RUKA 2

1Ni boong akekei, ao e nako te kaetieti mairoun te uea ae kakannato are Kaitaraa Aukitito b'a e na karaoaki te wareaomata i aon aban nako te tautaeka n Room. 2Aei te moa ni wareaomata n ana tai n tautaeka Kurenio i Turia. 3Ao a bane n nako aomata nakon oin aia kaawa nako b'a a na koreaki araia iai. 4E nako naba Ioteb'a mai Kariraia, man te kawa are Natareta, nako Iutaia nakon ana kawa Tawita are arana Betereem, b'a ngaia kaain ana utu Tawita. 5E nako ma Nei Maria are ana kabae are e bikoukou b'a a na koroi araia. 6Ao ngke a mena i Betereem, ao e roko ana tai ni bung Nei Maria. 7E bungiia ana moa n nati te mm'aane ao e niria n te kunnikai ae te ninira, ao e kawenea ni nneni kanaia maan n am'arake b'a akea aia ruu n te auti n iruwa. 8Iai taani kawakin tiibu n te aba arei ake a mena i tinanikun te kawa. A tantani i rarikiia aia tiibu e bong. 9E kaoti ana anera te Uea nako ia, ao e oota nako mimitongin te Atua ni katobibiia, ao a taonaki n te maaku. 10Ao e taku te anera nako ia, “Tai maaku; b'a noria, iai irou te rongorongo ae raoiroi are e na karika te kim'areirei irouia aomata ni kabaneia; 11b'a e a bungiaki nako imi n te bong aei n ana kawa Tawita, te tia Kamaiu are te Kristo are te Uea. 12Ao aio te kanikina nako imi: ane kam na nora te merimeri ae niraki n te kunnikai ae te ninira, ae e wene i nanoni nneni kanaia maan n am'arake.” 13Ao a karina naba ni kaoti i rarikin te anera kaaini karawa aika rangi ni m'aiti. A kamoamoa te Atua, ao a kangai, 14“E na neboaki te Atua ike moan te rietaata! Ao e na mena te rau i aon te aba irouia aomata ake E kukurei i rouia te Atua.” 15Ngke a nako anera mai rouia nako karawa, ao a i taetae i rouia taani kawakin tiibu ni kangai, “Ti na nako Betereem b'a ti na nora te baere riki, are E taekinna nako ira te Uea.” 16Ao a kawaekoaia ngke a nako, ao a kunea Nei Maria ma Ioteb'a, ao te merimeri b'a e wene ni nneni kanaia maan n am'arake. 17Ngke a nora te teei ao a kaongoia aomata nako rongorongon te teei aei n ai aron are a tia n tuangaki; 18ao ake a ongo, a mimi n te baere a taekinna taani kawakin tiibu nako ia. 19Ma Nei Maria, e kawakin taekani baikai ni kabane i nanona, ao e aki toki n iaiangoi. 20Ao a oki taani kawakin tiibu. A kamoamoa te Atua ao a neboia i bukini baike a tia n ongo ma n nori, n ai aron taekaia ake a tia n tuangaki. 21Ngke e a koro wanua te bong, ngke e a roko ana tai te teei ni kaitiakaki, ao e a aranaki b'a Iesu, are te ara are e anga te anera i m'ain rikin Iesu i nanon te biroto. 22Ngke e a roko te tai are a riai iai Ioteb'a ma Nei Maria ni karaoa te anga karea i bukini kaitiakaia n ai aron taekana n ana tua Moote, ao a uota Iesu nako Ierutarem b'a a na kaotia i matan te Atua. 23n ai aron are koreaki n ana tua te Uea are e kangai, “B'a naati mm'aane ake moa n nati a na atongaki b'a ana b'ai te Uea.” 24Ao b'a a na anga te karea n ai aron taekana n ana tua te Uea, are e kangai: Uoman te taobe ke uoman te bitin aika ataei. 25N te tai anne ao iai te aomata temanna i Ierutarem ae arana Timeon. Teuaei e b'aina te maiu ae raoiroi i matan te Atua ao e kakaonimaki; e kaantaninga te tai are na buokaki iai Iteraera man rawawatana, ao e mena i rouna te Tamnei are Raoiroi. 26Ao E a tia te Tamnei are Raoiroi ni kaotia nako ina b'a e na aki mate i m'ain ae e tia n nora ana Kristo te Uea. 27Ngke e kairaki ana iango Timeon iroun te Tamnei are Raoiroi, ao e nako n te um'antabu; ao ngke a rin ana karo te teei are Iesu b'a a na karaoa i bukina kanoan te tua n ai aron are e tataneiai te aba iai, 28ao e anaa te teei Timeon ni b'ab'akoia, ao e katituaraoa te Atua ni kangai, 29“Te Uea, kariaia ngkai b'a e na nako am toro ma te rau, b'a ko a tia ni kawakina am berita n ai aron am taeka; 30B'a a tia matau n nora am kamaiu nako ia aomata, 31Ae Ko katauraoia b'a a na noria aomata nako. 32Ae te oota are na kaota nanom nakoia botannaomata ake Tientaire ao e na uota karineaia am aomata ake Iteraera.” 33Ao a mimi tamana ma tinana ni baike a taekinaki i bukina; 34ao e taetae Timeon ni kakab'aiaia ao e taku nakon Nei Maria are tinana, “Noria, e na riki te teei aei b'a b'aini kamaunaia ao kamaiuaia aika bati i buakoia Iteraera, ao te kanikina are a na taetae n ekianako aomata aika bati. 35ao ngkoe ane ko na rotaki naba n te rawawata, b'a a bane ni kaotaki aia iango aika raba.” 36Ao iai te burabeti ae Nei Anna, are natini B'anuera ae kaain te baronga are Atera; e a kara, ao e a tia n tekateka ma buuna i nanon itiua te ririki ma ngke a moa n iein. 37E a tia ni mate buuna, ao ai wanibwi ma aua ana ririki ni maiu. 38E nako neiei n tei i rarikin Ioteb'a ma Nei Maria n te aua naba arei, ao e katituaraoa te Atua, ao e tataekina aron te teei nakoia aomata ni kabaneia ake a kantaninga kamaiuaia Iteraera. 39Ngke a tia ni karaoi b'aai ni kabane ake a kaeti ma taekan ana tua te Uea, ao a oki nako Kariraia, nakon aia kawa are Natareta. 40Ao E rikirake te teei n ikawai ao ni marurung rab'atana; E on n te wanawana, ao E memena i aona ana kakab'aia te Atua. 41Ni katoa ririki ao a aki toki ana karo n naanako Ierutarem ni kaea te Toa are te Riao. 42Ao ngke tebwi ma uoua ana ririki Iesu, ao a nako Ierutarem ni kaea te Toa n ai aron are a tataneiai iai; 43ao ngke e a bane bongin te Toa, ngke a oki, ao E tiku te teei are Iesu i mwiia i Ierutarem, ao a aki ataia ana karo. 44A taku b'a E mena i buakoia raoia ni m'ananga, ma ngaia are a nakonako teuana aia bong ni kakaaea i buakoia aia utu ma raoia nako; 45ao ngke a aki noria, ao a manga okira Ierutarem ni kakaaea iai. 46Ao i mwin tenibong ao a noria n te um'antabu b'a E tekateka i buakoia taan reirei. 47E ongora i rouia, ao E titirakiniia; ao ake a ongo i Rouna a mimi n rabakauna ma ana kaeka titiraki. 48Ngke a noria ana karo, ao a mimi. E taku tinana nako Ina, “Natiu, e aera ngkai Ko karaoa aei nako ira? Noria, I a bora ma tamam ni kakaaeko.” 49Ao Ngaia E kangai nako ia, “E aera b'a kam na kakaaeai? Kam aki ataia ae I riai ni mena n ana auti Tamau?” 50Ma a aki ata nanon te baere E taekinna nako ia. 51Ao E airi ma ngaiia ao a roko i Natareta, ao E ongeaba nako ia; e tau mwini baikai ni kabane tinana i nanona. 52E rikirake rab'atan Iesu ma rabakauna, ao ai arona naba ma taatangirana iroun te Atua ao irouia aomata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\