RUKA 17

1E taku Iesu nakoia ana reirei: Ae a na bon roko taiani karirii nakoni karaoan te buakaka, ma e na reke kain ane a roko mai rouna baikanne. 2E raoiroi riki i rouna ngkana e katineaki i roroana te atiibu ae rawawata ao e tewenakoaki i taari, nakon ae e na kaira temanna i buakoia aika uarereke aikai nakoni karaoan te bure. 3Kam na kawakiningkami: “Ngkana e bure tarim nako im, ao ko na takuia, ao ngkana e kab'ara ana bure, ao kab'ara ana bure; 4ao ngkana e bure nako im itiua te tai n teuana te bong, ao e kaitiua ana tai n rairaki ni kangai nako im n teuana te bong, ‘I kab'ara ana bure,’ ao ko na kab'ara ana bure.” 5A taku taan tuatua nakon te Uea, “Ko na kakorakorai riki ara onimaki.” 6Ao E kangai te Uea: Ngkana iai ami onimaki ae kanga ai aron te koraa ae moan te uarereke, ao kam kona ni kangai nakon te kai aei, Ko na taekaki, ao ko na unikaki i taari; ao e na ongo i roumi. 7Antai i roumi ae iai ana toro ae m'akuri ni kamarauan te tano ao e kaam'arakeia tiibu, ae e na kangai nako ina ngkana e oki man ana m'akuri, “Nako mai naba ngkai ao tekateka n rarikiriki n am'arake?” 8Tiaki b'a e na kangai nako ina, Ko na katauraoa te am'arake i buku, ao kabaea nuukam ao karaoi baika I tangiri ngkai I am'arake ma ni moi? 9E na karab'a te toro arei i bukin ae e karaoa are e tuangaki? 10Ao ngkami naba, ngkana kam a tia ni karaoi baike kam tuangaki, ao kam na kangai, “Tooro ngaira aika akea manera; ti karaoa ti are ara m'akuri.” 11Ngke e nako Ierutarem Iesu, ao E ri nukan Taamaria ma Kariraia. 12Ao ngke E a kan rin n te kawa teuana, ao E kaitibo ma aomata aika tengaun aika rebera; ao a tei i kiraroa, 13ao a kanenei b'anaaia ao a kangai, “Iesu ae te Tia Reirei, Ko na nanoangaira!” 14Ngke E noriia ao E taku nako ia, “Kam na nako ni kaotingkami nakoia ibonga.” Ao ngke a tabe n nako ao a kaitiakaki. 15Ao ngkanne temanna mai buakoia, ngke e noria b'a e kamaiuaki, ao e rairaki n oki, ni kamoamoa te Atua n te b'ana ae korakora; 16ao e b'aka ni bobaraaki i rarikini waen Iesu, ao e anganna taeka ni kaitau. Bon te I-Taamaria ngaia. 17E taku ngkanne Iesu, “Tiaki tengaun ake a kaitiakaki, ao a ngaa ake ruaman?” 18Akea temanna ae e noraki b'a e oki n anga neboan te Atua b'a ti te iruwa aei. 19Ao E taku nako ina, “Tei rake, ao naako; e kamaiuko am onimaki.” 20Ngke E titirakinaki Iesu irouia B'aritaio b'a e na roko n ningai uean te Atua, ao E kaekaia ni kangai, “Akea kanikina ake a na tuangngkami te tai are e na roko iai uean te Atua. 21Ao akea ae e kona ni kangai, Noria, ao aei; ke, Ngaia ao arei! B'a noria, e mena uean te Atua i buakomi.” 22Ao E taku nakoia ana reirei: Ane a na roko boong are kam na kan nora iai ana bong Natin te Atua, e aoria ngkana ti te bongina, ma ane kam na aki noria. 23Ao ane a na kangai nako imi, “Noria, Ngaia arei” ke, “Noria, Ngaia aei” Tai nako, ao tai iriia. 24B'a aron te iti ae iti ao e kaota karawa man iterana teuana nakon are teuana, ao ai aron naba Natin te Aomata n ana bong. 25Ma e na kabatiaaki moa b'ainikirinana ao E na ribaaki irouia kaain te roro aei. 26Aron are e riki n ana tai Nooa, ao ai aron naba are e na riki n ana tai Natin te Aomata. 27A am'am'arake ao a momooi; a iein ao a kaieinaki, ni karokoa te tai are e rin Nooa iai i nanon te aake; ao e roko te ieka ao e tiringiia ni kabaneia. 28Aron naba are e riki n ana tai Rota: a am'am'arake ao a momooi; a kabooi b'aai ao a kabooi nako b'aai, a ununiki ao a katei auti, 29ma n te bong are e oti nako iai Rota mai Totom, ao E kab'aka te ai ma atiibu aika m'akarokaro te Atua mai karawa, ao a tiringiia aomata ni kabaneia; 30ao ai arona naba n te bong are E kaotaki iai Natin te Aomata. 31N te bong arei, ao ane mena i aon taubukin ana auti, ao ana b'ai i nanon te auti, e na aki ruo n anai n uoti nako; ao ai arona naba ma teuare mena n te onaroka i marenaua, b'a e na aki oki nakon ana b'ai ake a tiku i mwina. 32Kam na uringa rongorongoni buun Rota. 33Ane ukoukora kawakinani maiuna ao e na kabua, ma ane kabua maiuna ao e na kawakinna. 34I tuangngkami b'a n te tai arei, n tairikina, ao ane a na wene uoman aomata i aon te nne ni wene ae ti teuana; e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki are temanna. 35Ane a na uaia n am'arake aine aika uoman; e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki are temanna. 36Ane a na mena n te onaroka i marenaua aomata aika uoman; e na uotaki nako temanna, ao e na katukaki are temanna. 37Ao a kaekaa Iesu ana reirei ni kangai, “Ia, te Uea? Ao Ngaia E kangai, “Te tabo are e mena iai te rab'ata ae mate, ao ikanne are a na botaki naba iai mannikiba aika ikare.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\