IOANE 8

1Ao Iesu e nako n te maunga are Oriweta. 2Ngke e a tib'a moa n ingabong, ao E a manga oki nakon te Tembora. A bane nakoina aomata, ao Ngaia E tekateka ao E reireiia. 3Iai te aine temanna ae kuneaki ngke e wene ni bure. A kairiia taani koroboki ma B'aritaio, ao a kaaki i nukaia aomata. 4Ao a taku nakoina, “Te Tia Reirei, e kuneaki neiei n te tai are e karaoa iai te wene ni bure. 5E tuangiira Mote n te Tua, b'a a na karebanaki akana a karaoa aron anne. Tera Ngkoe am taeka i bukin neienne?” 6A atonga aei b'a a kani kam'anea, b'a e aonga n reke bukinana iai i rouia. E b'aoua ni baraaki Iesu, ao E koroboki n tabonibaina i aontano. 7Ngke a aki toki n titirakinna, ao E teirake, ao E taku nakoia, “Ane tuai meni bure i buakomi, ao e na karea moa neiei n te atibu!” 8Ao E a manga b'aoua ni baraaki riki ao E koroboki n tabonibaina i aontano. 9Ngke a ongo aomata ana taeka Iesu, ao a oti nako n tatabemaniia, ni moa mairouia unimm'aane ni karokoa ae a bane aia koraki. E tiku Iesu n ti Ngaia, ao e tiku naba te aine arei ni nena are e tei iai. 10E teirake Iesu ao E taku nakoina, “Neiko, a nga aomata? Akea i rouia ae e taku b'a ko bure?” 11Ao e taku neierei, “Te Uea, akea.” E taku ngkanne Iesu nakoina, “Ao Ngai I aki motika naba taekam; ko na nako, ao tai manga bure.” 12E a manga taetae Iesu nakoia aomata, ao E taku, “Ngai te oota nakoia aomata i aonnaba. Ane irai, ao e na bon aki nakonako n te roo, ma e na reke i rouna te oota are na anganna te maiu.” 13Ma ngaia are, a taku B'aritaio nakoina, “Ko boni kaotiota arom i bon iroum; akea koauan am taeka!” 14E kaekaia Iesu ao E taku, “Ao ngkana I kaotiota arou i bon irou, ao bon iai naba koauan au taeka: b'a I ata ike I nako mai iai, ao I ata ike N na nako iai; ma ngkami kam aki ata ike I nako mai iai, ao ike N na nako iai. 15Kam b'aina te nano n aomata n ami motiki-taeka; akea ae I motika taekana. 16Ma ngke arona b'a I motika taekan te aomata, ao e bon eti au moti, b'a tiaki ti Ngai ni katia au moti; bon raou te Tama are kanakomaiai. 17E koreaki n ami tua ae kaangai b'a ngkana e bo raoi aia kaotioti taani kakoaua aika uoman, ao e koaua aia kaotioti. 18Te tia kakoaua Ngai bon i buku, ao te tia kakoaua naba i buku bon te Tama are kanakomaiai.” 19A taku ngkanne nakoina, “E nga Tamam?” E kaekaia Iesu ao E taku, “Kam aki ataai ao kam aki ata naba Tamau.” 20E atongi taeka aikai Iesu n te Tembora n te ru are a mena iai b'aoki ake a nneaki iai b'aai n tangira. Akea irouia aomata ae e taua ni kaburea, b'a E tuai ni bo ana aoa. 21E a manga taku naba Iesu nakoia, “N nangi nako, ao ane kam na ukoukorai, ma kam na mate i buakon ami bure. Ike N na nako iai, ao kam aki kona n roko iai.” 22Ma ngaia are, a taku I-Iutaia, “E na bakabureia ngkae E kaangai, Kam aki kona n roko ike N na nako iai?” 23E taku Iesu nakoia, “Kaain aon te aba ngkami, ma Ngai kaain eta. Ana b'ai te aba aei ngkami, ma tiaki ana b'ai te aba aei Ngai. 24Ao anne bukin are I kaangai iai nakoimi b'a kam na mate i buakon ami bure; b'a kam na boni mate i buakon ami bure ngkana kam aki kakoauaai b'a boni Ngaia Ngai.” 25A titirakinna ngkanne ni kaangai, “Antai Ngkoe?” E kaekaia Iesu ao E taku, “Boni ngaia are I a tia n taekinna nakoimi ma ngke I moa n taetae. 26A bati baika I kona n taekin b'a taekami, ao baika I kona ni kaoti b'a aromi aika bubuaka. E taekina te koaua Teuare kanakomaiai, ao are I taekinna nakoia aomata i aonnaba bon ti are I a tia n ongo mai Rouna.” 27A aki ataia b'a E taekina te Tama nakoia. 28Ma ngaia are, E taku Iesu nakoia, “Ngkana kam a tia n tabeka rake Natin te Aomata ni katinea i aon te kaibangaki, ao kam a ataia iai b'a boni Ngaia Ngai, ao akea te b'ai ae I karaoia n oin nanou; ma I atongi baikai n ai aron reireiau iroun te Tama. 29E memena irou Teuare kanakomaiai; E aki kitanai ni katukai n ti Ngai, i bukina b'a I aki toki ni kakaraoa te baere E kukurei iai.” 30A m'aiti aomata aika ongo ana taeka Iesu aikai, ao a kakoauaa. 31E taku ngkanne Iesu nakoia I-Iutaia ake a kakoauaa, “Ngkana kam teimatoa n ongeaba nakon au taeka, ao bon au reirei ni koaua ngkami iai; 32ao kam na ata te koaua, ao e na kainaomataingkami te koaua.” 33A taku nakoina, “Kanoan Aberaam ngaira, ao akea ae ti a tia n toronaki i rouna. Tera ngkanne nanon am taeka, ngke Ko kaangai: Kam na kainaomataki?” 34E kaekaia Iesu ao E taku, “Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami b'a ane karaoa ae buakaka ao e toronaki iroun te buakaka. 35E aki tiku ni maan te toro b'a kaain te utu, ma e tiku te nati b'a kaaina n aki toki. 36Ma ngaia aei, ngkana E kainaomataingkami te Nati, ao kam na bon inaomata. 37I ata ae kanoan Aberaam ngkami. Ma e boni ngae n anne, ao kam ukoukora kamateau i bukina b'a kam rawa ni butim'aea au taeka n reirei. 38I taekini baika I noori ma Tamau, ma ngkami kam karaoi baike e tuangngkami tamami.” 39A kaekaa ao a taku, “Ara bakatibu Aberaam.” E taku ngkanne Iesu, “Ngke arona b'a kanoan Aberaam ngkami, ao kam karaoa are e karaoia Aberaam. 40Ma ae kam ukoukora naba kamateau, Ngai ae te aomata ae I tuangngkami te koaua are I ongo mairoun te Atua; e aki karaoa aei Aberaam. 41Kam karaoa are e karaoia tamami.” A taku nakoina, Tiaki natintam'a ngaira; ti temanna Tamara, b'a te Atua. 42E taku Iesu nakoia, “Ngke arona b'a te Atua Tamami, ao kam na tangirai, b'a I nako mairoun te Atua. I aki nako mai n oin nanou, ma E kanakomaiai. 43E aera ngkai kam aki ata nanon te bae I taekinna? Aio bukina, b'a kam rawa ni kan ongo au taeka n reirei. 44Natin tamami are te riaboro ngkami, ao nanomi ti te kani karaoa are e tangiria tamami. Te tia kamaamate ngaia ma rimoa, ao e aki b'ab'aina te koaua, b'a akea te koaua i nanona. Ngkana e kewe, ao e boni kaota anuana: b'a te tia kewe ngaia, ao boton te kewe. 45Ma, i bukina ngkai I taekina te koaua, ao kam aki kakoauaai. 46Antai iroumi ae kona ni motika taekau b'a I bure? Ngkana I atonga te koaua, ao kam aera ngkai kam aki kakoauaai? 47Ane mairoun te Atua, ao e ongo ana taeka te Atua; ma tiaki mairoun te Atua ngkami, ma ngaia ae kam aki kan ongo.” 48A kaeka I-Iutaia ao a taku nakon Iesu, “Tiaki b'a e eti ara taeka ngke ti taku b'a te I-Tamaria Ngkoe, ao iai iroum te taimonio?” 49E kaekaia Iesu ao E taku, “Akea te taimonio irou; ma I karinea Tamau, ao ngkami kam aki karineai. 50I aki ukoukora neboakiu. Ma iai ane ukoukoria, ao E motiki-taeka. 51Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami, b'a ane ongeaba nakon au taeka n reirei, ao e na bon aki mate.” 52A taku I-Iutaia nakoina, “Ti a ataia raoi ngkai b'a iai iroum te taimonio! E mate Aberaam, ao a mate naba burabeti; ao Ngkoe ko kaangai, Ane ongeaba nakon au taeka, ao e na bon aki mate. 53Ko kakannato riki nakon Aberaam are ara bakatibu, are mate? Ao a mate naba burabeti! Ko taku b'a antai Ngkoe?” 54E kaekaia Iesu ao E taku, “Ngkana I neboai, ao akea bonganan neboau. Ae neboai bon Tamau, are kam taku b'a Atuami. 55Kam aki ataia; I ataia Ngai. Ngkana I taku b'a I aki ataia, ao N na riki b'a te tia kewe Ngai n ai aromi; ma I ataia ao I ongeaba nakon ana taeka. 56E kim'areirei ami bakatibu are Aberaam ni kan nora te bong are N na roko iai; ao e a kaman noria, ao e kakatonga iai.” 57A taku ngkanne nakoina I-Iutaia, “A tuai ni koro nimangaun am ririki ni maiu, ao Ko a tia n nora Aberaam?” 58E taku Iesu nakoia, “Bon te koaua ni koaua ae I a tuangngkami, b'a bon iai Ngai ma ngkoa i m'ain Aberaam.” 59Ma ngaia are, a anai atibu b'a a na karebanaia, ma E karabaa Iesu, ao E kitana te Tembora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\