RUKA 13

1N te tai naba arei, ao a roko aomata tabeman n tuanga Iesu taekaia I-Kariraia ake e rengan raraaia Birato ma raraani maan ake karea. 2Ao E kaekaia ni kangai, Kam taku b'a a buakaka riki I-Kariraia akekei nakoia I-Kariraia ni kabaneia i bukin ae a kamarakaki n te aro aei? 3I taku nako imi, A aki! ma ngkana kam aki rairi nanomi, ao kam na bane ni mate n ai aroia. 4Ao tera aroia aomata ake tengauni ma waniman, ake a b'akaraki n te auti ae te taua i Tiroam, ao a mate iai; kam taku b'a a buakaka riki nakoia aomata ni kabaneia ake a maeka i Ierutarem? 5I tuangngkami, A aki; ma ngkana kam aki rairi nanomi, ao kam na bane ni mate n ai aroia. 6Ao E taekina te karaki ni kabotau aei: Iai te aomata temanna ae iai ana biku ae unikaki i nanoni nen ana kureebe; ao e roko b'a e na ukoukori uaana iai, ma akea ae e kunei. 7Ao e taku nakon te tia ribana, “Noria, ai tenua te ririki n nako ae I rooroko iai n ukoukori uaa n te biku aei, ao akea ae I kunea. Ko na koreia ni kab'aka! Bukin tera b'a e na kabanebuakaa te am'arake man te tano?” 8Ao e kaeka ni kangai, “Te uea, Ko na katikua riki teuana te ririki, b'a N na keniken ri rarikina ao N na ribanaia. 9Ao ngkana e kariki uaa n ana tai n uaa, ao e na rangi n raoiroi; ma ngkana e aki, ao ko a kona ni koreia ni kab'aka.” 10E reirei Iesu ni m'aneabaia I-Iutaia teuana n te Taabati. 11Ao noria, e mena iai te aine ae iai i rouna te anti ae kaaorakaki i rouna i nanon ririki aika tebwi ma wanua; e b'aoua nuukana ao e aki kona ni kaeta raoi rab'atana. 12Ngke E nora neierei Iesu, ao E weteia ao E taku nako ina, “Neiko, ko a kamaiuaki man aorakim.” 13Ao E kaaki baina i aona, ao e a eti ngkekei naba nuukana, ao e karaoiroa te Atua. 14Ao e un te tia taua taekani m'aneabaia I-Iutaia iroun Iesu ngke E kamaiu n te Taabati, ao e taku nakoia aomata, “Iai boong aika onoua ake a riai ni karaoaki m'akuri iai; rooko ni boong akanne b'a kam na kamaiuaki iai, ma tiaki n te bong ae te Taabati.” 15Ma E kaeka te Uea ni kangai, “Ngkami aika taani m'am'ana te aba! Tiaki kam bane ni kab'arai rooia ami kao ma ami aati mani neia n am'arake n te Taabati ao kam kairiia nako ni kamoiia? 16Ao te aine aei, ae natin Aberaam, ae e kabaeaki i nanon tebwi ma wanua te ririki iroun Tatan, tiaki b'a e riai b'a e na kab'araki mani kabaeana aei n te bong ae te Taabati?” 17Ngke E atongi baikai, ao a bane ni mamaa te koraki ake a ribaia, ao a bane ni kim'areirei aomata ni b'aai ni kabane ake a moa n raraoi ake a karaoaki i Rouna. 18Ao E taku ngkanne Iesu, “Ai aron tera uean te Atua? Ao tera ae N na kabotaua iai ma ngaia? 19Ai aron uaan te m'akeke, are e anaia te aomata n unikia ni nen arokana; ao e riki rake, ao e riki b'a te kai ae ab'ab'aki, ao a karaoi neia ni maeka mannikiba i aoni m'aangana.” 20Ao E a manga taku riki, “Tera ae N na kabotaua iai uean te Atua ma ngaia? 21Ai aron te iti are e anaia te aine ao e renganna ma te buraawa ae tao nimabwi te b'auna rawawatana, ao e kabanea ni karikirakea te buraawa.” 22Ao E waki nako Iesu i aoni kawaina ri nuukani kaawa ma taabo ake a maekanaki, n reireia aomata. Ni karaoan arei i Rouna, ao E bon tabe n toutoua kawaina nako Ierutarem. 23Ao e taku temanna nako Ina, “Te Uea, Ti tabeman akana nang kamaiuaki?” Ao Ngaia E kangai nako ia, 24Kakorakoraingkami b'a kam na rin n te mataroa are wariki; b'a I taku nako imi b'a a bati aika ukoukora te kan rin iai, ma a aki kona. 25N te tai naba are e tei rake iai teuare ana auti te auti ni kaina te mataroa, ao ane kam na tei i tinaniku ao kam na karebwerebwea te mataroa, ao kam na kangai, “Te Uea, kaukia nako ira!” Ao ngaia e na kaekaingkami ni kangai, “I aki ata reitakiu ma ngkami!” 26Ao ngkami, ane kam na kangai, “Ti am'arake ao ti moi ma ngkoe, ao ko reirei i nanoni kawain ara kawa.” 27Ao ngaia e na kangai, “I tuangngkami b'a I aki ata reitakiu ma ngkami! Naako mai rou, ngkami ni kabaneingkami aika taani karaoa ae buakaka!” 28Ane kam na tang ao kam na tenai riami ikekei ni kaota ae kam un, ngkana kam nora Aberaam, Itaaka, Iakob'a ma burabeti ni kabaneia n uean te Atua, ao ngkami kam teweaki nako tinaniku. 29Ao ane a na roko aomata mai mainiku ao mai maeao, mai meaang ao mai maiaki, ao a na karekei neia n tekateka n tain te baka n am'arake n uean te Atua. 30Ao noria, bon iai aika rimwi ngkai aika na riki n rimoa, ao aika rimoa ngkai aika na riki n rimwi. 31A roko B'aritaio tabem'aang n te tai naba arei, ao a taku nakon Iesu, “Ko na nako maikai, b'a e tangiriko Erote b'a ko na kamateaki!” 32Ao Ngaia E kangai nako ia, Kam na nako n tuanga te arobeke arei ni kangai, “Noria, I kanakoia taimonio, ao I karaoi m'akuri ni kakamaiu n te bong, aei ao ningabong, ao n te katenibong, N na katia iai au m'akuri.” 33Ma I riai ni wakina nako kawaiu n te bong aei ao ningabong, ao n te bong are i mwina; b'a e aki konaki ni kamateaki te burabeti ngkana e aki mena i Ierutarem. 34“Ngkami, aika kaain Ierutarem, aika kam aki toki ni kamateia burabeti ao kam karebanaia ake a kanakoaki nako imi! Ai m'aiti ra au kani boboti ngkami, n ai aron te moa aine, ngkana e botiia natina i aani baina, ma kam rawa! 35Noria, e nang katukaki ami kawa i bon i rouna n aki tabeakinaki. Ao I tuangkami b'a kam na aki manga norai ni karokoa te tai ane kam na kangai, ‘E na karaoiroaki Teuae nako mai n aran te Uea.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\