RUKA 18

1Ao E taekina te rongorongo ni kabotau Iesu nakoia ana reirei, ma te kaantaninga b'a a riai n tatataro n taai nako, ao a na aki b'ara nanoia. 2Ao E kangai, “Iai n te kawa teuana temanna te tia moti ae aki mamaaka te Atua, ao akea naba kubaraia aomata i rouna. 3Ao iai temanna te aine ae e mate buuna n te kawa arei, ae e aki toki n roroko iroun te tia moti, ni bubuti buokana, ni kangai, ‘Buokai mairoun au kairiribai!’ 4Ao ngaia e kamanna n rawa; ma rimwi, ao e taku i nanona, “E ngae ngke I aki maaka te Atua ao n aki kubariia aomata, 5ma ngkae e aki karauai te aine ae e mate buuna aei, ao N na ira taangana b'a e aonga n aki kaboraai n rorokona.” 6Ao E taku te uea: Kam ongo ana taeka te tia moti are buakaka. 7Ao te Atua, tiaki E na iri taangaia ake a rineaki i Rouna, ake a tangitangira buokaia ni ngaina ao ni bong? E na kamanna n aki kaekai tangitangiia? 8I tuangngkami b'a ane E na iri taangaia ni waekoa. Ma ngkana E roko Natin te Atua, E na kunea te onimaki i aon te aba? 9E taekina naba te rongorongo ni kabotau aei Iesu nakoia tabem'aang ake a taku i nanoia b'a a raoiroi, ao a kakeai bonganaia aomata nako: 10A waerake aomata aika uoman nakon te um'antabu b'a a na tataro iai; temanna te B'aritaio, ao temanna te tia anai taekiti. 11E tei te B'aritaio n tataro i rouna ni kangai, “Te Atua, I kaitauko b'a tiaki aroia aomata nako ngai, aika a anai b'aai n te aro ni babakanikawai, a aki b'aina te eti, ao taani wene ni bure, ao tiaki naba aron te tia anai taekiti aei ngai. 12I aki mamatam uoua te tai n te wiiki, ao I anganga teuana te katebwina ni m'akoro mani b'aai ni kabane aika reke i rou.” 13Ma te tia anai taekiti, e tei ni kararoa, ao e aki kan tabeki naba matana teutana nako karawa, ma e orea b'ab'ana ao e kangai, “Te Atua nanoangaai b'a te tia bure ngai!” 14Ao E taku Iesu, “I tuangngkami b'a e nako teuare te tia anai taekiti nakon ana auti ma raun nanona b'a a kab'araki ana bure, ma e aki reke aei iroun teuare te B'aritaio, b'a ane e karietata ao e na kamangoraki; ao ane e kamangoria ao e na karietataki. 15Ao a uotiia naba ataei aika uarereke nakon Iesu b'a a aonga ni kakab'aiaki i Rouna; ao ngke a nora aei ana reirei, ao a takuia aomata ake a uotiia ataei. 16Ma E weteia ataei Iesu b'a a na nako Ina, ao E taku, “Kanakomaia ataei akana uarereke nako Iu, ao tai tukiia; b'a aomata aika ai aroia ataei aikai bon aia b'ai uean te Atua. 17E koaua ae I tuangngkami, b'a ane aki butim'aea uean te Atua n ai aron te teei ae uarereke, ao e na bon aki kona n rin iai.” 18Ao E titirakina Iesu temanna te tia tau-taeka, ni kangai, “Te Tia Reirei ae Ko raoiroi, tera te b'ai ae I riai ni karaoia b'a e aonga n reke i rou te maiu are aki toki iai?” 19E taku Iesu nako ina, “E aera ngkai ko atongai b'a I raoiroi? Akea ae raoiroi b'a ti te Atua n ti Ngaia. 20Ko atai taian tua ake a kangai, ‘Ko na kakaonimaki n tuan te mare, Ko na aki kamateia aomata, Ko na aki kimoa, Ko na aki anga am kaotioti ae kaairua b'a taekan temanna, Ko na karinea tamam ma tinam.’ ” 21Ao ngaia e kangai, “I tou mwin akanne ni kabane ma ngke te kairake ngai.” 22Ngke E ongo aei Iesu, ao E taku nako ina, “Teuana riki te b'ai ae akea i roum, Kabooi nako am b'ai ni kabane akana iai i roum ao tib'atib'ai booia nakoia aomata akana akea aia b'ai, ao ane na reke i roum iai am b'ai i karawa; ao nako mai, irirai.” 23Ma ngke e ongo aei teuarei, ao e taonaki n te nanokawaki, b'a e rangi ni kaub'ai. 24E taraia Iesu ao E taku, “Ai kanganga ra irouia aomata akana kaub'ai b'a a na rin n uean te Atua! 25B'a e kai rin riki te kamero ni b'angab'angan te neiran nakon te aomata ae kaub'ai ngkana e na rin n uean te Atua.” 26Ao a kangai aomata ake a ongo, “Ao antai ngkanne ae na konaki ni kamaiuaki?” 27Ao Ngaia E taku, “Te b'ai ae e aki konaki irouia aomata, ao e boni konaki iroun te Atua.” 28Ao e taku Betero, “Noria, ti a tia ni kitan ara b'ai nako ao ti iririko!” 29Ao Ngaia E kangai nako ia, “E koaua ae I tuangngkami, b'a ane kitana mwengana ke buuna, ke tarina, ke ana karo, ke natina i bukin te Atua, 30ae e na reke nako ina baika m'aiti riki n te tai aei, ao e na reke naba i rouna te maiu are aki toki n te tai ae na roko.” 31Ao E botiia ni kaokoroia ana reirei ake tengauni ma uoman Iesu, ao E taku nako ia: Noria, ae ti nangi nako Ierutarem, ao b'aai ni kabane ake a koreaki b'a taekan Natin te Aomata irouia burabeti, a nang kakoroaki nanoia. 32B'a ane a na anga nakoia Tientaire, ao ane a na kakanikoa, ao a na iowawa nako Ina, ao a na bawareia. 33Ane a na kataerea ao a na kamatea, ao E na manga uti n ana katenibong. 34Ma akea irouia ana reirei ae e atai nanon taeka akekei; b'a a karabaki nanon taeka akekei nako ia, ao a aki ata te b'ai are E taekinna Iesu. 35Ngke E a kan roko i Ieriko Iesu, ao e tekateka te mataki temanna i rarikin te kawai ni bububuti. 36Ao ngke e ongo b'anaaia aomata aika bati ake a rikekei, ao e titirakiniia ake a kaani ma ngaia b'a tera te b'ai ae riki. 37A tuangnga ni kangai, “E ri rarikim Iesu are te I-Natareta.” 38Ao ngaia e takaarua ni kangai, “Iesu ae Natin Tawita, Ko na nanoangaai!” 39Ao aomata ake a ri moa, a takuia ao a tuangnga b'a e na aki karongoa; ma e a kanenea riki b'anaana n takaarua ni kangai, “Natin Tawita! Ko na nanoangaai!” 40Ao E tei Iesu, ao E tua b'a e na kairaki nako Ina; ao ngke e a kaan, ao E titirakinna Iesu, ni kangai, 41“Tera ae ko tangirai iai b'a N na karaoia i bukim?” E taku, “Te Uea, I kan noraba!” 42Ao E taku Iesu nako ina, “Ko na noraba; e kamaiuko am onimaki.” 43Ao e a noraba naba, ao e ira Iesu, ni karaoiroa te Atua. Ao aomata ni kabaneia, ngke a noria, ao a kamoamoa te Atua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\