RUKA 21

1Ngke E taratara nako Iesu, ao E noriia aomata aika kaub'ai ni nnei aia b'aintangira i nanoni nen te m'ane, 2ao E noora naba te aine ae e mate buuna ae aki kaub'ai b'a e nnei iai uoua te rebeta. 3Ao E taku, “E koaua ae I a tuangngkami, b'a te aine ae aki kaub'ai arei ae akea buuna, e m'aiti riki ae e a tia ni kab'aka nako ia ni kabaneia; 4b'a a bane ngaiia n anga mani kaub'aia, ma neierei, e ngae ngke e aki kaub'ai, ma e anga ni kabane are iai i rouna are e na maiu maiai.” 5Ngke a taekina te um'antabu aomata tabem'aang b'a e katamaroaaki n atiibu aika raraoi ao ni b'aai ake a b'aintangiraaki, ao E taku Iesu, 6“Ni kaeti ma b'aai aika kam noori aikai, ane a na roko boong are e na aki noraki n tiku ikai te atibu teuana i aon teuana. A na bane ni kab'akaki i aontano.” 7Ao a titirakina Iesu ni kangai, “Te Tia Reirei, e na riki aei n ningai? Tera te kanikina ae e na ataaki iai b'a e nangi riki?” 8Ao E kaekaia ni kangai, “Kawakiningkami b'a kam na aki burebureaki; b'a ane a na roko aomata aika bati n arau, ao ane a na kangai, ‘Boni Ngaia ngai!’ Ane a na kangai naba, ‘E a kaan te tai are E na roko iai te Kristo!’ Tai nako n iriia. 9Ao ngkana kam ongo taekan taiani buaka ma kiriwe, ao tai maaku; b'a a riai n riki moa baikai, ma tiaki nanona b'a a kaotia n ae nangi roko ni waekoa te toki.” 10Ao E a manga taku nako ia, Ane e na tei rake te botannaomata teuana n eeka nako te botannaomata teuana, ao te tautaeka teuana n eeka nako te tautaeka teuana. 11Ane e na roko m'aiein te aba ae korakora, ao a na roko roongo ma aoraki aika kamamate n taabo tabeua; ao ane a na roko baika kakamaaku ma kanikina aika ab'ab'aki mai karawa. 12Ma i m'ain rikini baikai, ao ane a na tuangngkami ao a na b'ainikiriningkami; a na anga ngkami nakoia mataniwi ni m'aneabaia I-Iutaia, ao a na kainingkami i nanoni karabuuti; ao ane kam na kateaki i mataia uea ma taan tau-taeka i bukin arau. 13Aei ami tai ni kaota ami onimaki. 14Ma ngaia ae kam na kaaki aei i nanomi: kam na aki iangoi moa ami taeka b'a kam na kanga ni kaeka. 15B'a Ngai ae N na anganingkami te wii ae ribinewe ma te rabakau, b'a a aonga n aki kona aiami n tuuki ao ni kakewei ami taeka. 16Ane kam na kam'aneaki irouia ami karo, ma tarimi, ma ami bu, ma raomi, ao ane a na kamateia tabem'aang i buakomi. 17Ane kam na ribaaki irouia aomata ni kabaneia i bukin arau. 18Ma akea iran atuumi teaina ae na bua mai atuumi. 19Ane kam na kareke maiumi n nanom'aakami. 20Ma ngaia ae ngkana kam nora Ierutarem b'a e otab'aniniaki irouia taanga ni buaka, ao kam na ataia ngkanne b'a e a kaan uruana. 21Ke a biri nako ni maunga akana mena i Iutaia, ao akana mena i nanon Ierutarem, ke a kitanna; ao akana mena i marenaua, ke a tai rin i Ierutarem; 22B'a aei te tai are E na karawawataki iai Iteraera iroun te Atua, b'a e na kakoroaki nanon are koreaki n te B'aib'ara. 23A kawa ake a bikoukou, ao ake a kamammaia natiia ni boong akekei! B'a ane e na bati te kananoanga i aon te aba, ao te un i aoia kaain te aba aei; 24ane a na tiringaki n te kabaang, ao ane a na kairaki nako b'a taenikai ao a na kauamaaeaki nako buakoia botannaomata i aonnaba; ao ane na uruaki Ierutarem irouia aomata aika tiaki I-Iutaia, ni karokoa tokin aia tai. 25Ao ane a na riki baika kamimii nakon taai ma nam'akaina ma itoi; ao ane a na bane aaba nako i aonnaba ni bua aia kaantaninga n rurungaani marawa ma naao. 26Ane a na b'aka ni kiro aomata i bukin te maaku ma kaantaningaan te b'ai ae na roko i aonnaba; b'a ane a na kam'aeaki b'aini karawa mani neia are a taneiai iai. 27Ao ngkanne, ane a na noora Natin te Aomata b'a E na nako mai n te nang ma te m'aaka ao te mimitong ae bati. 28Ngkana a moanna n riki baikai, ao kam na tara rake ao tabeki atuumi, b'a e a kan roko kamaiuami. 29Ao E taekina te rongorongo ni kabotau teuana Iesu, ni kangai, Kam na tara te kai ae te biku ao kaai nako; 30ngkana a tib'a bwebwee rake baaia, ao kam ataia iai n akea ae tuangngkami, b'a e a kaan tain te kabuebue. 31Ao ai aromi naba, b'a ngkana kam nori baikai b'a a riki, ao kam na ataia iai b'a e a kaan uean te Atua. 32E koaua ae I a tuangngkami b'a a na bane n riki baikai i m'aini mateia aomata nako aika maiu ngkai. 33A na mauna karawa ma aonnaba, ma a na aki kona ni mauna au taeka. 34Ma kam na kawakiningkami b'a a na aki kamamaraaki nanomi n taekan ti te kan am'am'arake ma te mamanging ma iango n raraoma i bukini b'ain te maiu aei, b'a e kawa ni karina rokon te bong arei n te tai are kam aki kaantaningaia iai ni kam'aneingkami, 35b'a kanga te b'ai ni kam'am'ane. B'a ane e na roko i aoia aomata ni kabaneia aika maeka i aonnaba ni kabuta. 36Ma kam na tantani n taai nako ao tataro b'a e aonga n reke i roumi te marurung are kam na kona iai ni biri nako mani baika nang roko, ao te kona n tei i matan Natin te Aomata. 37Ao E rereirei Iesu n te um'antabu ni katoa bong; ma ngkana e a tairiki ao E oti nako ni mena n te maunga are arana Oriweta. 38N te moa n ingabong n te bong ae koraki, ao a babane aomata n nako Ina n te um'antabu, b'a a na ongora i Rouna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\