RUKA 10

1I mwini baikekei, ao te Uea, E rineia riki itingaun, ao E kanakoia ni kakauomaniia, b'a na ri moana nakoni kaawa ma taabo ake E na kawari. 2Ao E taku nako ia, A m'aiti uaa aika a bo taiia n rikoaki, ma a karako taani m'akuri. Ma ngaia ae kam na butiia Teuare ana b'ai baikai b'a E na kanakoia taani m'akuri b'a a na rikoi ana uaa. 3Kam na nako; noria, I kanakoingkami, b'a kanga aroia tiibu aika ataei i buakoia kameanti. 4Kam na aki uota te b'auti ni m'ane, nen ami b'ai, ao ami kauniwae; ao kam na aki kamauriia ni kabaneia ane kam kaitibo ma ngaiia n ami tai ni m'ananga. 5Ngkana kam rin n te auti teuana, ao kam na kangai moa, “E na mena te rau n te auti aei.” 6Ngkana iai ae e tauraoi ni butim'aea te rau ikanne, ao e na tiku i aona ami rau; ma ngkana akea, ao e na manga okiringkami ami rau. 7Kam na tiku n te auti naba anne, n nim ao ni kang baike a karekei i bukimi, b'a e riai n reke nakon te tia m'akuri boona; tai bibita nem n tiku man te auti teuana ao i mwina teuana. 8Ngkana kam roko n te kawa teuana, ao ngkana a m'aneingkami n akoingkami kaaina, ao kam na kang baike a kaakiaki i matami. 9Kam na kamaiuia aoraki iai, ao kam na kangai nako ia, “E kaan nako imi uean te Atua.” 10Ma ngkana kam roko n te kawa teuana ao ngkana a aki m'aneingkami n akoingkami, ao naako nanoni kawa nako ao kangai, 11“Ti taei bubun aontanon ami kawa aika nim i waera b'a te b'ai ni kakoaua nako imi b'a kam aki mutiakiniira; ma e ngae n anne ao kam na ata aei, b'a e a roko ni kaan uean te Atua!” 12I tuangngkami b'a e bebete riki te rekenikai are e na reke nakoia I-Totom nakon are e na reke irouia kaain te kawa arei n te bongi ni motikitaeka! 13E na reke kaim Koratin! E na reke kaim Betetaita! B'a ngke arona b'a a tia ni karaoaki m'akuri aika kamimii i Turo ao i Titon ake a karaoaki i nanomi, ao a kaman rairi nanoia, n tekateka i buakoni mannang ma kunnikaia aika b'ab'ainaki n tain te rawawata. 14Ma e na bebete riki te rekenikai are e na reke nakoia I-Turo ma I-Titon nakon are e na reke nako imi n te bongi ni motikitaeka. 15Ao ngkoe, Kaberenaum, ko taku b'a ko na karineaki nako karawa? Ko na aki, ko na karinanoaki nako Eriti. 16“Ane ongo i roumi, ao e ongo naba i Rou; ao ane e ribaingkami, ao e ribaai naba; ao ane ribaai, ao e ribaa naba Teuare E kanakomaiai.” 17A oki uake itingaun ma te kim'areirei, ao a taku, “Te Uea, a aantaeka naba i roura taimonio n aram!” 18Ao E taku nako ia, “I nora Tatan b'a e b'aka mai karawa kanga ai aron te iti. 19Noria, I a tia n anganingkami te m'aaka b'a kam na kona n tou aoia naeta ma tikaobian, ao n tokanikai i aoni m'aakan nako te Kairiribai, ao akea te b'ai ae kam na kabuanib'ai iai. 20Ma e ngae n anne, ao kam na aki kakatonga n aei, ae a aantaeka i roumi anti; ma kam na kakatonga b'a a koreaki arami i karawa.” 21N te aoa naba arei, ngke E kairaki Iesu ni m'aakan te Tamnei are Raoiroi, ao E kakatonga ao E kangai, I karaoiroiko Tamau, ae Ueani karawa ma aonnaba, b'a Ko a tia ni karabai baikai mairouia akana rabakau ma akana wanawana, ao Ko kaotii nakoia akana merimeri; eng, Tamau b'a aei aron nanom n akoi. 22I anganaki b'aai ni kabane iroun Tamau; ao akea ae ata te Nati b'a ti te Tama; ao akea ae ata te Tama ma ti te Nati, ao ane E kani kaotia te Nati nako ina. 23E rairaki ngkanne nakoia ana reirei, ao E taku nakoia ni kaonotiia, “A a kab'aia maata aika nori baika kam nori! 24B'a I taku nako imi, b'a a m'aiti burabeti ma uea aika kan noora ae kam noria, ma a aki noria, ao a kan ongo ae kam ongo, ma a aki ongo.” 25Ao noria, e tei rake te rooia temanna b'a e na kataia, ao e kangai, “Te Tia Reirei, tera ae N na karaoia b'a e aonga n reke i rou te maiu are aki toki?” 26E taku Iesu nako ina, “Tera are koreaki n te Tua? E kangaa am wareware iai?” 27Ao e kaeka ni kangai, “Ko na tangira te Uea ae te Atua n nanom ni kabanea, ao ni maium ni kabanea, ao ni korakoram ni kabanea, ao ni wanawanam ni kabanea; ao ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon i roum.” 28E taku Iesu nako ina, “Ko a tia n anga te kaeka ae eti; karaoa anne ao ko na maiu iai.” 29Ma e kani karaoiroia teuarei, ao e taku nakon Iesu, “Ao antai raou?” 30Ao E kaeka Iesu ni kangai, “E nako te aomata temanna mai Ierutarem nako Ieriko, ao e bo ma taani kam'arua, ake a anai ana b'ai mai rouna ao a oreia, ao a kitanna ngke e a kani mate. 31N te tai anne, ao e m'ananga te ibonga temanna n toua te kawai naba arei; ngke e nora teuarei, ao e ri rarikina ni kararoa. 32Ao ai aron naba temanna man te baronga are Rewi, b'a ngke e roko n te tabo arei ao ngke e noria, ao e ri rarikina ni kararoa. 33Ao e roko te I-Taamaria temanna n te tabo are e mena iai teuarei, ao ngke e noria, ao e nanoangaia. 34E nako ina ao e kab'aroa te b'a ma te wain i aon ikoakina, ao e kabaebaei; e katokaa i aon are bon ana man ao e uotia nakon te auti n iruwa ao e tararuaia iai. 35N te bong are i mwina, ao e anai uoua te tenari ao e angan teuare ana auti te auti ao e taku, ‘Ko na tararua teuaei; ngkana iai riki ae ko na kabanea i bukina, ao N na kabooa mwina nako im ngkana I oki.’ ” 36Tera am iango, “Antai mai buakoia uake teniman ae kakoauaki b'a raon teuare e bo ma taani kam'arua?” 37Ao e kaeka te rooia ao e taku, “Teuare e nanoangaia.” Ao E taku Iesu nako ina, “Ko na nako ao karaoa are e karaoia!” 38Ngke E nakonako Iesu ma na reirei, ao E roko n te kawa ike E a butim'aeaki iai iroun te aine ae arana Mareta, nakon ana auti. 39Ao neierei, iai tarina ae arana Nei Maria, are e tekateka i rarikin waen Iesu ao e ongongora n ana reirei. 40Ma Nei Mareta, e rangi n tabetabe ana iango n ana m'akuri; ao e nako n Iesu ao e taku, “Te Uea, Ko aki tabe ngkai e kitanai tariu b'a N na m'akuri n ti ngai? Ko na tuangnga b'a e na buokai!” 41Ao E kaeka Iesu ni kangai, “Mareta, Mareta, ko iango n raraoma ao e aki rau nanom i bukini baika bati, 42ma e kainanoaki te b'ai ae ti teuana. E a tia Nei Maria n rinea te tib'a are raoiroi riki, are e na aki anaaki mai rouna.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\