RUKA 14

1N te Taabati teuana, ngke E rin Iesu b'a E na am'arake n ana auti te B'aritaio temanna ae kakannato, ao a tarataraia te koraki ake a mena ikekei. 2Ao noria, e mena te aomata temanna i matana ae aorakina te buubura. 3Ao E taetae Iesu nakoia rooia ma B'aritaio, ni kangai, “E riai n taekan te Tua b'a e na karaoaki te m'akuri ni kamaiu n te Taabati, ke e aki?” 4Ma akea ae karongoa. Ma ngaia are E taua teuarei Iesu, ni kamaiua, ao E kanakoa. 5Ao E titirakiniia, ni kangai, “Antai i roumi ae iai natina ke ana kao ae b'aka i nanon te m'anib'a n te Taabati ae e na aki anaia maiai ngkekei naba?” 6Ao akea ae kona n anga ana kaeka nako Ina. 7Ngke E nori aroia aomata ake a kaoaki nakon te am'arake b'a a rinei taabo n tekateka aika kakannato, ao E atonga te taeka ni kabotau nako ia, ni kangai, 8Ngkana ko kaoaki iroun temanna nakon te baka n am'arake, ao tai tekateka n te tabo ae moan te kakannato, b'a e kawa n iai ae kakannato riki nako im ae e kaoaki iroun teuarei, 9ao teuare kakao, ane na roko ma teuarei ao e na kangai nako im, “Anga am tabo nakon teuaei!” Ao ngkanne ane ko na nako ma te mamaa n tekateka n te tabo ae akea kakannatona. 10Ma ngkana ko kaoaki, ao naako tekateka n te tabo ae akea kakannatona, b'a ngkana e roko teuare kaoko ao ane na kangai nako im, “Raou, naako tekateka n te tabo are rine riki!” Ao ngkanne, ane ko na kamoamoaaki i mataia aomata ni kabaneia ake a tekateka n rarikiriki n am'arake ma ngkoe. 11B'a ane kakannatoa i bon i rouna, ao e na kamangoraki; ao ane kamangoria i bon i rouna, ao e na kakannatoaki. 12Ao E taku nakon teuare kakao, Ngkana ko karaoa te am'arake ni kam'aitia i bukin te tawanou ao te tairiki, ao tai kaoiia raaraom ke tarim ma am buu, ke raom aika kaub'ai aika a maeka ni kaan ma ngkoe, b'a a kaawa ni manga kaoko naba, ao e kabooaki nako im mwin are ko karaoia. 13Ma ngkana ko karaoa te am'arake, ao ko na kaoiia akana aki kaub'ai ma akana a aki toamau b'ain rab'ataia, ma akana aki kona te nakonako raoi, ma akana a mataki, 14ao ko na kakab'aiaki iai; b'a a aki kona ni manga kabooa mwin are ko karaoia nako ia. Ane e na kaboaki nako im mwin are ko karaoia n te tai are a manga uti iai aomata ake a raoiroi ake a tia ni mate. 15Ngke e ongo taeka aikai temanna i buakoia aomata ake a rarikiriki n am'arake ma Iesu, ao e taku nako Ina, “E a kab'aia te aomata are na am'arake n uean te Atua!” 16Ma E taku Iesu nako ina, E karaoa te am'arake ae ab'ab'aki te aomata temanna, ao e kaoiia aomata aika bati; 17ao e kanakoa ana toro, ngke e nangi waki te am'arake, b'a e na kangai nakoia aomata ake a tia ni kaoaki, “Mai! b'a a bane n tauraoi b'aai ngkai.” 18Ma a bane n anga aia taeka ni karautaeka n te nano ae ti te arona. E taku nako ina te moa n aomata are kawaraki, “I a tia ni kabooa te aba, ao I riai n nako n noria; I butiko b'a N na tiku.” 19Ao e kangai are temanna, “I a tia ni kabooi tengauni kao-mm'aane ao ae i aoni kawaiu ngkai n nako ni kataia b'a ua ra. I butiko b'a N na tiku.” 20Ao e kangai temanna, “I a tib'a karekea buu, ma ngaia ae I aki kona n nako wati.” 21Ngke e oki te toro arei, ao e taekini baikekei nakon ana mataniwi. Ao e un iai teuare ana auti te auti, ao e taku nakon ana toro, “Kawaetatako naako ni kawain te kawa ao kawai i rarikin auti, ao kairiia mai akana aki kaub'ai ma akana aki toamau b'ain rab'ataia ma akana aki kona n nakonako raoi, ma mataki.” 22Ao e taku te toro, “Te mataniwi, e a tia ni karaoaki are ko tuatua, ao e boni m'awawa naba te tabo.” 23Ao e taku te mataniwi nakon te toro, “Ko na nako ni kawai aika raababa ma kawain te marenaua, ao imanonoia aomata b'a a na nako mai, b'a e aonga ni kaonaki au auti. 24B'a I taku nako imi, b'a akea i buakoia aomata ake a moa ni kaoaki ae na katoonga au am'arake!” 25A ira Iesu aomata aika rangi ni m'aiti; ao E rairaki n taku nako ia, 26Ngkana iai ae kan riki b'a au reirei ma e aki riba tamana ma tinana ma buuna ma natina ma tarina ma m'anena, ma n aki riba naba maiuna, ao e aki kona n riki b'a au reirei. 27Ane aki uouota ana kaibangaki, n ri mwiu, ao e aki kona n riki b'a au reirei. 28B'a antai i roumi ae kani katea te auti ae buubura, ao e na aki tekateka moa ni wareka m'aitini boona, b'a tao e na tau ke e na aki i bukini katiana? 29B'a ngkana e a tia ni karaoa aana, ao e aki kona ni katiaa te auti, ao e na ngareakinaki irouia aomata ake a noria. 30Ao a na kangai, “E a tib'a moa ni kateitei te aomata aei, ao e aki kona ni katiaa.” 31Ao ai antai te uea, ae tebwina tengaa m'aitin ana aomata, ae e na aki tekateka moa n iango i m'ain ae nako ni buakana te uea temanna, b'a tao e na kona aona, ngkana e roko teuarei ma raona aika uabwi tengaa ni buakaniia? 32Ao ngkana e na aki kona, ao e na kanakoia taan taetae i bukina b'a a na bubuti te raoi nakon teuarei ngkae e mena i kiraroa. 33Ma ngaia are ngkana iai i buakomi ae aki kitan ana b'ai ni kabane, ao e aki kona n riki b'a au reirei. 34“E raoiroi te taoro; ma ngkana e a mauna taorona, ao e na kanga ni manga kaokaki arona n taoro? 35E aki tau ni kabonganaki i bukini kanan te tano, ke n renganaki ma kanan te aroka aika b'ariko ni maange. Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\