IOANE 7

1I mwin arei ao E m'am'ananga Iesu i aoni Kariraia; E aki kona ni m'am'ananga i aon Iutaia i bukina ngke a kani kamatea I-Iutaia. 2E a kaan roko tain aia botaki I-Iutaia teuana are te Toa are te Um'anrianna. 3A kaangai ngkanne tarin Iesu nakoina, “Kitana ikai ao nako i Iutaia, b'a a aonga n noori m'akuri aika Ko karaoi am reirei. 4B'a akea te aomata ae karaba ana m'akuri ni karaoia ngkana iai i nanona te kan ataaki irouia aomata. Ngkai Ko karaoi baikanne, ao kaotiko nakoia aomata nako!” 5Akea onimakinana naba irouia tarina. 6E taku Iesu nakoia, “E tuai ni bo au tai; ma ngkami, e a tau naba iroumi te tai n aki akaaka. 7Akea bukin ae kam na ribaki iai irouia aomata nako; ma iai bukin ribakiu i rouia, b'a I aki toki n tuangiia b'a a bubuaka aia m'akuri. 8Kam na nako ni kaea te botaki. I aki nako Ngai ni kaea, b'a e tuai ni bo au tai.” 9E atongi baikai nakoia, ao E tiku naba i Kariraia. 10Ngke a tia n nako tarina nakon te Toa are te Um'anrianna, ao Ngaia E nako naba, ma E karaba n nako n te aro ae akea ae ataia. 11A ukoukoria I-Iutaia n te Toa, ao a taku, “E nga Teuarei?” 12E bati te maningongoo irouia aomata i bukina. A taku tem'angina, “Te aomata Ngaia ae e raoiroi,” ao tem'angina a taku, “Tiaki; bon te tia burebureia aomata.” 13Ma akea ae kanenea b'anaana n taekinna irouia aomata, b'a a makuia I-Iutaia. 14Ngke tao e a bo nukan tain te Toa, ao E nako n te Tembora Iesu, ao E reirei iai. 15A mimi i rouna I-Iutaia, ao a taku, “E kanga n reke rabakaun te aomata aei, ao E aki rereireiaki?” 16Ma ngaia are, E taku Iesu nakoia, “Tiaki au b'ai au reirei, ma ana b'ai Teuare kanakomaiai. 17Ane kukurei ni karaoa nanon te Atua, ao e na ataia iai b'a te b'ai ae I anga b'a au reirei e nako mairoun te Atua, ke e nako boni man au iango. 18B'a te aomata ane taetae n oin nanona, ao e kataia ni karekea kamoamoana bon i bukina. Ma te aomata ae tangira kamoamoakin Teuare kanakomaia, ao E kaotia b'a e taekina te koaua, ao tiaki te kairua. 19Tiaki e anganingkami te Tua Mote, ao akea temanna i buakomi ae toua mwina? Kam aera ngkai kam ukoukora kamateau?” 20A kaeka aomata ao a taku, “Iai iroum te burababa; antai ae ukoukora kamateam?” 21E kaekaia Iesu ao E taku nakoia, “I karaoa te m'akuri teuana ae kamimii, ao kam bane ni mimi iai. 22E anganingkami Mote te tua i bukin te korotabonimm'aane (ma n te koaua tiaki mairouni Mote b'a mairouia bakatibu), ao kam korotabonim'anea te aomata n te Taabati. 23Ngkana e korotabonim'aneaki te aomata n te Taabati, n te aro ae e aki uruaki iai te tua are e anga Mote, ao tera bukin ae kam na un iai irou ngkai I kamaiua te aomata n te Taabati? 24Kam na aki kairaki n ami motiki-taeka n taraan te b'ai, ma kam na kairaki n ami motiki-taeka n te eti.” 25A taku I-Ierutarem tabem'aang, “Tiaki aei Teuare a ukoukora kamateana? 26Noria, E taetae i mataia aomata, ao a aki taetae nakoina aia mataniwi I-Iutaia. Tao a bon ataia ae te Kristo Teuaei? 27Ma ngaira ti ata te tabo are E nako mai iai Teuaei; ma ngkana E roko te Kristo, ao akea ae e ata te tabo are E nako mai iai.” 28Ma ngaia are, ngke E reirei Iesu n te Tembora, ao E kanenea b'anaana ao E taku, “Kam ataai, ao kam ata naba te tabo are I nako mai iai? Ma I aki nako mai n oin nanou. Iai iroun Teuare kanakomaiai, are kam aki ataia, bon te onimakinaki raoi. 29Ma I ataia Ngai, b'a I nako mai mai Rouna, ao Ngaia ae kanakomaiai.” 30A ukoukora te anga ae a na taua iai, ma akea temanna ae roko baina i aona, i bukina b'a e tuai ni bo ana tai are E na tauaki iai. 31Ma a m'aiti i buakoia aomata aika kakoaua Iesu. A taku, “Ngkana E roko te Kristo, ao E na karaoi m'akuri aika kamimii ni kabatiai riki nakon ake E karaoi Teuaei?” 32A ongo taekan Iesu aikai B'aritaio n aia wirikiriki aomata, ma ngaia are i mwin reken aia iango ma ibonga ake mataniwi, ao a kanakoia bureitimanin te Tembora b'a a na taua Iesu ni kaburea. 33E taku Iesu, “N na kamaanai ni mena iroumi teutana riki, ao i mwina N na kitaningkami nakon Teuare kanakomaiai. 34Ane kam na ukoukorai, ma N na aki reke iroumi, b'a kam aki kona n roko n te tabo are N na mena iai.” 35A taku I-Iutaia ngkanne i bon i rouia, “E nga te tabo ae E na nako iai ngkai E na aki reke iroura? E na nako n aia kaawa I-Erene ike a maeka iai kaain ara botannaomata, b'a E na reireiia I-Erene? 36Tera nanon ana taeka are kaangai, Ane kam na ukoukorai, ma N na aki reke iroumi, b'a kam aki kona n roko n te tabo are N na mena iai.” 37N te kabanea ni bong ae kakannato n tain te Toa are te Um'anrianna, ao E teirake Iesu, ao E kanenea b'anaana ni kaangai, “Ane kani moi, ao ke e nako iu b'a e na moi! 38Ane onimakinai, ao a na raanga nako karaanga n ran ni kamaiu mai nanona, n ai aron taekana n te B'aib'ara.” 39E taekina aei Iesu b'a taekan te Tamnei 40Iai tabeman i buakoia aomata ake a bati aika ongo ana taeka Iesu aikai, ma ngaia are a taku, “Teuaei bon te Burabeti!” 41Ao tem'angina a taku, “Boni Ngaia te Kristo!” Ma a taku ake tem'angina, “B'a E na kaoti te Kristo mai Kariraia? 42Tiaki e taku te B'aib'ara b'a E na riki te Kristo man ana kariki Tawita, ao E na kaoti mai Betereem, are ana kaawa Tawita?” 43Ma ngaia are, a aki boraoi aia iango aomata n taekan Iesu. 44Iai tem'angina i buakoia aomata ake a bati aika kan taua Iesu, ma akea i rouia ae e roko baina i aona. 45A oki bureitimanin te Tembora nakoia ibonga ake mataniwi ma B'aritaio; ao ngaiia a taku nakoia bureitimanin te Tembora, “Kam aera ngkai kam aki kairiia mai?” 46A kaekaia bureitiman ao a taku, “Akea ma ngkoa ae aron Teuaei ngkana E taetae!” 47A taku ngkanne B'aritaio nakoia, “Ao ngkami, kam m'am'anaki naba i rouna? 48Iai aika kakoaua Iesu i buakoia aia mataniwi I-Iutaia ma B'aritaio? 49Ma aomata aika m'aiti aikai, aika aki ata te tua, ane a na reke kaiia!” 50Ao Nikotemo ae te B'aritaio naba, are kawara Iesu rimoa, e taku nakoia aomata, 51“Tiaki b'a e kaangai taekan ara Tua: b'a e aki kona ni motikaki taekan te aomata ni karokoa ae e a tia moa n ongora te aba mai rouna ao n ataaki b'a tera ae e karaoia.” 52A kaeka ao a taku nakoina, “Te I-Kariraia naba ngkoe? Ko na ukeuke n te B'aib'ara, ao ko na noria iai b'a akea taekan te burabeti ae na kaoti mai Kariraia.” 53A bane aomata n okiri aia auti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\