RUKA 19

1E rin Iesu i Ieriko, ao E ri nuukana. 2Ao noria, iai te aomata temanna ae arana Takaio, ae mataniwiia taan anai taekiti, ao e kaub'ai. 3E kan nora Iesu b'a tera aron taraana, ma e aki kona i bukiia aomata aika m'aiti, ao ngaia, te aomata ae uarereke. 4Ma ngaia are e biri ri moa ao e tam'arakea te kai ae te tukomorea b'a e na nora Iesu ngkana E rikekei. 5Ao ngke E roko Iesu n te tabo arei, ao E tara rake, ao E noria, ao e kangai nako ina, “Takaio, bareiko ruo! B'a e riai b'a N na tiku n am auti n te bong aei.” 6Ma ngaia are e barekia n ruo, ao e butim'aea Iesu ma te kim'areirei. 7Ao a bane ni ngurengure aomata ake a noria, ao a kangai, “E nako n rin b'a E na iruwanaki iroun te aomata ae te tia bure.” 8Ao e tei Takaio, ao e taku nakon te Uea, “Noria, te Uea, N na anga nako iteran au b'ai nako nakoia akana aki kaub'ai; ao ngkana I a tia n anaa te b'ai teuana mairoun temanna n te aro ni babakanikawai, ao N na manga kaokia nako ina ni kaaua te tai m'aitina. 9Ao E taku Iesu nako ina, “E a kamaiuaki te utu aei n te bong aei b'a ngaia natin naba Aberaam teuaei.” 10B'a E roko Natin te Aomata b'a E na ukoukoria akana bua ao E na kamaiuia. 11Ngke a tabe n ongora aomata ni baikekei, ao E a manga reita nako ana taeka Iesu n te rongorongo ni kabotau, i bukina ngke e a kaan ma Ierutarem, ao i bukina ngke a taku n aia iango b'a e na karina ni kaoti Uean te Atua. 12Ma ngaia are E taku: E nako te mataniwi temanna nakon te aba are raroa b'a e na kaueaaki iai, ao e na manga okira mwengana. 13Ma i m'aini m'anangana, ao e weteia ana toro ake tengaun, ao e anganiia aia m'ane tabeua. Ao e taku nako ia, “Kam na kabonganaa ni manga karekea riki te m'ane ni karokoa okiu.” 14Ma e ribaaki teuarei irouia ana aomata, ao a kanakoia taan taetae i bukiia b'a a na ri mwina, ao a na atongi taeka aikai n te aba are e mena iai teuarei: “Tiaki tangira teuaei b'a e na uea i aora.” 15Ngke e a oki, i mwin reken te nakoa n uea i rouna, ao e tua b'a a na weteaki nako ina tooro ake e a tia n anganiia te m'ane, b'a e aonga n ataia b'a tera aia raka ae a karekea n te bob'ai. 16E kaoti te moa n aomata i matana, ao E taku, “Teuae karineaki, am m'ane are ko anganai I a tia ni karekea riki tebwina rakana.” 17Ao ngaia e taku nako ina, “E nako raoi am m'akuri, te toro ae ko raoiroi ngkoe! Ngkai ko a tia ni kakaonimaki n ae rangi n uarereke, ao ko na mataniwi i aon tebwina te kawa.” 18Ao e roko te kauoman, ao e taku, “Teuae karineaki, am m'ane are ko anganai, I a tia ni karekea nimaua riki rakana.” 19Ao ngaia e taku nako ina, “Ao ngkoe naba ko na mataniwi i aon nimaua te kawa.” 20Ao e roko are temanna ao e taku, “Teuae karineaki, ao aei am m'ane, ae I niiria ni kawakinna n te kunnikai. 21B'a I makuko, b'a te aomata ae ko matoatoa ngkoe; ko kareke am b'ai mani mwin aia m'akuri aomata, ao ko boboti uaa n taabo ake ko aki ununiki iai.” 22Ao ngaia e taku nako ina, “Te toro ae ko buakaka!” “N na kabuakakako man am taeka akana nako mai wiim! Ko ataia b'a te aomata ngai ae I matoatoa b'a I kareke au b'ai mani mwin aia m'akuri aomata ao I boboti uaa n taabo aika I aki ununiki iai. 23E aera ngkanne ngkai ko aki karina au m'ane n te bangke ao I a anaia ma rakana n rokou?” 24Ao e taku nakoia aomata ake a teitei i rarikina, “Kam na anaa te m'ane mai rouna, ao angan teuare e a tia ni karekea tebwina riki ana raka.” 25Ao a kaeka ni kangai, “Teuae karineaki, e a kaman reke i rouna tebwina ana m'ane!” 26“I taku nako imi b'a ane iai ana b'ai ao e na anganaki riki; ao ane akea ana b'ai ao e na anaaki mai rouna ane iai i rouna. 27Ao i bukiia taan ribaai akanne, akana a aki tangirai b'a N na tautaeka i aoia, kairiia mai, ao tiringiia i matau.” 28Ao ngke E a tia Iesu n atongi baikekei, ao E ri moa n nako Ierutarem. 29Ngke E a kaaniia Beteb'ake ma Betania, i rarikin te maunga are arana Oriweta, ao E kanakoia uoman ana reirei, 30ao E taku nako ia, “Kam na nako n te kawa ane i m'aimi; ao ngkana kam rin iai, ao ane kam na nora iai te aati te teei ae rooaki, ae e tuai n toka te aomata i aona; kab'ara ao kairiia mai. 31Ao ngkana e titirakiningkami te aomata ni kangai, ‘E aera ngkai kam kab'araa? Ao kam na kangai, E tangiria ara Uea.’ ” 32A nako uake a tuangaki ao a kunea aron are E atongnga nako ia. 33Ngke a kume ni kab'ara roon te aati te teei, ao a titirakinaki irouia uake aia man te aati, ni kangai, “E aera ngkai kam kab'ara roon te ati te teei?” 34Ao ngaiia a kaeka ni kangai, “E tangiria ara Uea.” 35Ao a kairiia nakon Iesu; a kaaki kunnikaiia i aon te aati te teei, ao a katoka Iesu iai. 36Ngke E toka i aon te aati ao E waki i aoni kawaina, ao a taakini kunnikaia aomata ni kawenei i nanon te kawai. 37Ngke E a kaan ma Ierutarem, n te tabo are e mena iai te kawai are ruo ri kaaki man te maunga are Oriweta, ao a bane ni kim'areirei ana reirei aika bati ao a kamoamoa te Atua n te b'ana ae korakora i bukini m'akuri ni kabane aika a kamimii ake a tia n nori. 38Ao a kangai, “E a kab'aia te King ae roko n aran te Uea! Te raoi i karawa ao te neboaki ike moan te rietaata.” 39Ao a taku nako Ina B'aritaio tabem'aang ake a mena i buakoia te m'aiti n aomata akekei, “Te Tia Reirei, Ko na takuia am reirei!” 40Ao E kaekaia ni kangai, “I taku nako imi, b'a ngkana a na aki karongoa, ao ane a na takaarua atiibu iai.” 41Ngke E a kaan riki Iesu ma te kawa ao E taraia, ao E tangi nanona i bukina b'a E nanoangaia, 42ao E taku: Ko bia ataia n te bong aei, kawai ake e na reke iai te rau! Ma a karabaaki ngkai mai matam. 43B'a ane a na roko i roum boong ake a na karaoa iai te o am kairiribai man tanon rarikim ae a katabukirakea ni katobibiko, ao ane a na otab'aniniiko, ni buakaniko mai rarikim nako. 44Ane a na boouaiko i aontano, ngkoe ma ake a maeka i nanon oom, ao bon akea te atibu teuana ae a na katikua n arona, i bukina b'a ko aki ata te tai are E kawariko iai te Atua b'a E na kamaiuko. 45Ao E rin Iesu n te um'antabu, ao E kakioia nako aomata ake a kabooi nako aia b'ai iai, 46ao E taku nako ia, “E koreaki ana taeka te Atua ae kangai, ‘E na riki au auti b'a te tabo n taromauri.’ Ma ngkami kam a tia ni karaoia b'a nneia taani kam'arua ni karabaia!” 47Ao E reirei Iesu n te um'antabu n te bong ae koraki. A ukoukora aroni kamateana ibonga ake mataniwi ma taani koroboki ao mataniwiia aomata, 48ma akea te kawai teuana ae a kona ni karaoia iai, b'a a bane aomata ni kan ongora i Rouna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\