RUKA 22

1E a kaan tain te Toa are te Berena are aki Karikaki are aranaki b'a te Riao. 2Ao mataniwiia ibonga ma taani koroboki, a ukoukora aroni kamatean Iesu n te aro ni karaba; b'a a makuia aomata. 3Ao e rin Tatan i nanon Iuta are arana teuana Itekariota, are temanna i buakoia uake tengauni ma uoman. 4E nako ni kabowi ma ibonga ake mataniwi ma aia mataniwi bureitiman n te um'antabu b'a e na iranna ni kam'anea Iesu nako ia. 5Ao ngaiia a rangi ni kukurei, ao a berita b'a a na anganna te m'ane. 6Ao e kariai aia taeka, ao e ukoukora te tai are e na kam'anea iai Iesu nako ia ngkana akea aomata. 7Ao e roko bongin te Toa are te Berena are aki Karikaki, are e riai b'a e na kamateaki iai te tiibuteteei are b'ain te Riao. 8Ma ngaia are E kanakoia Betero ma Ioane Iesu, ao E kangai, “Kam na nako ni katauraoa am'araken te Toa are te Riao i bukira, b'a ti na kanna.” 9A taku nako Ina, “E nga te tabo ae ti na katauraoia iai?” 10Ao Ngaia E kangai nako ia, “Noria, ngkana kam rin n te kawa, ao ane kam na kaitibo ma te aomata ae uota nen te ran; kam na iria nako nanon te auti ane e na rin iai, 11ao tuanga teuare ana auti te auti, ni kangai, ‘E taku te Tia Reirei nako im, E nga te ruu n iruwa, ae N na kana iai am'araken te Riao ma au reirei?’ 12Ao ane e na kaota nako imi te ruu ae mena i eta ae buubura ae e toamau b'ain nanona; kam na katauraoi iai.” 13Ao a nako, ao a nori baike E taekin nako ia b'a a koaua, ao a katauraoi b'ain te am'arake are te Riao. 14Ao ngke e a roko tain te am'arake, ao E tekateka Iesu, ao raona taan tuatua. 15Ao E taku nako ia, “E a kaman kariaria nanou ni kani kana am'araken te Riao aei ma ngkami i m'ain ae e roko i Rou te karawawataki ae N na mate iai. 16B'a I taku nako imi, b'a N na aki manga am'arake n aei ni karokoa te tai are e kakoroaki nanona iai n uean te Atua.” 17Ao E anaa te m'angko ni wain, ao ngke E tia n tataro ni katituaraoi, ao E kangai, “Anaa aei, ao katoaingkami ni buobuoki ni moi iai. 18B'a I taku nako imi b'a N na aki manga mooi i mwin ngkai n te wain ni karokoa rokon uean te Atua.” 19Ao E anaa te berena, ao ngke E tia n tataro ni katituaraoi, ao E urua ao E anganiia ana reirei, ao E kangai, “Rab'atau aei ae I anga i bukimi, Karaoa aei b'a kanuringau!” 20Ao E anaa naba te m'angko i mwin te am'arake ao E karaoa naba are E karaoia ngke E anaa te berena, ao i mwina E kangai, “Te m'angko aei te boraraoi ae boou i nanon raraau, ae kawawaeaki i bukimi. 21Ao noria, teuae nang kam'aneai e mena i rariku i aon te taibora! 22B'a E na waki nako Natin te Aomata nakoni kawaina are katauana; ma e na reke kain te aomata are E kam'aneaki i rouna!” 23Ao a i titiraki i rouia b'a ai antai i buakoia ae nang karaoa te baerei. 24Ao e riki te kauntaeka i buakoia b'a antai i rouia ae na atongaki b'a moan te kakannato. 25Ao E taku Iesu nako ia: A tautaekanaki botannaomata nako irouia aia uea; ao akana tautaeka, a tangiriia aomata b'a a na atongiia b'a a akoi. 26Ma kam na aki kakairi i rouia: ma ane moan te kakannato i roumi, ao ke e riki b'a kaanga te kabanea n ataei; ao te mataniwi, ke e riki b'a te toro. 27B'a e nga ae kakannato riki, ane tekateka n am'arake, ke ane e karaoa ana m'akuri te toro? Ao Ngai I mena i buakomi n ai aron te toro. 28Ngkami ake kam a tia ni memena i rarikiu i nanon taai ake I kaririiaki iai; 29ao n aron Tamau ngkae E a tia n anganai te kona n tautaeka, ao Ngai N na anganingkami naba te kona anne; 30b'a kam aonga n am'arake ma ni moi n au taibora n ueau, ao n tekateka i aoni kaintokanuea b'a kam na motiki taekaia aia baronga Iteraera ake tengauni ma ua baronga. 31“Timon, Timon! Noria, e a tia n anganaki Tatan te kariaiakaki b'a e na kairingkami nakon te kaririaki, ni kaokoroa te raoiroi man te buakaka, n ai aron te tia ununiki ae kaokoroa te uita mai buakoia titania. 32Ma I a tia n tataro i bukim b'a e na aki bua am onimaki; ao ngkana ko a manga rairaki, ao ko na kateimatoaia tarim.” 33Ao e taku Betero nako Ina, “Te Uea, I tauraoi n iriko nakon te kabureaki ao te mate!” 34Ao Ngaia E kangai, “I tuangko Betero, b'a e na aki tangi te moa n te bong aei, ni karokoa ko katenua te tai am taeka n rawa b'a ko kinai.” 35Ao E taku nako ia, Ngke I kanakoingkami ma akea ami b'auti ni m'ane ao akea nen ami b'ai ma ami kauniwae, iai te b'ai ae kam kainanoia ae e aki reke i roumi? Ao ngaiia, a kangai, Akea. 36Ao E taku nako ia, “Ma ngkai, ane iai ana b'auti ni m'ane ao ke e uotia, ao ai arona naba ma nen ami b'ai. Ao ane akea ana kabaang ao ke e kabooa nako kunnikaina ni karekea te kabaang iai. 37B'a I taku nako imi b'a e riai b'a a na kakoroaki i Rou bukin taeka ake a koreaki ake a kangai, Ao E warekaki i buakoia taani bure; b'a baika koreaki b'a taekau, a na boni bane ni koro bukiia.” 38Ao ngaiia a kangai, Te Uea, noria, aikai kabaang aika uaai. Ao Ngaia E taku nako ia, E a tau. 39Ao E oti nako Iesu, ao E nako n te maunga are Oriweta, n aron are E tataneiai iai ni kakaraoia; ao a iria ana reirei. 40Ngke E roko iai, ao E taku nako ia, “Kam na tataro b'a kam aonga n aki b'aka nakon te kaririaki.” 41Ao E kam'awa mai rouia n te raroa ae tao e roko iai te atibu ngkana e kareaki, ao E katorobubua n tataro, ao E kangai, 42“Tamau, ngkana e riai i Roum, ao Ko na kararoa mai Rou te rawawata ni maraki ae N nang taonaki iai; ma tiaki nanou ae na karaoaki, ma e na karaoaki nanom.” 43Ao e kaoti te anera mai karawa nako Ina, ao e kakorakora. 44Ngke E taonaki n te rawawata ae bati, ao E a kakorakora riki n tataro; ao maonona, a riki b'a kanga ai aron timtim n raraa aika buubura aika waanako ni b'aka i aontano. 45Ao E tei rake ngke E tia n tataro, ao E kawariia ana reirei, ao E noriia b'a a matu b'a mwin taonakiia n te nanokawaki ae bati; 46ao E taku nako ia, “E aera ngkai kam matu? Teirake, ao tataro, b'a kam na aki b'aka nakon te kaririaki.” 47Ngke E tabe n taetae Iesu, ao noria, a roko aomata aika bati, aika kairaki iroun teuare aranaki b'a Iuta, are temanna i buakoia uake tengauni ma uoman. E nako ni kaania Iesu b'a e na kamauria ni kiitinna. 48Ma E taku Iesu nako ina, “Iuta, ko na kam'anea Natin te Aomata n te kiiti ni kamauri?” 49Ngke a nora te baere nangi riki ana reirei, ao a kangai, “Te Uea, ti a un ma te kabaang?” 50Ao temanna i buakoia uakekei, e orea ana toro mataniwiia ibonga, ao e korea taningana, are mai ataina ni kab'aka. 51Ma E taku Iesu, “Katokia akea riki ae e na riki n ai aron aei!” Ao E riinga taningana, ao E kamaiua. 52Ao E kaekaia ibonga ake a kakannato ma mataniwiia bureitimanin te um'antabu, ma unimm'aane ake a roko b'a a na taua, ni kangai, “Kam oti nako n nako mai ma kabaang ao kaai n oro, b'a kam na tauai b'a kanga te tia kam'arua Ngai? 53Ngke I memena ma ngkami n te bong ae koraki n te um'antabu, ao kam aki tauai. Ma e a bo ami tai ngkai, ae ana tai naba teuare buakaka are uean te roo.” 54Ao a taua ngkanne Iesu, ao a kairiia nako, ni karokoa n ana auti mataniwiia ibonga. E ririmwi Betero n taua raroana. 55Ngke a tia ni kaura te ai i nukan te auti n te tabo are e aki bono aona, ao a tekateka ni botaki, ao e tekateka naba Betero b'a raoia. 56Ao e noria te teteeinaine temanna ngke e tekateka ike e oota iai n uran te ai, ao e tarataraia, ao e taku, “Te aomata aei e memena naba iroun Teuarei!” 57Ma e kakewea Betero, ao e taku, “Neiko, I aki kinaa!” 58Ao e aki maan i mwina, ao e a manga noria temanna te mm'aane ao e taku, “Bon raoia naba uakekei ngkoe!” Ma e kaeka Betero ao e taku, “Nao, tiaki!” 59Ao tao teuana te aoa i mwina, ao e kamatoa b'anaana te aomata temanna ni kangai, “Bon te koaua b'a te aomata aei e memena iroun Teuarei; b'a te I-Kariraia!” 60Ma e taku Betero, “Nao, I aki ata te b'aene ko taekinna!” Ao n te tai naba arei, ngke e tabe n taetae, ao e tangi te moa. 61Ao E rairaki te Uea, ao E tara Betero. Ao Betero, e uringa ana taeka te Uea, ngke E kangai nako ina, I m'ain tangin te moa n te bong aei, ao ane ko na katenua kakeaau. 62Ao e oti nako Betero, ao e tangi ni kaotia b'a e rangi n uruaki nanona. 63Ao aomata ake a taua Iesu, a kakanikoa, ao a oreia. 64A kabaei naba matana n rabuni, ao a titirakinna, ni kangai, “Kaotia; antai ae oreiko?” 65Ao a atongi b'aai riki aika bati n ekianako iai. 66Ngke e a ngaina, ao a botaki aia unimm'aane aomata ma aia mataniwi ibonga ao taani koroboki; ao a kaira Iesu nakon aia kabowi, ao a kangai, 67“Ngkana te Kristo Ngkoe, ao Ko na tuangiira.” Ma E taku nako ia, “Ngkana I tuangngkami, ao kam aki kakoauaai; 68ao ngkana I titirakiningkami, ao kam aki kaekaai. 69Ma ni moa ma ngkai ao ane E na tekateka Natin te Aomata i angaatain te Atua are M'aka.” 70Ao a bane ni kangai, “Natin te Atua Ngkoe, ngkanne?” Ao E kaekaia, ni kangai, “Kam taku ngkami b'a Ngaia Ngai.” 71Ao a taku, “Tera te kakoaua ae ti na tangiria riki? B'a ngaira ti a bon tia n ongo mai wina!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\