IOANE 9

1Ngke E tabe n nakonako Iesu, ao E nora te aomata ae matakii ma ngke e moa ni bungiaki. 2A titirakinna ana reirei ao a taku, “Te Tia Reirei, antai ae bure ngkae e bungiaki ni matakii teuaei? Ngaia ke ana karo?” 3E kaekaia Iesu ao E taku, “E aki bungiaki ni matakii i bukin ana bure ke aia bure ana karo, ma e matakii b'a a aonga ni kaotaki ana m'akuri te Atua i rouna. 4E riai b'a ti na karaoi ana m'akuri Teuare kanakomaiai, ngkae e ngaina; e a kani bong, ao akea ae e kona ni m'akuri iai. 5Ngkai I mena i aonnaba, ao te oota Ngai i bukin aonnaba.” 6Ngke E tia n atongi baikai Iesu, ao E baware i aontano; E kaboboa te tano ma bawarena, ao E kabiri matan teuare matakii iai, 7ao E taku nakoina, “Ko na nako n teboki matam n te nei are Tiroam.” (Nanon te taeka aei, “Kanakoa”.) Ma ngaia are, e nako n teboki matana, ao e oki n noraba. 8A taku ngkanne raona ma aomata ake a noria rimoa ngke e bububuti, “Tiaki teuaei are tetekateka ni bububuti?” 9A taku tem'angina, “Boni ngaia; ao tem'angina a taku; Tiaki, ma ti te bo taraana ma ngaia.” Ao teuarei e taku, “Boni ngaia ngai.” 10A titirakina teuarei ao a taku, “Ko kanga n noraba?” 11E kaekaia ao e taku, “E kam'aim'aa te tano ni kaboboa te aomata are arana Iesu, ao E kabiri matau iai, ao E kaangai nako iu, Ko na nako Tiroam, ao teboki matam iai. Ma ngaia are, I nako n teboki iai, ao I a noraba.” 12A manga titirakinna ao a kaangai, “E nga Teuanne?” Ao ngaia e taku, “I aki ataia.” 13A kaira teuare a tia ni kaureaki matana nakoia B'aritaio. 14Bon te Taabati te bong are E kaboboa iai bawarena Iesu ma te tano ao E kaure matan iai teuare matakii. 15A manga titirakina teuare a kaureaki matana B'aritaio, b'a a kanga ni kaureaki matana. Ao ngaia e kaekaia ao e taku, “E kabiri matau n te tano are E renganna ma bawarena; I nako n teboki matau, ao I noraba.” 16Ma ngaia are, a taku tem'angina irouia B'aritaio, “Te aomata are karaoa aei bon tiaki mairoun te Atua, b'a E aki kawakina tuan te Taabati.” Ao tem'angina a taku, “E na kanga ni kona ni karaoi m'akuri aika kamimii aika ai aron aei te aomata ae buakaka?” Ao a aki boraoi n aia iango. 17Ma ngaia are, a manga taku B'aritaio nakon teuare matakii ngkoa, “Ko taku b'a E kaure matam; tera am taeka i bukina?” Ao ngaia e taku, “Bon te burabeti.” 18Ma a aki kakoaua I-Iutaia ae e a tia ni matakii ngkoa teuarei ao ngkai e a noraba ni karokoa ae a weteia ana karo, 19ma n titirakiniia ni kaangai, “Natimi aei, are kam taku b'a e bungiaki ni matakii? E kanga n noraba ngkai?” 20A kaekaia ana karo ao a taku, “Ti ataia b'a bon natira teuaei, ao ti ataia naba n ae bungiaki ni matakii; 21ma ti aki ataia b'a e kanga n noraba ngkai, ao ti aki ataia naba b'a antai ae kaure matana. Titirakinna; e a bon ikawai, ao e kona te taetae bon i bukina.” 22A atonga aei ana karo b'a a makuia I-Iutaia, i bukin are a tia ni kabo nanoia n taku b'a te aomata ane atonga Iesu b'a te Kristo, ao a na tukiia b'a e na aki manga roko ni m'aneabaia I-Iutaia. 23Ao anne bukin are a kaangai iai ana karo, “E a bon ikawai; titirakinna.” 24Ma ngaia are, a manga wetea riki teuare matakii ngkoa, ao a taku nakoina, “Ko na berita i matan te Atua b'a ko na taekina te koaua! Ti ataia b'a te aomata are kaure matam bon te tia bure.” 25Ao ngaia e taku, “Ngkana te tia bure, ao I aki ataia; ma te b'ai ae I ataia ti aei: b'a I matakii ngkoa, ao ngkai I a noraba.” 26A manga titirakinna ao a taku, “Tera ae E karaoia nako im? E kanga ni kaure matam?” 27Ao ngaia e kaekaia ao e taku, “I a tia n tuangngkami, ao kam aki kan ongo. E aera ngkai kam a manga tuangai b'a N na manga tuangngkami riki? Kam kan riki naba b'a ana reirei?” 28A taetae ni kaenaena ao a taku, “Ana reirei ngkoe; ma ngaira ana reirei Mote. 29Ti ataia b'a E taetae te Atua nakoni Mote; ma Teuanne, ti aki ataia b'a E nako maia.” 30E kaekaia teuarei ao e taku, “Ao! E kamimii aei! Kam aki ata te tabo are E nako mai iai, ma E kaure matau. 31Ti ataia b'a E aki ongo te Atua irouia aomata aika taani bure; ma ngkana e taromauria te Atua te aomata, ma n ongeaba nakoina, ao E ongo te Atua i rouna. 32Akea ae e a tia n ongo ma ngke e moa n riki aonnaba b'a iai te aomata ae kona ni kaure matan te aomata ae bungiaki ni matakii. 33Ngkana tiaki mairoun te Atua Teuarei, ao akea te b'ai ae E kona ni karaoia.” 34A kaeka ao a taku nakoina, “Te aomata ni bubure ngkoe, ni moa man te tai are ko bungiaki iai, ao ko na reireiniira? Ao a taua ma te matoa ni kaotinakoa man aia m'aneaba I-Iutaia.” 35E ongo taekan teuare a tia ni kaureaki matana Iesu ngke e kaotinakoaki. Ngke e reke i rouna, ao E titirakinna ni kaangai, “Ko onimakina Natin te Aomata?” 36E kaeka teuarei ao e taku, “Te Uea, antai Ngaia, b'a N na onimakinna?” 37E taku Iesu nakoina, “Ko a tia n noria, ao boni Ngaia ae taetae ma ngkoe ngkai.” 38Ao ngaia e taku, “Te Uea, I onimaki; ao e katorobubua ni bobaraaki n taromauria.” 39Ao E taku Iesu, “I roko n te aonnaba aei ni kaeti b'aai: b'a a na noraba akana matakii, ao a na riki ni matakii akana noraba.” 40A ongo ana taeka Iesu B'aritaio tabeman ake a kaani ma Ngaia, ao a titirakinna ni kaangai, “Ao ngaira, ti matakii naba?” 41E taku Iesu nakoia, “Ngke arona b'a kam matakii, ao kam aki atongaki b'a kam bure ngkana kam karaoa ae buakaka; ma ngkai kam kaangai, Ti noraba, ao e bon tiku i aomi mwin ami bure.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\