RUKA 11

1N te tai teuana, ao E tataro Iesu n te tabo teuana; ao ngke E toki ana tataro, ao e taku ana reirei temanna nako Ina, “Te Uea, reireiniira te tataro n ai aron Ioane, ngke e reireiniia ana reirei.” 2E taku Iesu nako ia, “Ngkana kam tataro, ao kam na kangai, Tamara: E na tabuaki aram; e na roko Ueam. 3Anganira karara ae ti kainanoia n te bongi teuana ma teuana. 4Ao kab'arai ara bure, b'a ti kab'arai naba aia bure akana bure nako ira; ao tai kairira nakon te kaririaki. 5Ao E a manga taku Iesu nako ia ana reirei, Antai i roumi, ae iai raona, ae ko na kawaria n te nukanibong, ao ko na kangai nako ina, “Raou, N na tangoi tennai am kariki. 6B'a iai raou ae roko i rou n ana tai ni m'ananga, ao akea te bae I kona n anganna b'a kanana.” 7Ao ngaia, e kaeka mai nanon te auti ni kangai, “Tai nako mai n aki karaua matu! E a in ngkai te mataroa, ao ae I a matu ma natiu. I aki kona n tei rake n anganiko te bae ko tangiria.” 8I taku nako imi b'a tao e na aki tei rake n anganna i bukina ngke raoraona; ma i bukini kabatiaan ana bubuti, ao n aki mamaa n te baere e kainanoia. 9Ao I taku nako imi, Bubuti, ao ane kam na anganaki; ukeuke, ao ane kam na karekea; karebwerebwe, ao ane na kaukaki nako imi. 10B'a ane bubuti ao e na anganaki, ao ane ukeuke ao e na karekea, ao e na kaukaki te mataroa nakon ane karebwerebwe. 11Antai te karo i buakomi, ngkana e butiaki te ika iroun natina ao e anganna te naeta b'a oneani mwin te ika? 12Ke ngkana e bubuti te bunimoa, ao e anganna te tikaobian? 13Ngkai kam ata te angania natimi, ngkami aika kam buakaka, baika raraoi, ao tiaki e m'aiti riki iroun Tamami are i karawa te kan anga te Tamnei are Raoiroi nakoia akana butiia! 14E kanakoa te taimonio ae aki kona n taetae Iesu; ao ngke e nako ao e taetae teuare e bae newena; ao a mimi aomata. 15Ma a taku tem'angina i buakoia, “E kanakoia taimonio iroun Beretebub'a, are aia uea taimonio!” 16Ao tem'angina, a butiia Iesu te kanikina mai karawa, b'a a kan nora m'aakana. 17Ma E atai aia iango Iesu, ma ngaia are E taku nako ia, Te tautaeka ae bwenaua nakoni m'akoro aika kakaokoro, ngkana a eekiia nako i bon i rouia, ao e na aki tei maan te tautaeka anne. Ao te utu ae eekiia nako i bon i rouia a na bon bwenaua ke ni uamaae nako. 18Ao ngkana e a manga bon eekiianako Tatan i bon i rouna, ao e na kanga n tei ueana? I taekina aei i bukin ae kam taku b'a I kanakoia taimonio irouni Beretebub'a. 19Ao ngkana I kanakoia taimonio irouni Beretebub'a, ao natimi a kanakoia iroun antai? Ma ngaia are i bukin aei, ao a na riki natimi b'a taani motiki taekami. 20Ma ngkana ni m'aakan te Atua ae I kanakoia iai taimonio, ao nanona ngkanne b'a e a roko uean te Atua i aomi. 21Ngkana e kawakina mwengana te aomata ae aintoa, ae tauraoi ma ana b'ai n un, ao a rau ana b'ai. 22Ma ngkana e niniaki iroun ae aintoa riki nako ina ao e konaaki i rouna, ao teuanne e na anai ana b'ai n un teuare konaaki, ake e onimakin, ao e na tib'atib'ai nakoia raona. 23Ane aki mena i Rou, ao e rawa nako Iu; ao ane aki uaia ni boboti ma Ngai, ao e kamaae nako. 24Ngkana e a tia n oti nako te anti are buakaka mairoun te aomata, ao e nako n ri nukan taabo ake a rereua n ukoukora ana tabo ni motirawa iai; ao ngke akea ae e kunea, ao e taku, “N na manga okira te auti are I a tia nako ngkoa maiai.” 25Ngke e roko iai ao ni kunea b'a e a tia ni kaitiakaki ao ni baireaki raoi b'ain nanona, 26ao ngkanne, e nako ni kairiia itiman riki anti aika buakaka riki nako ina, ao a rin ni maeka ikekei; ao e a buakaka riki aron te aomata arei nakon are rimoa. 27Ngke E tia n atongi taeka akekei Iesu, ao e kanenea b'anaana te aine temanna i buakon te koraki arei, ao e taku nako Ina, “E a kab'aia te biroto are bungiko ao mamma ake Ko mammai!” 28Ao Ngaia E kangai, “Te koaua, ma a kab'aia riki akana ongo ana taeka te Atua ao a kawakinna!” 29Ngke a baneakina Iesu aomata aika m'aiti, ao E taku, Te roro aei bon te roro ae buakaka; a ukoukora te kanikina, ma akea ae a na anganaki, b'a ti te kanikina are e kaotia Iona. 30B'a aron te baere e karaoia Iona ngke e riki b'a te kanikina nakoia I-Ninewe, ao ai aron naba are E karaoia Natin te Aomata, e na riki b'a te kanikina nakoia te roro aei. 31Ane e na kaoti ueani maiaki te aine n te bongi ni motikitaeka ma kaain te roro aei, ao ane e na kabuakakaia; b'a e nako mai neierei man te tabo ae te kabanea n raroa b'a e na ongora n rabakaun Toromon, ao noria, iai ikai ae e kakannato riki nakon Toromon. 32Ane a na kaoti I-Ninewe n te bongi ni motikitaeka ma kaain te roro aei, ao ane a na kabuakakaia; b'a a rairi nanoia n ana kab'arab'ara Iona, ao noria, iai ikai ae e kakannato riki nakon Iona. 33Akea ane kaura te taura ni kaaki n te tabo ae raba i nanon te auti ke i aan te b'aketi, ma e kaaki i aoni nena, b'a a aonga n nora te oota aomata ake a rin. 34Matam, kanga ai aron te taura i bukin rab'atam; ngkana e raoiroi matam, ao e buta rab'atam ni kabanea n te oota; ma ngkana e aki raoiroi, ao e buta rab'atam ni kabanea n te roo. 35Ma ngaia ae ko na taraia raoi ngkanne b'a te oota ane i nanom tiaki te roo. 36Ngkana arona ngkanne b'a e buta rab'atam ni kabane n te oota n akea maiai ae e roo, ao e na tab'anin raoi ootana, n ai aron uran te taura ae anganiko ootana. 37Ngke E tia n atongi baikekei Iesu, ao E kaoaki iroun te B'aritaio temanna b'a E na am'arake ma Ngaia; ma ngaia are E rin n ana auti ao E tekateka n rarikiriki b'a E na am'arake. 38E mimi te B'aritaio ngke E aki teboki moa baina Iesu i m'ain te am'arake. 39Ao E taku te Uea nako ina, Ngkami aika B'aritaio, kam kaitiaka tinanikun te m'angko ma te raurau, ma a on nanomi n tangiran te kan tautaeka ma te kani kaub'ai, ao te buakaka. 40Ngkami aika baaba! Teuare karaoa tinanikun te b'ai, tiaki Ngaia naba are E karaoa nanona? 41Ma kam anga b'ai ake i nanon ami m'angko ma ami raurau b'a b'aai n akoi; ao noria, a bane n itiaki b'ai ni kabane i bukimi. 42Ma a na reke kaimi B'aritaio! B'a kam anganga teuana te katebwina ni m'akoro man aroka aika te minte, te rue, ao aroka aika boiarara baaia, ao kam aki karaoa nanon te eti ma ana tangira te Atua; baikai aika kam riai ni karaoi, n aki kaaki taekaia akekei. 43A na reke kaimi B'aritaio! B'a kam tangiri kaintoka aika moan raraoi i nanoni m'aneabaia I-Iutaia, ao kam tangiri katei ni karinerine n taabo ni m'akete b'a a na karaoaki nako imi. 44A na reke kaimi! B'a kanga ai aroni neia maate ngkami ake a aki noraki; a nakonako i aoia aomata b'a a aki ataia. 45E kaeka te rooia temanna ao e kangai, “Te Tia Reirei, Ngkai Ko taekin am taeka akanne ao Ko kabuakakaira naba iai.” 46Ao E taku Iesu: A na reke kaimi naba ngkami rooia! B'a kam kaaki i aoia aomata uota aika kamamate, ao ngkami, a aki bo naba teutana taboni baimi ma ngaai. 47A na reke kaimi! B'a kam karaoi m'akuri ni katamaroa nakon ruanimateia burabeti, are te koraki ake a tiringaki irouia ami bakatibu. 48Ma ngaia ae taani kakoaua ngkami nakon aia m'akuri ami bakatibu, ao kam kariai baike a karaoi: b'a a kamateia, ao kam karaoi ruanimateia. 49Ma ngaia are e taku Rabakaun te Atua, “N na kanakoia burabeti ma taan tuatua nako ia, ao ane a na kamateia tem'angina, ao a na b'ainikiriniia tem'angina.” 50B'a e tangiraki man te roro aei booni mwin raraaia burabeti ni kabaneia, ake a kawawaeaki ma ngke e moa ni karikaki aonnaba. 51Man te tai are e b'aka iai raraan Abera nakoni b'akan raraan Takaaria, are mate i marenan te baonikarea ma te um'antabu. Eng, I tuangngkami, b'a ane na tangiraki boona mairouia kaain te roro aei. 52A na reke kaimi rooia! B'a kam a tia n uota nako kingini mataroan te atatai; kam aki rin ngkami ao kam tukiia te koraki ake a kan rin. 53Ngke E oti nako Iesu man te tabo arei, ao taani koroboki ma B'aritaio, a kaununiia nako Ina, ao a kabatiai aia taeka n eekiianako b'a E aonga n taekini baika bati. 54A kani kam'anea ngkana iai buren ana taeka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\