RUKA 12

1Ao ngkekei naba, ngke a botaki aomata aika rangi ni m'aiti n te aro are a rangi n i rib'arib'a, ao E taku Iesu nakoia moa ana reirei: Kawakiningkami man aia iti B'aritaio are te m'am'ana-te-aba. 2Akea te b'ai ae rabunaki ae na aki kaotaki, ao ae karabaaki ae na aki ataaki. 3B'a ane kam taekinna n roon te bong ao e na ongoraeakinaki n ootan te ngaina, ao ane kam wirikirikiia i nanon te ruu ni matu, ao e na taekinaki i aon taubukin auti. 4I tuangngkami ngkami aika raou, b'a kam na aki makuia te koraki akana kamatea te rab'ata, ao akea riki te bae a kona ni karaoia i mwina. 5Ma N na tuangngkami ae kam na makua: kam na maka Teuare kona n tetewe nako Keenna, ngkana E a tia n kamaamate; eng, I tuangngkami b'a kam na makua. 6Tiaki a kabooaki niiman tib'aaro n te boo ae rangi n uarereke? Ao akea temanna ae E m'aninga taekana te Atua. 7Ao ae e moamoa riki, a ataaki m'aitin iran atuumi. Kam na aki maaku; kam bongana riki nakoia tib'aaro aika bati. 8Ao I taku nako imi, b'a ane kaotia i mataia aomata b'a raou ngaia, ao Natin te Aomata e na manga kaotia i mataia ana anera te Atua b'a raona ngaia; 9ma ane kakeaai i mataia aomata, ao e na kakeaaki i mataia ana anera te Atua. 10Ane atonga ae buakaka nakon Natin te Aomata, ao e na kab'araki ana bure; ma ane taetaebuaka te Tamnei are Raoiroi, ao e na aki kab'araaki ana bure. 11Ngkana a katikingkami nako mataia akana botaki ni m'aneabaia I-Iutaia ao nakoia taan tautaeka ma uea, ao tai raraoma n are kam na taekin b'a a kanga ami kaeka, ke a na tera are kam na atong; 12b'a E na reireiningkami te Tamnei are Raoiroi n te aoa naba arei ami taeka akana riai b'a kam na atong. 13Ao e taku temanna i buakoia aomata aika bati nakon Iesu, “Te Tia Reirei, Tuanga tariu b'a e na tib'ai i marenau ma ngaia, ana b'ai tamara ake a tiku i mwini matena.” 14Ao Ngaia E taku nako ina, “Nao, antai ae karaoai b'a te tia moti ke te tia tib'a i aomi?” 15Ao E a manga taku riki nako ia, “Tarataraingkami! ao kawakiningkami man te mataai ni kanib'aib'ai ni kabane; b'a maiun te aomata, e aki mena n ana b'ai, e ngae ngkana a reke i rouna ni m'aiti.” 16Ao E taekina te rongorongo ni kabotau nako ia, ao E kangai, E bati n uaa aban te aomata temanna ae kaub'ai, 17ao e kangai i nanona, “Tera ae N nang karaoia, b'a akea te tabo ae N na kawakin iai au uaa?” 18Ao e taku, “N na karaoa aei: N na urui nnen au uaa, ao N na manga katei aika ab'ab'aki riki; ao N na kawakin iai au uaa ni uita ni kabane ma au b'ai nako. 19Ao N na kangai nako iu, ‘Nao, a bati am b'ai aika kawakinaki i bukin ririki aika na roko; aoriko am'arake, mooi, ao kim'areirei.’ ” 20Ma E taku te Atua nako ina, “Te nanobaba! N te tairiki aei, ao e na anaaki maium mai roum; ao b'aai akana ko a tia ni katauraoi, antai ae na b'aini?” 21“Anne aron te bae na riki nakon te aomata ae kaiko b'aai i bukina ngke e ataaki iroun te Atua b'a e aki kaub'ai.” 22E taku Iesu nako ia ana reirei, Ma ngaia ae I taku nako imi, Tai iango n raraoma i bukini maiumi b'a tera ae kam na kanna; ao i bukin rab'atami b'a tera ae kam na kunnikaia iai. 23B'a e kakawaki riki te maiu nakon te am'arake, ao te rab'ata nakon te kunnikai. 24Kam na iangoi aroia reeben: a aki ununiki ao aki boboti uaa ngkana a tai; akea naba teutana aia titoa ni b'ai, ma E kakam'arakeia te Atua. Ai m'aitira kakawakimi nakoia mannikiba! 25antai i buakomi, i bukin raraomana, ae e kona ni kaananaua ana tai ni maiu nakon ae teuana riki te bong? 26Ngkana ngaia b'a kam aki kona ni karaoa te b'ai ae uarereke ae ai aron anne, ao e aera b'a kam na iango n raraoma i bukini b'aai akekei? 27Kam na iangoi aroia kiebu b'a a kanga n riki rake: a aki m'am'akuri ao a aki bibinoka; ao I taku nako imi b'a e bon aki kunnikaiaki Toromon, n ai aron tekaina i buakon aikai, e ngae ngke e kaub'ai. 28Ma ngkana e kunnikaiaki iroun te Atua te uteute ae maiu ngkai ao e karenakoaki nakon nanoni nnen te ai ningabong, ao ai m'aitira riki ana kani kunnikaingkami, ngkami aika karako ami onimaki? 29Ao ngkami, tai ukoukori kanami ao nimami, ao tai nanokokoraki. 30B'a a ukoukori baikai ni kabane botannaomata i aonnaba; ao Tamami, E ataia b'a kam kainanoi. 31Ma kam na ukoukora ueana, ao e na raonaki ni baikai nako imi. 32Tai maaku, ngkami aika karako m'aitimi b'a E kukurei Tamami n anganingkami ueana. 33Kam na kabo nako ami b'ai, ao anga m'aneia b'a b'ai n tituaraoi nakoia akana akea aia b'ai; kareke ami b'auti-ni-m'ane aika na aki riki ni m'ane, ma baika kakawaki aika na aki kona ni bane i karawa, ike e aki rooroko iai te tia ira, ao e aki ururu b'aai iai te koa. 34B'a ike a mena iai ami b'ai, ao a mena naba iai nanomi. 35Kam na b'aina te tauraoi, ao a na ura ami taura, 36ao kam na katotongia aomata ake a kantaninga rokon aia mataniwi ngkana e oki man te baka b'a a na kauka te mataroa nako ina n te tai naba are e roko iai ni karebwerebwe. 37A kab'aia tooro akana e noria te mataniwi b'a a tabe n tantani ngkana e roko; e koaua ae I a tuangingkami b'a e na kabaea nuukana ao e na katekatekaia b'a a na am'arake, ao e na roko n touati i bukiia. 38Ngkana e roko n te nuuka ni bong ke n te karangaina, ao e noriia b'a a tantani, ao a kab'aia tooro akanne. 39Ma kam na ata aei, b'a ngke arona b'a te aomata are ana auti te auti e a kaman ata te aoa are e na roko iai te tia ira, ao e na kamarurungnga n tantani b'a e na aki karekea ana tai te tia ira n urua oon te auti b'a e na rin. 40Ao ngkami naba, kam na b'aina te tauraoi; b'a ane na roko Natin te Aomata n te aoa are kam aki kantaningaia b'a E na roko iai. 41E taku Betero, “Te Uea, Ko taekina te rongorongo ni kabotau aei i bukira, ke i bukiia aomata ni kabaneia?” 42Ao E taku te Uea, Antai te touati ae kakaonimaki ae wanawana, are e na mwiokoaki iroun ana mataniwi b'a e na tararuaia ana toro, n angania kanaia ake a tia ni baireaki n taiia? 43E a kab'aia te toro ae e nooria ana mataniwi ngkana e roko b'a e tabe iai. 44E koaua ae I a tuangngkami b'a ane e na karikia b'a mataniwin ana b'ai ni kabane. 45Ma ngkana e kangai te toro arei i nanona, E baenikai n roko au mataniwi; ao e moana oreaia tooro mm'aane ma tooro aine, ao e am'arake ma ni mooi, ao e kakoroa ni manging; 46ao teuare ana mataniwi te toro arei, e na roko n te bong ae e aki kantaningaia iai, ao n te aoa ae e aki ataia, ao e na korouaia ni kam'akorokoroa, ao e na kaakiia i rarikiia ake a aki kakaonimaki. 47Ao te toro ae e ata nanon ana mataniwi, ma akea ana kekeiaki nakoni karaoana, e na oreaki ni karawataaki. 48Ma ane aki ataia, ao e karaoa ae e na oreaki iai, e na oreaki ni karaurau. Ane anganaki baika bati, ao e kantaningaaki rekeni baika bati mai rouna; ao ane mwiokoaki ni baika bati irouia aomata, ao a na kabatiai riki baika a na kaauakin mai rouna. 49I roko b'a N kabuoka te aonnaba, ao tera ngke arona b'a e a kaman tia n ura aina! 50Iai te b'abetito ae N nang b'abetitoaki iai; ai te rawawata tera ae taonai ni karokoa e tia! 51Kam taku b'a I roko n uota te raoi, ma I aki I uota te iraraaure. 52b'a ni moa mangkai, ao ane e na bwenaua te utu teuana ae niman kaaina, b'a teniman ni kaitaraia uoman, ao uoman ni kaitaraia teniman; 53te karo, e na ekaanako natina te mm'aane, ao te nati te mm'aane e na ekaanako tamana; te tina, e na ekaanako natina te aine, ao te nati te aine, e na ekaanako tinana; te aine, e na ekaanako buun natina te mm'aane, ao buun te nati te mm'aane e na ekaanako tinani buuna. 54Ao E taetae naba nakoia aomata ni kangai, Ngkana kam noora te nang b'a e oti ni waerake mai maeao, ao kam a kangai naba, “E a kani b'aka te karau ae korakora,” ao e boni koaua. 55Ao ngkana kam ataia b'a e kare te ang mai maiaki, ao kam kangai, “E na rangi ni kabuebue; ao e boni koaua.” 56Ngkami aika taani m'am'ana te aba, iai am konaa n atai nanoni kanikina i aon te aba ma karawa, ma e aera ngkai kam aki kona n ata nanon te tai aei? 57Ao e aera b'a kam aki bairea ae kam taku i bon i roumi b'a e eti? 58Ngkana ko nako ma te aomata are bukiniko nakon te tia moti, ao ko na kataa ae ko kona ni karekea te raoi i marenam ma ngaia i aon te kawai, b'a e kawa ni katikiko nakon te tia moti, ao te tia moti e na anga ngkoe nakon te bureitiman, ao te bureitiman e na kaakiko i nanon te karabuuti. 59I taku nako imi b'a ko na bon aki kona n oti nako ni karokoa ko a tia ni kab'aka ni kabanea m'aitin am taarau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\