aranaki naba b'a naman Tiberia, nakon iterana are teuana. 2A iria aomata aika rangi ni m'aiti i bukina b'a a tia n noori ana m'akuri aika kamimii ni kamaiuaia aoraki. 3E ararakea te maunga ae aki rietaata Iesu ma ana reirei, ao a tekateka iai. 4E a kaan tain te Toa are te Riao, are aia botaki ae kakannato I-Iutaia. 5E tabeki matana Iesu ngkanne, ao ngke E nooriia aomata aika rangi ni m'aiti b'a a nakoina, ao E taku nakoni Biribo, “Ti na kabo am'arake ia b'a kanaia aomata aikai?” 6E atonga aei Iesu b'a E kani kataa Biribo: b'a Iesu E a boni kaman ata are E na karaoia. 7E kaeka Biribo ao e taku, “E aki tau uabubua te tenari b'a e na kaboaki iai te am'arake ngkai e na rangi n uarereke ae na reke iai b'a kanan temanna ma temanna?” 8E taku nakoina ana reirei temanna are Anterea, are tarin Timon Betero, 9“Iai te teinimm'aane ikai ae iai i rouna nimaai te kariki are karaoaki mani burawan te b'are, ao uoman te ika; ma tera manenaia nakoia aomata aikai ni kabaneia?” 10E taku Iesu, “Tuangiia aomata b'a a na tekateka n rarikiriki.” B'a e bati te uteute n te tabo arei. A bane n tekateka aomata, ao tao nimangaa m'aitiia mm'aane. 11E anai kariki akekei Iesu, ao E tataro ni katituaraoi, ao E anga b'a a na tib'aki nakoia ake a tekateka. E karaoa naba ae aron aei nakon ika, ao a bane n reke tib'aia n ai aroni m'aitin are a tangiria. 12Ngke a ngae, ao E taku Iesu nakoia ana reirei, “Ikoti nikiran am'arake, b'a akea teutana ae na bakataeaki.” 13Ma ngaia are, a ikoti, ao a kaoni b'aene aika tengauni ma uakora ni m'akorokoron nikirani kariki ake nimaai ake a tia ni kang aomata. 14Ao aomata ngke a nora te b'ai are kamimii are E karaoia Iesu, ao a taku, “Bon aei te burabeti are nangi roko i aonnaba!.” 15Ngke E ataia Iesu b'a a nangi roko aomata n taua ma te matoa b'a a na kauea, ao E a manga oki nako n te maunga, n ti Ngaia. 16Ngke e a kani bong, ao a nako ana reirei nakon te nama; 17a toka i aon te boti, n ri nanon te nama nako Kaberenaum. E a bong, ao E tuai n roko Iesu i rouia. 18E a roko buakan te nama i bukin te ang b'a e korakora karena. 19Ngke a tia ni bwenarina i nanon tao nimaua ke onoua te kiromiita, ao a nora Iesu b'a E nakonako i aon te nama, ni kaania te boti; ao a maku. 20Ma E taku nakoia, “Boni Ngai, tai maku.” 21A kukurei ngkanne ni katokaa Iesu n te boti; ao e waekoa naba n roko te boti i eta n te tabo are a nako iai. 22N te bong are i mwina, ao aomata ake a mena i mainikun te nama a tia n noria b'a ti tewaana te boti ikekei, ao a ataia naba b'a E aki toka Iesu i rarikia ana reirei n te boti arei; a tia n nako ana reirei n ti ngaiia. 23Ma iai tabewa boti ake a roko mai Tiberia nako rarikin te tabo are a kang kariki iai aomata i mwin ana tataro ni katituaraoi te Uea. 24Ma ngaia are, ngke a noria te koraki arei b'a E aki mena ikekei Iesu, ao akea naba ana reirei, ao a toka i aoni booti n nako Kaberenaum b'a a na ukoukora Iesu. 25Ngke a kunea Iesu te koraki arei i maeaon te nama, ao a taku nakoina, “Te Tia Reirei, Ko roko ikai n ningai?” 26E kaekaia Iesu ao E taku, “Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami, b'a kam ukoukorai tiaki i bukina ngke kam noori m'akuri aika kamimii, ma i bukina ngke kam kang kariki ao kam ngae. 27Kam na aki m'akuri ni karekea te am'arake ae kai buakaka, ma kam na uaiakina reken te am'arake ae teimatoa, ae te am'arake i bukin te maiu are aki toki.” 28Ma ngaia are, a titirakinna ni kaangai, “Tera ae ti riai ni karaoia b'a ti aonga ni karaoa iai are E tangiria te Atua?” 29E kaeka Iesu ao E taku, “Te b'ai ae E tangiria te Atua b'a kam na karaoia bon aei: kam na onimakina ae E a tia ni kanakomaia.” 30Ma ngaia are, a taku nakoina, “Tera te m'akuri ae kamimii ae Ko na karaoia b'a ti aonga n noria, ao ti a kakoauako iai? Tera ae Ko na karaoia? 31A kangi maana ara bakatibu n te rereua, n ai aron are koreaki ni kaangai: ‘E anganiia te am'arake mai karawa b'a kanaia.’ ” 32E taku ngkanne Iesu nakoia, “Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a tiaki Mote ae anganingkami te am'arake mai karawa, ma Tamau ae anganingkami te am'arake ni koaua mai karawa. 33B'a te am'arake ae E anga te Atua boni Ngaia ae ruo mai karawa, ao E anga te maiu nako aonnaba.” 34A taku ngkanne nakoina, “Te Uea, Ko na anganganira te am'arake anne n taai nako.” 35E taku Iesu nakoia, “Boni Ngai te am'arake ni kamaiu; ane nako iu ao e na bon aki manga kona ni baki, ao ane onimakinai ao e na bon aki taka. 36Ma I a tia n tuangngkami b'a e ngae ngke kam a tia n norai, ma kam na bon aki onimaki. 37Aomata nako akana E anganai te Tama ao a na bane nako iu. N na bon aki kona n tannako mairoun ane nako iu. 38B'a I roko mai karawa, tiaki i bukini karaoan nanou, ma i bukini karaoan nanon Teuare kanakomaiai. 39Aio nanon Teuare kanakomaiai: E tangirai b'a N na aki kabua temanna i buakoia ake E a tia n anganai, ma N na manga kamaiuia ni kabaneia n te kabanea ni bong. 40B'a aio nanon Tamau: b'a ane nora te Nati ma n onimakinna, ao e na reke i rouna te maiu are aki toki; ao N na manga kamaiua n te kabanea ni bong.” 41A ngureakinna ngkanne I-Iutaia i bukina ngke E kaangai, “Ngai te am'arake are ruo mai karawa.” 42Ao a taku, “Tiaki Iesu Teuaei, are natin Ioteb'a? Ti kinaa tamana ma tinana. E na kanga ngkanne ni kaangai, I ruo mai karawa?” 43E kaekaia Iesu ao E taku nakoia, “Kam na katoki ngurenguremi. 44Akea ae kona n riki b'a au reirei ngkana e aki kairaki nako iu iroun te Tama are kanakomaiai; ao N na manga kamaiua n te kabanea ni bong. 45E koreaki irouia burabeti ae kaangai, ‘A na bane aomata nako n reireiaki iroun te Atua. E riki b'a au reirei te aomata ane ongo ma n reirei iroun te Tama. 46Tiaki nanona b'a iai ae e a tia n nora te Tama; ti Teuare mairoun te Atua ae E a tia n nora te Tama. 47Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a ane onimaki ao e a reke i rouna te maiu are aki toki. 48Ngai te am'arake ni kamaiu. 49A kangi maana ami bakatibu n te rereua, ao a mate. 50Aio te am'arake are ruo mai karawa, are e na kanna te aomata ao e na aki mate. 51Ngai te am'arake ae reke te maiu mai iai are ruo mai karawa. Ane kana te am'arake aei, ao e na maiu n aki totoki; ao te am'arake ae N na anga i bukini maiun te aonnaba bon irikou.” 52A kauntaeka ngkanne I-Iutaia i bon i rouia, ao a kaangai, “E na kanga Teuaei ni kona n anganira irikona b'a karara?” 53Ma ngaia are, E taku Iesu nakoia, “Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami, b'a ngkana kam aki kana irikon Natin te Aomata, ao kam aki nima raraana, ao akea te maiu i nanomi. 54Ane kana irikou ao e nima raraau, ao e a reke i rouna te maiu are aki toki, ao N na manga kamaiua n te kabanea ni bong. 55B'a bon te am'arake ni koaua irikou, ao bon te ninima ni koaua raraau. 56Ane kana irikou, ma n nima raraau, ao e memena i nanou, ao Ngai i nanona. 57Ngkai E kanakomaiai te Tama are mai Rouna te maiu, ao Ngai I maiu i bukin te Tama, ao te aomata ngkanne ane kanai e na maiu i buku. 58Aei te am'arake are ruo mai karawa; tiaki aron te am'arake are a kanna ami bakatibu, ao a mate i mwina. Te aomata ane kana te am'arake aei, ao e na maiu n aki toki.” 59E atongi baikai Iesu ngke E reirei ni m'aneabaia I-Iutaia i Kaberenaum. 60Ngke a ongo baikai m'aitiia ana reirei Iesu, ao a taku, “A matoatoa taeka aikai; antai ae kona n ongora iai?” 61E ataia Iesu i nanona ae a ngurengure ana reirei i bukin taeka akekei, ma ngaia are E titirakiniia ao E taku, “A uruaki ami onimaki n taeka akekei? 62Iangoia b'a kaanga tera ae na riki ngkana arona b'a kam nora Natin te Aomata b'a E rierake nakon te tabo are E mena iai ngkoa? 63Ae E anga te maiu bon Tamnein te Atua; akea irouia aomata ae kona ni karaoa aei. A riki taeka aika I a tia n atong b'a kawain rokon te Tamnei ao te maiu iroumi. 64Ma iai i buakomi aika aki onimaki.” B'a Iesu E a kaman ataiia rimoa b'a antai ake aki onimaki, ao antai teuare na kam'anea. 65Ao E a manga taku riki, “Ao aei bukin are I tuangngkami b'a akea te aomata ae kona n riki b'a au reirei, ma ti ngkana e anganaki te kona iroun te Atua.” 66I bukin aei, ao a kitana Iesu ana reirei aika m'aiti n aki manga kan airiiri ma Ngaia. 67E taku ngkanne Iesu nakoia uake tengauni ma uoman, “Kam na nako naba ngkami?” 68E kaekaa Betero ao e taku, “Te Uea, ti na nako n antai? A mena iroum taeka aika e reke mai iai te maiu are aki toki. 69Ti kakoauako ao ti ataiko b'a Teuare Moan te Raoiroi Ngkoe, are Natin te Atua.” 70E kaeka Iesu ao E taku, “Tiaki I rineingkami ngkami aika tengauni ma uoman, ao bon iai te riaboro temanna i buakomi!” 71E taekina Iuta are natin Timon Itekariota, are temanna i buakoia uake tengauni ma uoman, b'a ngaia are e na kam'anea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\