RUKA 16

1Ao E taku naba Iesu nakoia ana reirei, Iai ngkoa te aomata ae kaub'ai, ae iai ana manatia; ao e uotaki taekan te manatia arei nako ina b'a e bakataei ana b'ai. 2Ao e weteia ao e taku nako ina, “Tera taekam aei, ae I ongo? Kaoti nako iu mwin am m'akuri ni manatia, b'a ko na aki manga manatia.” 3Ao e taku te manatia i nanona, “Tera ae N nang karaoia, b'a ae e a anaaki mai rou te nakoa ni manatia iroun au mataniwi? E aki tau korakorau ni keniken, ao I mamaa ni bubuti. 4E a tia au baire n te bae N nang karaoia, b'a a aonga aomata ni butim'aeai nakoni mwengaia n te tai are I kabaneaki iai man nakoau ni manatia.” 5Ao e weteia aomata n tatabemaniia nako ake a taarau iroun ana mataniwi, ao e taku nakon are te moa n aomata, “Iraua am taarau iroun au mataniwi?” 6Ao ngaia e kangai, “Tebubua te b'ai ni baire ni b'a.” Ao e taku te manatia nako ina, “Ko na anaa beeb'an am taarau, ao kawaekoako tekateka ao korea nimabwi.” 7Ao e taku nakon are temanna, “Ao iraua am taarau?” Ao ngaia e kangai, “Tebubua te b'ai ni baire n uita.” E taku te manatia nako ina, “Ko na anaa beeb'an am taarau, ao korea wanibubua.” 8Ao te mataniwi, e kamoamoa te manatia are e aki b'aina te eti i bukin iangoraoina; b'a a wanawana riki natin te aonnaba aei n aroia n reitaki ma aia roro nakoia natin te oota. 9Ao I taku nako imi, Kabonganai kaub'aimi aika b'ain te maiu aei b'a b'aini karekeaia raomi; ao ngkana a bane, ao ane kam na m'aneaki n akoaki ni ne ni maeka ake a aki mamauna. 10Ane kakaonimaki n ane moan te uarereke, ao e kakaonimaki naba n ane moan te ab'ab'aki; ao ane aki b'aina te eti n ane moan te uarereke, ao e aki b'aina naba te eti n ane moan te ab'ab'aki. 11Ngkana arona b'a kam aki kakaonimaki nakoni kaub'ain te maiu aei, ao antai ae na mwiokoi kaub'ai ni koaua i roumi? 12Ao ngkana kam aki kakaonimaki nakon are ana b'ai te aomata temanna, ao antai ae na anganingkami baike bon ami b'ai? 13Akea te toro ae kona n toro irouia uoman mataniwi; b'a ane e na riba temanna, ao e na tangira temanna, ke e na rangi n reitaki ma temanna, ao e na kakeaa bonganan are temanna. Kam aki kona n toro iroun te Atua ma kaub'ain te maiu aei. 14A ongo baikekei ni kabane B'aritaio ake a baki m'ane, ao a kakanikoa Iesu. 15Ma E taku nako ia: Ngkami aika kam karaoiroingkami i mataia aomata, ma E atai nanomi te Atua; b'a te b'ai ae kakannato irouia aomata ao bon te b'ai ae ribaaki i matan te Atua. 16A teimatoa bonganan taeka ake a koreaki n te Tua ma aia boki burabeti ni karokoa kaotin Ioane are te tia B'abetito; ao man te tai arei, ao e tataekinaki te rongorongo ae raoiroi ae taekan uean te Atua, ao a bane aomata ni kakorakoraia n rin iai. 17Ma e kai mauna riki karawa ma aonnaba, nakon ae e na mauna bonganan teuana manin taekan te tua. 18Ane raure ma buuna ao e a manga buuna te aine temanna, ao e wene ni bure iai; ao ane buuna neiere raure ma buuna, ao e wene ni bure iai. 19Temanna te aomata ngkoa ae kaub'ai, ae e kunnikainna ni kunnikai aika bo buaka aika uraro ao a mainaina, ao e kukukurei n am'arake raoi n te bong ae koraki. 20Ao te aomata temanna ae arana Rataro, ae akea ana b'ai, ae e kiaraki rab'atana n te kaboa, e kaweneaki i rarikini mataroan oon ana auti teuare kaub'ai, 21ao e kani kaam'arakeaki man tamrurun am'arake ake a b'aka man ana taibora n am'arake teuare kaub'ai; ao a roko kamea n newenewei kaboana. 22E mate teuare akea ana b'ai ao e uotaki irouia anera nako rarikin Aberaam. E mate naba teuare kaub'ai ao e taunaki; 23ao ni menana i Eriti, ngke e taonaki n te maraki ae korakora, ao e tararake; ao e nora Aberaam b'a e mena i kiraroa ma Rataro i rarikina. 24Ao e weteia ni kangai, “Tamau ae Aberaam! ko na nanoangaai, ao kanakomaia Rataro b'a e na kateboa taboni baina n te ran ao e na kam'aitoroa neweu, b'a I kainano ni maraki n uran te ai aei.” 25Ma e taku Aberaam, “Natiu, ko na uringnga b'a ngkoe n am tai ni maiu ao a rereke nako im baika raraoi, ma Rataro e rereke i rouna baika buakaka; ma ngkai, e a reke i rouna raun nanona ikai, ao ngkoe ko kainano ni maraki. 26Ma tiaki ti aei, b'a iai te kam'anono ae nano ao e raababa ae e mena i marenara, n te aro b'a akea ae e na kona ni m'ananga maikai nako im, ao maikanne nako ira.” 27Ao ngaia e taku, “Ngkana ngaia anne ao I a butiko, tamau ae Aberaam b'a ko na kanakoa Rataro nakon ana auti tamau, 28b'a iai niiman tariu, ao e na angania te taeka ni katauraoi b'a a aonga n aki roko n te tabo ae kamaraki aei.” 29Ma e taku Aberaam, “Iai i rouia ana boki Moote ao aia boki burabeti a riai n ongo ao n ongeaba nakoni baike a koreaki i nanoia.” 30Ao ngaia e kangai, “Tamau ae Aberaam, tiaki; ma ngkana iai mai buakoia maate ae nako ni kawariia, ao ane a na rairi nanoia iai.” 31Ao e taku Aberaam nako ina, “Ngkana a aki ongo n taeka ake a koreaki n ana boki Moote ma aia boki burabeti, ao a na bon aki anaaki naba nanoia ngkana tao e kaoti temanna mai buakoia maate.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\