RUKA 15

1A nako taan anai taekiti ma aomata aika buakaka ni kaania Iesu b'a a na ongora i Rouna. 2A ngurengure B'aritaio ma taani koroboki, ao a kangai, “Te Aomata aei, E butim'aia aomata aika buakaka ao E am'arake ma ngaiia.” 3E kaekaia Iesu ngkanne n te taeka ni kabotau aei: 4Antai i buakomi, ae tebubua ana tiibu, ngkana e bua temanna mai buakoia, ao e na aki kitaniia ake ruangaun ma ruaman n te rereua n ukoukora are bua, ni karokoa rekena? 5Ao ngkana e reke, ao e uotia i aon angana, ni kim'areirei. 6Ao ngkana e roko ni mwengana, ao e botiia raona ma ake a maeka i rarikina, ao e kangai nako ia, “Kam na kim'areirei ma ngai b'a I a tia ni kunea au tiibu are bua.” 7I taku nako imi, b'a e na riki naba ae ai aron aei i karawa, ma e na m'aiti riki iai te kim'areirei i bukin te aomata ae buakaka ae ti temanna ae raira nanona, nakon te kim'areirei i bukiia aomata aika raoiroi aika ruangaun ma ruaman aika akea bureia aika riai n rairi nanoia iai. 8“Ke antai te aine ae iai i rouna ana m'ane ae tebwina te tirewa ngkana e bua teuana ao e na aki kaura te taura ma n taea nanon te auti, ni kabanea ana tai ni kakaaea ni karokoa rekena? 9Ao ngkana e reke i rouna, ao e botiia raona ma ake a maeka i rarikina, ao e kangai, “Kam na kim'areirei ma ngai! B'a I a tia ni kunea te m'ane are bua i rou.” 10I taku nako imi, “B'a ai arona naba b'a e na iai te kim'areirei irouia ana anera te Atua i bukin te aomata ae buakaka ae ti temanna ae raira nanona.” 11Ao E a manga taku riki Iesu: Iai te aomata temanna ae uoman natina mm'aane; 12E taku teuare te karimwi nakon tamana, “Tamau, ko na anganai tib'au are e na reke i rou man am b'ai.” Ma ngaia are e a tib'ai ana b'ai nakoia natina. 13I mwini boong tabeua, ao e kabane tib'ana teuare te karimwi n rairi nakon te m'ane, ao e kitana mwengana n nako n te aba ae raroa, ao e kabanei iai n te aro ni maiu ni bakatae. 14Ngke a bane ana b'ai, ao e roko te rongo ae korakora n te aba arei, ao e a rotaki n te kainano. 15Ma ngaia are e a nako ni kakaaea ana m'akuri iroun temanna ae kaain te aba arei, ao teuarei, e kanakoa b'a e na tararuaia beeki ngkana a am'arake. 16Iai nanona ni kani kana kanaia beeki ake a kang, ma akea ae anganaki maiai. 17Ma ngke e a manga reke nanona ae wanawana, ao e taku, “Ai m'aiti ra ana toro tamau ake a kabooaki aia m'akuri aika kau am'arake ao ngai I a mate ni baki ikai! 18N na tei rake, ao N na nako n tamau, ao N na kangai nako ina, ‘I a tia ni bure nakon Teuare i karawa ao nako im; 19I aki tau b'a N na atongaki b'a natim; ko na warekai b'a temanna i buakoia am toro ake a kabooaki aia m'akuri.’ ” 20Ao e tei rake, ao e nako n tamana. Ao ngke e mena i kiraroa, ao e noria tamana, ao e nanoangaia, ao e biri, ao e rab'atia, n inga nako ina. 21E taku te nati nako ina, “Tamau, I a tia ni bure nakon Teuare i karawa ao nako im; I aki tau b'a N na atongaki b'a natim.” 22Ma e taku te tama nakoia ana toro, “Kam na kawaetataingkami n uota mai te kunnikai are moan te tamaroa, ao karinna i aona. ao kam na karina te burenibai i taboni baina, ao karini kauniwae i waena; 23ao uota mai te kao te teei ae kamarikaaki, ao tiringnga, ao ti na am'arake ni kim'areirei: 24b'a e mate natiu aei, ao e a manga uti; e bua, ao e a manga reke.” Ao a botaki ni kim'areirei. 25Ao natina are te karimoa, e mena i abaia i marenaua b'a e m'akuri; ao ngke e oki, ngke e kaan ma te auti, ao e ongo tangin te katangitang ma karongoaan te takakaro. 26Ao e wetea te toro temanna, ao e titirakinna, “Tera ae karaoaki?” 27Ao ngaia e taku nako ina, “E a roko tarim, ao e tua tamam b'a e na tiringaki te kao te teei ae kamarikaaki i bukin ae e roko i rouna ma te maiu ao te marurung.” 28Ao ngaia, e un ao e rawa n rin; ao e oti nako tamana ni butiia b'a e na rin. 29Ma e kaekaa tamana ni kangai, “Noria, I m'am'akuri i roum b'a kanga te toro ngai i nanon ririki aika bati ni karokoa ngkai, ao I tuai ma n ri aon am tua; ao ko tuai n anganai te kao te teei, b'a N am'arake ni kim'areirei ma raou nako. 30Ma ngkae e a roko natim anne, ane bakataei am b'ai irouia kabekaau ao ko tiringa te kao te teei ae kamarikaaki i bukina.” 31Ao e kangai tamana nako ina, “Natiu, Ko memena i rou n taai nako ao au b'ai ni kabane bon am b'ai. 32E riai b'a ti na kim'areirei ao ti na kukurei, b'a e mate tarim aei, ao e a manga uti; e bua ao e a manga reke.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\