RUKA 20

1N te bong teuana, ngke E reireiia aomata Iesu ao E tataekina taekan te euangkerio nako ia i nanon te um'antabu, ao a nako Ina ibonga ake mataniwi ma taani koroboki, ma unimm'aane, 2ao a taku nako Ina, “Ko na tuangiira b'a te m'aaka ra ae Ko karaoi iai baikai? Antai ae anganiko te m'aaka aei?” 3Ao E kaekaia ni kangai, “Ao Ngai naba, N na titirakiningkami; kam na tuangai, 4Mai karawa ana b'abetito Ioane, ke mairouia aomata?” 5Ao a i taetae i rouia ni kangai, “Ngkana ti kangai, ‘Mai karawa,’ ao ane E na kangai, ‘Ao e aera ngkai kam aki onimakinna?’ 6Ma ngkana ti kangai, ‘Mairouia aomata,’ ao ane a na bane aomata ni karebanaira, i bukina b'a a kakoaua n ae bon te burabeti Ioane.” 7Ma ngaia are a kaeka, “Tiaki aki ataia b'a e nako maia.” 8Ao E taku Iesu nako ia, “Ao Ngai I aki kona n tuangngkami b'a te m'aaka ra ae I karaoi iai baikai.” 9Ao E taekina te rongorongo ni kabotau aei nakoia aomata: E uniki kureebe ni neia te aomata temanna, ao e riitinna nakoia taan ribana ao e nako n te aba teuana ni kamanna iai. 10Ngke e a roko tain anaakin uaani kureebe, ao ngaia e kanakoa ana toro nakoia taan ribana b'a a na anganna tabeua mani uaani kureebe; ma a batibooia taan ribana, ao a kanakoa ma akea te b'ai ae e uotia. 11Ao e a manga kanakoa riki te toro temanna; e batibooaki naba irouia taan ribana ao a b'ainikirinna, ao a kanakoa ma akea te b'ai ae e uotia. 12Ao e a manga kanakoa te kateniman; ao ngaiia a kaikoakia ao a tewea nako mani nneni kureebe. 13E taku ngkanne teuare ana b'ai nneni kureebe, “Tera ae N nang karaoia? N na kanakoa natiu ae tangiraki i rou; tao a na karinea!” 14Ma ngke a noria taan ribana, ao a iango i rouia, ao a kangai, “Ai ngaia aei te tia b'aib'ai i mwin tamana; ti na kamatea, b'a ti aonga ni b'aina ana b'ai!” 15Ao a tewea nako mani nneni kureebe ao a kamatea. E taku Iesu, “Tera are e na karaoia ngkanne teuare ana b'ai nneni kureebe nako ia?” 16“Ane e na roko ni kamateia taan ribana akekei, ao ane e na anga nneni kureebe nakoia aomata tabem'aang.” Ngke a ongo aei aomata, ao a taku, “E na aki riki aei!” 17Ao E katokai matana Iesu n taraia, ao E taku, “E kanga ngkanne ootami n are koreaki ni kangai: Te atibu are a ribaia taani kateitei, b'a akea bongana, e a riki b'a te atibu ae moan te kakawaki i buakon atiibu nako. 18Ane e b'akara te atibu aei, ao e na m'aototo, ma ngkana e b'akara te aomata, ao ane na kamanatuaki iai.” 19A kan taua Iesu n te tai naba arei taani koroboki ma ibonga ake mataniwi, b'a a taku n aia iango b'a E ekinakoia n te rongorongo ni kabotau arei; ma a makuia aomata. 20Ma ngaia are a taratara te tai are na angaraoi; ao a kanakoia aia bureitiman ni karaba aika a na baka n raoiroi, b'a a na karekea kabuakakaan Iesu man ana taeka, n te aro b'a a aonga n anga Ngaia nakon te tia tautaeka b'a E na baireaki taekana. 21Ao a titirakinna ni kangai, “Te Tia Reirei, ti ataia b'a Ko taetae ao Ko reirei n te aro ae eti; ko aki nanonano, ao Ko reirei ana tua te Atua n te koaua. 22E riai i roura te angani Kaitaraa te taekiti, ke e aki?” 23Ma E nori nanoia ni kani kam'am'ane, ao E taku nako ia, 24“Kaota te m'ane ane te tirewa nako iu. Antai tamneina aei, ao antai korobokiana aei?” Ao a kaeka, ni kangai, “Kaitaraa.” 25Ao E taku nako ia, “Ma ngaia ae kam na angani Kaitaraa akana ana b'ai Kaitaraa, ao angan te Atua akana ana b'ai te Atua.” 26Ao a aki kona ni kam'anea n ana taeka i mataia aomata; ma a mimi n ana kaeka, ao a aki manga taetae. 27Ao a nako Ina Tarukaio tabem'aang, ake a taku b'a akea te manga-maiu irouia maate, 28ao a tabeka aia titiraki nako Ina ae e kangai, “Te Tia Reirei, e korea te tua Moote i bukira ae e kangai: ‘B'a ngkana e mate tarin te aomata, ao e tiku i mwina buuna ma akea natiia, ao tarina are maiu e na anaa neierei b'a buuna ao e na karikiia ataei b'a natin tarina.’ 29Iai ngkoa taari aika itiman; e iein teuare te karimoa, ao e mate n akea natina; 30ao e buunaki neierei iroun te kauoman, ao e a manga mate naba teuarei; 31e a manga buunaki iroun are te kateniman, ao e a manga mate naba. Ao ai aroia naba taari ake nikira, b'a a iein ma neierei, a mate, ao akea natiia. 32Ao e mate naba te aine arei i mwina. 33Ma ngaia are antai buun neierei i rouia n te tai are a na manga uti iai maate? B'a a bane ni bunna.” 34E kaekaia Iesu ao E taku, “A mare mm'aane ao a mare naba aine n te roro aei, 35ma aomata ake a katauaki b'a a riai ni kaaina te roro ae na roko, ao ni manga uti ngkana a tia ni mate, a aki mare ake mm'aane ao a aki naba ake aine. 36A na riki b'a ai aroia anera ao a na aki kona ni manga mate, ao natin te Atua ngaiia ngkae e a reke i rouia te manga-maiu. 37Ni kaeti ma taekaia maate ake a manga uti, e a kateretereaki irouni Moote n taekan te kai, are e atonga iai te Uea ‘b'a Atuan Aberaam, ao Atuan Itaaka ao Atuan Iakob'a.’ 38B'a te Atua tiaki Atuaia ake a mate, ma Atuaia ake a maiu; b'a iroun te Atua, a bane ni maiu.” 39Ao a taku taani koroboki tabem'aang, “Te Tia Reirei, e nako raoi ane ko taekinna!” 40B'a a aki kani manga tabeki riki aia titiraki nako Ina. 41Ao Ngaia E kangai nako ia, “A kanga n taku aomata b'a te Kristo natin Tawita? 42B'a e a boni manga kangai Tawita n te boki are Taian Areru, ‘E taku te Uea nakon au Uea, Ko na tekateka i angaataiu 43Ni katiaai moa b'a N na karaoia taan ribaiko b'a nneni katokaani waem.’ 44E atongaki iroun Tawita b'a te Uea; ao E na kanga n riki b'a Natina?” 45Ngke a bane n ongora aomata i Rouna, ao E taku nakoia ana reirei, 46“Kam na tarataraingkami mairouia taani koroboki, ake a kan nakonako ma kunnikaiia aika m'arairai, ao a tangiria b'a e na kaotaki te aro ni karinerine nako ia n taabo ni m'akete; ao a tangiria naba b'a a na tekateka n taabo n tekateka aika moa n raraoi i nanoni m'aneabaia I-Iutaia ao n taabo aika karineaki n tain taiani baka n am'arake; 47ngaiia naba taan aki karauia aia auti aine ake a mate buuia, ao a kaananaui aia tataro b'a a na taraaki iai. Ane a na katuaaeaki n ae kamamate riki!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\