RUKA 1

1A bati aomata ake a tia ni koroi taekani baike a tia n riki i buakora, 2ao a reke aia rongorongo mairouia te koraki ake a tia n nori baikai mai moana, ake taan tataekina te euangkerio; 3ma I taku b'a e raoiroi naba i rou, ngkai I a tia ni karaua n ukoukori taekani b'aai ni kabane i nanon taai aika tia n nako, b'a N na koroi naba n te aro ae nako raoi riki i bukim, Teobiro ae ko karineaki, 4b'a ko aonga n atai koauani baike ko a tia n reireiaki iai. 5I nanon ana tai n uea Erote, are ueani Iutaia, ao iai te ibonga temanna ae arana Takaaria, ae kaain te utu n ibonga are Abiia; ao buuna e riki man ana utu Aaron mairouia natina ake aine, ao arana Nei Eritabeta. 6Ao a b'aina te maiu ae raoiroi Takaaria ma Nei Eritabeta i matan te Atua n aroia n tou mwin ana tua ma ana moti nako te Uea n aki bubure iai. 7Akea natiia b'a e kanoabo Nei Eritabeta, ao a uaia ni kara. 8Ngke e tabe Takaaria ni karaoa nakoana n ibonga i matan te Atua ni bongin aia tai n tei ana koraki n ibonga, 9ao e reke n te kaiwa, n ai aron aia katei ibonga, b'a ngaia ae e na rin n te ruu are tabu i nanon te um'antabu b'a e na kabuoka te karea ae te b'ai ae boiarara. 10Ao a tataro aomata aika bati i tinanikun te ruu are tabu ngke e kabuoki karea ake a boiarara Takaaria. 11Ao e kaoti nako ina ana anera te Uea n tei man te angaatai n iteran te baonikarea are a kabuokaki iai karea ake a boiarara. 12E kiriwe nanon Takaaria ngke e noria, ao e taonaki n te maaku. 13Ma e taku te anera nako ina, “Tai maaku, Takaaria! b'a E ongo am tataro te Atua, ao buum ae Nei Eritabeta, ane e na bungia natim te m'ane, ao ko na aranna b'a Ioane. 14Ane ko na kaonaki n te kukurei ae moan te bati, ao ane a na kim'areirei aomata aika bati ni bungiakina; 15b'a ane e na kakannato i matan te Uea, ao e na aki nima te wain ae kamanging ke mooi aika matoatoa, ao e na kaonaki n te Tamnei are Raoiroi, man te tai are e mena iai i nanon biroton tinana. 16Ane e na kaokiia Iteraera aika bati b'a a na manga ira nanon te Uea ae Atuaia, 17ao ane e na ri moan te Uea ma te nano ae korakora ao ae m'aaka n ai aron are iroun te burabeti are Eria, b'a e na kaoki aroia n reitaki ae tamaroa kaaro nakoia naati, ao ake a aki ongeaba nakoni wanawanaia aomata ake a raoiroi. Ane e na buoki nanoia aomata b'a a aonga n tauraoi i bukin te Uea.” 18Ao e taku Takaaria nakon te anera, “Tera te b'ai ae N na ataia iai b'a e koaua anne? B'a I a unimm'aane ao e a kara buu.” 19E kaeka te anera ao e taku, “Kabiriera ngai, ae ana tabonibai te Atua; ao I kanakomaiakaki b'a N na taetae nako im, ao b'a N na uota te rongorongo ae raoiroi aei nako im. 20Ao noria, ane e na bua b'anaam ao ko na aki kona n taetae ni karokoa te bong are a na kakoroaki iai nanoni baikai, i bukina b'a ko a tia n aki kakoauai au taeka aika a na kakoroaki bukiia ngkana a roko taiia.” 21A bane aomata n tataninga Takaaria, ao a mimi ngke e a maan i nanon te ruu are tabu. 22Ngke e oti nako, ao e aki kona n taetae nako ia, ao a ataia b'a iai te b'ai ae kamimii ae e a tia n noria i nanon te ruu are tabu; ao e teimatoa arona n aki kona te taetae. 23Ngke a bane bongin ana tai ni m'akuri Takaaria n te um'antabu, ao e oki nakoni mwengana. 24Ao i mwini boong akekei, ao e bikoukou buun Takaaria are Nei Eritabeta, ao e aki otiotinako man te auti i nanon nimaua te nam'akaina. E taku Nei Eritabeta, 25“E karaoa ae aron aei te Uea nako iu ni boong ake E nanoangaai iai, b'a E na kaki mai rou te b'ai ae I mamaa iai irouia aomata!” 26Ngke ai ana kaonoua n nam'akaina Nei Eritabeta ao E kanakoaki te anera are Kabiriera mairoun te Atua nakoni kaawan Kariraia ae arana Natareta, 27b'a e na kawara te teteeinaine ae tuai iein ae kabae ma te aomata ae arana Ioteb'a, ae kaain ana utu te uea are Tawita; aran neiei boni Nei Maria. 28E roko te anera i rouna ao e taku, “Ko na mauri, ngkoe ae reke i roum te akoaki, E mena i roum te Uea!” 29Ngke e ongo Nei Maria ana taeka te anera ake e taekin ao e kakiriweaki nanona, ao e iango i nanona b'a tera nanon te aeka ni kamauri arei. 30E taku te anera nako ina, “Tai maaku, b'a E a reke i roum te akoaki mairoun te Atua. 31Ao noria, ane ko na bikoukou ao ane ko na bungiia te nati te mm'aane, ao ko na aranna b'a Iesu. 32Ane E na kakannato, ao E na aranaki b'a Natin te Atua are Moan te Rietaata; ao te Uea ae te Atua, E na anganna te nakoa n uea n ai aron are e a tia n reke ngkoa iroun Tawita are ana bakatibu; 33Ao ane E na uea i aoia aomata nako ake a riki mairoun Iakob'a; ao e na akea tokin ueana!” 34E taku Nei Maria nakon te anera, “E na kanga n riki aei, ngkai I tuai n iein?” 35E taku te anera nako ina, “Ane E na ruoniko te Tamnei are Raoiroi, ao ane e na rabuniko m'akan te Atua are Moan te Rietaata; ma ngaia are te teei ane na bungiaki, E na atongaki b'a Raoiroi, ae Natin te Atua. 36Ao noria, e a tia am koraki are Nei Eritabeta ni bikoukoua te nati te mm'aane ngkai e a boni kara; ao ai ana kaonoua n nam'akaina aei ni bikoukou neiere atoatongaki b'a e kanoabo. 37B'a akea te b'ai teuana ae na aki konaki ni karaoaki iroun te Atua.” 38Ao e kangai Nei Maria, “Aio ngai ae ana toro te Uea! E na karaoaki nako iu n ai aron am taeka.” Ao e nako te anera mai rouna. 39E aki maan i mwina, ao e tei rake Nei Maria ao e kawaetata n nako n te kawa teuana ae mena n te tabo ae tabukibuki i Iuta, 40ao e rin i nanon ana auti Takaaria ao e kamauri ma Nei Eritabeta. 41Ngke e ongo Nei Eritabeta ana kamauri Nei Maria, ao te teei are i nanoni birotona, e rina ni kam'akuri; ao e kaonaki Nei Eritabeta n te Tamnei are Raoiroi 42ao e takaarua n te b'anaa ae korakora, “Boni ngkoe te aine ae rangi ni kakab'aiaki i buakoia aine ni kabane, ao e na kakab'aiaki te ataei ane ko na bungiia! 43Ao e aera ngkae e reke aei i rou, ae e na kawarai tinan au Uea? 44B'a noria, ngke I ongo b'anaam ni kamauri ao e rina ni kam'akuri te teei i nanoni birotou b'a e kukurei. 45Ao e a kab'aia neie onimaki b'a e na kakoroaki bukin te baere taekinaki nako ina mairoun te Uea!” 46Ao E taku Nei Maria, N na neboa te Atua n nanou ni koaua, 47Ao e kim'areirei nanou iroun te Atua are au Tia Kamaiu. 48B'a E m'annanoa aron mangorin ana toro te aine. B'a noria ma ngkai, ao ane a na atongai aomata nako b'a I a kab'aia. 49B'a E a tia Teuare M'aaka ni karaoi baika ab'ab'aki i buku, moan te tabu arana. 50E nanoangaia aomata ake a karinea man te rorona nakon te rorona. 51E karaoi m'akuri aika m'aaka ni baina, E kamaaeia nako akana kainikatonga n iangoan nanoia. 52E kab'akaia akana korakora man aia kaintokanuea, ao E karietataia akana mangori; 53E katoki nanoia akana aki kaub'ai ni baika raraoi, ao E kanakoia akana kaub'ai n aki kab'aib'aia. 54E buokia Iteraera ake ana toro, ao ni kateimatoa ana nanoanga nako ia ana aomata n aki toki, 55N aron are E taekinna nakoia ara bakatibu, are Aberaam ma ana kariki n aki toki! 56Ao e maeka Nei Maria ma Nei Eritabeta i nanon tao tenua te nam'akaina, ao e a manga okira mwengana. 57E a roko ana tai ni bung Nei Eritabeta, ao e bungia te nati te mm'aane. 58Ao a ongo raon nako Nei Eritabeta ma ana utu b'a E rangi n akoi te Uea nako ina, ao a kim'areirei ma ngaia. 59Ao n te kawani bong, a roko n raona te teei n ana tai ni kaitiakaki; ao a kan aranna b'a Takaaria b'a ingoan tamana. 60ma e taetae tinana ni kangai, “Tiaki! Ma e na aranaki b'a Ioane.” 61Ao a taku nako ina, “Akea i buakoia am utu ae arana te ara aei!” 62Ao a karaoi kanikina nakon Takaaria n te ara are na katokaaki i aon te teei. 63E tuangiia te b'ai ae e na koroboki iai i aona, ao e korea ae kangai, “Arana Ioane.” Ao a bane ni mimi! 64N te tai naba arei ao e oki arona n taetae ao e a kona te kam'akura newena, ao e taetae n neboa te Atua. 65Ao a rotaki n te maaku aomata nako ake a maeka i rarikin Takaaria ma Nei Eritabeta; ao a taekinaki baikai ni kabane n taabo ake a tabukibuki i Iutaia. 66Ao ake a ongo a kawakin i nanoia ao a kangai, “Tera aron te teei aei rimwi?” B'a e kawakinaki iroun te Atua. 67Ao e kaonaki tamana are Takaaria iroun te Tamnei are Raoiroi, ao e taetae n ai aron te burabeti ni kangai, 68E na neboaki te Uea, ae Atuaia Iteraera! b'a E kawariia ana aomata ao E kamaiuia, 69Ao E katauraoa te tia Kamaiu ae m'aaka i bukira, ae kaain ana utu Tawita are ana toro. 70N ai aron are E taekinna ni wiia ana burabeti ake a raoiroi ake a maiu ngkoa: 71B'a ti na kamaiuaki mairouia aiara, ao mai nanoni baiia te koraki ake a ribaira; 72B'a E na kaota te nanoanga nakoia ara bakatibu; ao b'a E na uringa ana berita are raoiroi, 73Are te taeka ni bau nakon tamara are Aberaam, 74B'a E na kamaiura mai nanoni baiia ara kairiribai, ao ti na toro i Rouna ma te aki maaku, 75N te itiaki ma te raoiroi i matana i nanoni boong ni kabane ake ti maiu iai. 76Ao ngkoe, ae natiu, ko na atongaki b'a ana burabeti te Atua are Moan te Rietaata; Ko na nako n ri moan te Uea ni katauraoi b'aai ni kabane i bukina. 77Ko na kaotia nakoia ana aomata b'a a na kamaiuaki iroun te Atua ni kab'araan aia bure. 78E nanoanga man akoi Atuara, Ao E na kaota otan ana kamaiu b'a e na oota nako 79N anga te oota nakoia ake a mena n te roo ao n nuun te mate, ao te oota aei e na oota ao ni kairiira nakoni kawain te kamaiu. 80Ao e ikawai rake te teei, ao e reke i rouna te nano ni mm'aane. E mena n te rereua ni karokoa te tai are e kaoti iai nakoia Iteraera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\