RUKA 23

1Ao a bane ngkanne n tei rake te koraki ao a kaira Iesu nakoni Birato. 2Ao a bukinna ni kangai, “E reke i roura Teuaei ngke E tabe n anaa nanon ara botannaomata aei ni kab'aoua, ao E tukiira b'a ti na aki kab'akai ara taekiti nakoni Kaitaraa, ao E taku b'a Ngaia bon te Kristo ae te uea.” 3Ao e titirakinna Birato, ni kangai, “Aia Uea I-Iutaia Ngkoe?” Ao Ngaia E kaeka, ni kangai, “Ngaia ane ko taku.” 4Ao e taku Birato nakoia aia mataniwi ibonga ao nakoia aomata, “Akea te b'ai ae buakaka ae I kunea iroun te Aomata aei.” 5Ma a kakorakorai b'anaaia ni kangai, “E kakiriwei nanoia aomata n ana reirei i aon Iutaia ni kabuta, ni moa mai Kariraia ni karokoa naba te tabo aei.” 6Ngke e ongo aei Birato, ao e titiraki ni kangai, “Tao te I-Kariraia te Aomata arei?” 7Ao ngke e a ataia b'a E mena n te aba are reke i aan ana tautaeka Erote, ao e kanakoa nakon Erote, are e mena i Ierutarem n te tai anne. 8Ngke e nora Iesu Erote, ao e rangi ni kukurei b'a e a kaman ingainga nanona ni kan noria, i bukin ae e a kaman tia n ongo taekana, ao iai ana kaantaninga b'a e kan noria ni karaoa te m'akuri ae kamimii. 9Ao e kabatiai ana titiraki nakon Iesu, ma akea ana kaeka ae E anga. 10Ao a kakorakorai b'anaaia aia mataniwi ibonga ma taani koroboki, ake a tei ikekei, ni kabuakaka. 11Ao Erote ma ana tautia, a kaota te aro n aki karinerine nako Ina, ao a kakanikoa; ao ngkanne a katokaa i aona te kunnikai ae tamaroa, ao a manga kaokia nakoni Birato. 12A riki n i raorao Erote ma Birato n te bong naba arei, b'a a i kairiribai rimoa. 13Ao Birato, e weteia ni botiia aia mataniwi ibonga ma kaain te Tanirim ma aomata, 14ao e taku nako ia, “Kam a uota mai nako iu te Aomata aei, b'a kanga temanna ae kakiriwei nanoia aomata; ao noria, I a tia n kekera arona i matami, ao I aki kunea buren te Aomata aei ni baike kam bukinna iai; 15ao akea naba ae e kunea Erote, b'a ngaia ae e kanakomaia ni kaokia nako ira. Ao noria, akea te b'ai ae E a tia ni karaoia, ae e riai b'a E na kamateaki iai. 16Ma ngaia ae N na kataerea ao N na kainaomata.” 17E riai irouni Birato ni katoa tain te Toa are te Riao b'a e na kainaomata temanna te bure n ai aron are a tangiria I-Iutaia. 18Ao a bane n takaarua ni kangai, “Kamatea Teuaei! Ao ti tangira B'arab'a b'a e na kainaomataki!” 19B'arab'a bon te aomata ae e a tia ni karinaki n te karabuuti i bukini bukinana n te kiriwe are e a tia n riki n te kawa, ao i bukin tiringan te aomata i rouna. 20Iai nanoni Birato ni kani kainaomata Iesu, ma ngaia are e a manga taetae riki nako ia; 21ma a takaarua ni kangai, “Kamatea n te kaibangaki! Kamatea n te kaibangaki!” 22Ao e taku nako ia te katenua n tai, “B'a tera te buakaka are E a tia ni karaoia? I aki kunea te bure ae e riai matena iai; ma ngaia ae N na kataerea ao N na kainaomata.” 23Ma a kakorakorai b'anaaia n takaarua n tuanga Birato b'a E na kamatea Iesu n te kaibangaki. Ao a tokanikai b'anaaia. 24Ao e karaoa ana baire Birato b'a e na iraki nanoia aomata. 25E kainaomata te aomata are a tangiria are e a tia ni kainaki i nanon te karabuuti i bukin te kiriwe ma kamatean te aomata; ao e anga Iesu b'a E na kamateaki n ai aron are a tangiria I-Iutaia. 26Ao ngke a kairiia nako, ao a kaitibo ma te aomata ae arana Timon ae te I-Kurene, ae nako man te nukamotu, ao a taua ma te matoa, ao a katokaa i aona te kaibangaki b'a e na uotia n ri mwin Iesu. 27A iria aomata aika bati, ao iai naba aine i buakoia ake a tang ma ni b'aeb'aeti i bukina. 28Ao E rairaki Iesu nako ia ao E taku, Natin Ierutarem aika aine, tai tang i buku! Ma kam na tang i bukimi ao i bukiia natimi. 29B'a noria, ane a na roko boong ake a na kangai iai, “A a kab'aia akana kanoabo, ma biroto akana aki bung, ma mamma akana tuai ni kamammaia ataei!” 30Ao ane a na kangai nakoni maunga, “Kamanatuaira!” ao nakon tabuki, “Tauniira!” 31B'a ngkana a karaoi baikai nako Iu, Ngai ae kanga kabotauan te kai ae maiu, ao tera ae na riki nako imi, ngkami ae kanga kabotauan te kai ae m'au? 32Iai naba uoman, aika taani kam'arua, ake a kairaki nako b'a a na kamateaki ma Ngaia. 33Ao ngke a roko n te tabo are aranaki b'a te “Tab'anou,” ao a tauria iai n te kaibangaki; a tauriia naba n te kaibangaki taani kam'arua akekei, temanna i rarikin Iesu man te angaatai, ao temanna i rarikina man te angamaing. 34Ao E taku Iesu, “Tamau, kab'ara aia bure; b'a aki ata ae a karaoia.” Ao tautia a kakaea n te m'akuri ni kaiwa b'a antai ae na reke tib'ana ni kunnikain Iesu. 35Ao a tei aomata ni mataku; ao aia mataniwi I-Iutaia a kakanikoa Iesu, ao a kangai, “E Kamaiuia aomata, ao ke E kamaiua i bon i Rouna, ngkana ana Kristo te Atua, ae rineaki i Rouna!” 36A kakanikoa naba tautia, ao a nako Ina n anganna te wain ae kamangingi, 37ao a kangai, “Ngkana aia Uea I-Iutaia Ngkoe, ao kamaiuko!” 38Iai te koroboki i etana ae e kangai, “Aei Aia Uea I-Iutaia.” 39Ao e taetae ni kamaraki nano temanna irouia taani kam'arua ake a tauraki n te kaibangaki, ao e kangai, “Tiaki bon te Kristo Ngkoe? Ko na kamaiuko ma ngaira!” 40Ma e takuia te kam'arua are temanna, ao e kangai, “Ko aki maka te Atua, ngkai ko katuaeaki n ai arona? 41Ao ngaira, e bon riai n reke aei i roura; b'a ti karekea mwin are ti a tia ni karaoia, ao Teuaei E aki karaoa ae buakaka.” 42Ao ngaia e taku, “Iesu, uringai n akoai ngkana Ko riki b'a te Uea!” 43Ao E taku Iesu nako ina, “E koaua ae I a tuangko b'a n te bong aei ao ko na mena ma Ngai i B'aretaiti.” 44Tao e a tawanou, ao e roo aon te aba ni kabanea ni karokoa te aoa tenua n te tanimaeaontaai. 45E a mauna ootana. Ao e raeuaki te kunnikai are rokin te um'antabu nakoni m'akoro aika uoua. 46Ao E taetae ngkanne Iesu n te b'ana ae korakora, ao E kangai, “Tamau, I kaaki tamneiu i nanoni baim!” Ao ngke E tia n atonga aei, ao E mate. 47Ao mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ngke e nora te baere riki, ao e karaoiroa te Atua, ni kangai, “Bon te aomata ae akea ana bure Teuaei!” 48Ao aomata ni kabaneia ake a botaki ni mataku, ngke a nori baikekei ao a okira mwengaia n ororei b'ab'aaia n nanokawaki. 49Ao raona ni kabaneia, ma aine ake a iria mai Kariraia, a tei i kiraroa ni mataku ni baikekei. 50Iai temanna te aomata ae arana Ioteb'a, ae kaain te kawa n Iutaia ae Arimataia. Kaain te Tanirim ngaia, ao te aomata ae raoiroi ao e b'ab'aina te eti ni maiuna, 51ao e aki bobonnano ma kaain te Tanirim n aia babaire ao n aia m'akuri, ao e kakantaninga rokon Uean te Atua. 52E nako teuaei ni kawara Birato ao e butiia rab'atan Iesu. 53E karuoa ngkanne rab'atan Iesu, ao e niria n te kunnikai ae tamaroa, ao e kawenea i nanon te nne ni mate ae ekeaki i nanon te tabo ae b'aa, ao e tuai meni kaweneaki iai te mate. 54Arei te bong are a katauraoi iai b'aai I-Iutaia i bukin te Taabati ngke e a kan roko. 55Ao aine ake a roko ma Ngaia mai Kariraia, a rimwi ao a nora te nne ni mate ma aron rab'atan Iesu ngke e kaweneaki. 56A oki ngkanne, ao a karaoi baika boiarara ma kabira. A motirawa n te Taabati n ai aron taekana n te tua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\