IUTA 1

1Mairoun Iuta, ae ana toro Iesu Kristo, ae tarin Iakobo, nakoia akana weteaki, akana tangiraki iroun te Atua ae te Tama, akana kawakinaki i bukin Iesu Kristo: 2a na kabatiaki nako imi te nanoanga, ma te raoi, ma te tangira. 3Ngkami aika kam tangiraki, ngke e korakora nanou ni kani koroboki nako imi n taekina te maiu ae bon ara b'ai ma ngkami, ao I taku b'a e bon riai b'a N na koroboki nako imi ni butingkami b'a kam na kakorakoraingkami i bukin te onimaki are a anganaki ake a itiaki n te tai ae ti teuana ao akea riki. 4B'a a karabaia n rin n te ekaretia aomata tabem'aang aika kaburea taekinan ana akoi te Atua b'a a aonga n reke aonaia iai n aroia n tam'are, ao a kakeaa te Toka are ti temanna are ara Uea, are Iesu Kristo. A kaman taekinaki te koraki aei ngkoangkoa b'a a na motikaki taekaia ni kabuakakaki i bukin aroia aei. 5B'a e boni ngae ngke kam atai taekani baikai ni kabane, n te tai ae ti teuana, ma I kani kauringkami, b'a te Uea E kamaiuia te botannaomata ae Iteraera man te aba are Aikubita, ao rimwi E kamateia ake a aki onimaki. 6Ao anera ake a aki rauaki ni neia ni m'aka are a katauaki iai ma a kitan oini mwengaia, a kawakinaki i Rouna ni kabaeaki n taurekereke aika akea tokiia n te tabo ae rotongitong i m'ain te motiki-taeka n te bong are kakannato; 7n ai aroia kaain Totom ma Komora ma kaawa ake i rarikiia, ngke a kitan aroia ake a katauaki iai n ai aroia anera akekei, ao a karaoi aaro ni kammaira aika bobuaka ma te iango; ao a riki b'a te b'ai n reirei nakoia aomata ni kabaneia, ngkai a reke kaiia n te ai ae m'aka are akea tokina. 8Ao n aroia naba aio, te koraki aei a nori baika kanga taiani mii ake a riki iai ni bure nakon oin rab'ataia, ma n riba aron te Atua n uea i aoia, ma n taetaebuakaia ake a neboaki. 9Ao Mikaera are te mataniwi temanna irouia anera, ngke e un ma te riaboro ni kauntaeka i bukin rab'atani Mote, ao e maku n atonga kabuakakana n taetaebuakaia; ma e kangai, “E na boaiko te Uea.” 10Ao te koraki aei a taetaebuakai baika a aki atai aroia; ao baika a atai n aia namakin aika ai aron aia namakin maan aika aki wanawana, a kamateaki iai. 11A na reke kaiia! B'a a karaoa te baere e karaoia Kain, ao a kataua karaoan te kaairua are e karaoia B'araam i bukini kani karekeani boon aia m'akuri. A rawa ni kan tautaekanaki n ai aroni Kora, ao a mate. 12Te koraki arei a riki b'a kanga baareka n ami botaki n am'arake n i tangitangiri, ngkai a botaki n am'arake ma te aki aubaa, ao a ti tabeakiniia i bon i rouia; kanga naang aika akea te karau i nanoia, aika uouotaki nako n te ang; kanga kaai aika aki uaa n taini kaai n uaa; aika kaai aika kanga uoua aia tai ni mate ao a taekaki mani wakaaia; 13kanga naoni marawa aika kakamaaku ma aroia aika kamamaa aika noraki b'a kanga buroburon naao; kanga itoi aika tiotio nako, aika e kawakinaki i bukiia neia n aki toki n te roo ae rotongitong. 14Ao Enoka, are te kaitiman n aomata mai mwin Atam, e taetae naba i bukiia te koraki aei ni kangai: kanoa aika bane ni kaoti mairoun Atam, ake a kaman taetae ni burabetiaki i bukiia: “Noria, E nako mai te Uea ma ana koraki n anera ake a itiaki aika reebu m'aitiia 15b'a E na motiki taekaia aomata ni kabaneia, ni kabuakakaia ni kabaneia akana aki reitaki ni maiuia ma te Atua, i bukin aia m'akuri ni kabane aika akea karinean te Atua iai, ake a tia ni karaoi n aki reitaki ma ana kaantaninga te Atua, ao i bukin taeka ni kamaraki nano aika a bukinna iai taani bure aika aki reitaki ma te Atua ni maiuia!” 16Bon taani b'angantaeka te koraki aei, ao taani ngurengure ma taan iri oin nanoia ni kaib'ab'aru; taan taetae ni kainikatonga, ao a kamoamoaia aomata ni karangiia b'a a aonga n reke i rouia baika tangiri. 17Ngkami aika kam tangiraki, kam na uring taeka ake a atongaki rimoa irouia ana taan tuatua ara Uea are Iesu Kristo. 18B'a a kangai nako imi: “N te tai ae te kabanea n tai, ao a na roko taani kakaniko, aika aomata aika iri oin nanoia ni kaib'ab'aru aika akea i rouia karinean te Atua.” 19Aomata aikai boni ngaiia aika kariki taian raure; aomata aika iri oin nanoia ni baika a tangiri, ao akea te Tamnei i rouia. 20Ma ngkami aika kam tangiraki, kam na waki ni kateitei aromi i aon ami onimaki ae moan te tabu; ao kam na tataro n aroni kairami iroun te Tamnei are Raoiroi; 21ao kam na aki m'awa man ana tangira te Atua, ngkai kam kaantaninga ana nanoanga ara Uea are Iesu Kristo i bukin te maiu are aki toki. 22Ao kam na nanoangaiia tabem'aang aika nanokokoraki; 23Kam na kamaiuia tem'angina ni buritiia man te ai; ao kam na nanoangaiia tem'angina ma te maku, ma kam na ribaai aia kunnikai aika kabarekaki n aia kaib'ab'aru aika kam'ara. 24Ao ana b'ai Teuare kona ni kawakiningkami b'a kam na aki b'aka, are kona naba ni kaakingkami i matana ni mimitongina b'a aomata aika itiaki ma ni kim'areirei, 25ana b'ai te Atua ae ti temanna, are ara Tia Kamaiu, iroun Iesu Kristo are ara Uea, te neboaki, ma te karineaki, ma te tau-taeka, ma te m'aka, ngke a tuai ni karikaki b'aai, ao ngkai, ao n aki toki. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\