RUKA 24

1Ngke e a ingabong, i m'ain otin taai, ni moani bongin te wiiki, ao a nako nakekei nakon te nne ni mate, ma baike a boiarara ake a tia ni katauraoi. 2Ao a nora te atibu b'a e karabinoaki nako man te nne ni mate; 3ma ngke a rin, ao a aki kunea rab'atan te Uea are Iesu. 4Ngke a minotaki aia iango n te b'ai are riki, ao noria, a tei uomani mm'aane i rarikiia aika a b'ainiia ni kunnikai aika raneanea. 5Ao a kabaraakii mataia b'a a maaku, ao a taku mm'aane akekei nako ia, “E aera ngkai kam ukoukora temanna ae maiu maibuakoia maate? 6E aki mena ikai, b'a E a tia ni manga uti. Kam na uringa ana taeka are E tuangngkami, ngke E mena i Kariraia, are e kangai, 7‘B'a e riai b'a E na kam'aneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia aomata aika buakaka, ao E na kamateaki n te kaibangaki ao E na manga uti n te katenibong.’ ” 8Ao aine akekei, a uring ana taeka, 9ao ngke a oki man te nne ni mate, ao a taekini baikekei ni kabane nakoia uake tengauni ma temanna ma raoia ni kabaneia. 10Ao nakekei bon Nei Maria te I-M'aketara, ma Nei Ioana, ma Nei Maria are tinan Iakobo, ao aine ake tabeman ake raoia; a tuangiia reirei baikekei; 11ma taeka aikai n aia katautau uakekei, kaanga ai aron te rongorongo ae akea nanona, ao a aki kakoauai. 12Ma e tei rake Betero, ao e biri nakon te nne ni mate. Ngke e b'atiku n taraa nanona, ao e noori kunnikai ake a mainaina ni wene n ti ngaiia; ao e oki n okira mwengana n iangoa te baere e a tia n riki. 13Ao noria, a nako uoman mai buakoia uakekei, n te bongi naba arei, nakon te kawa ae arana Em'auti, ae tao itiua te maire raroana ma Ierutarem. 14A maroroakin taekani b'aai ni kabane ake a tia n riki. 15Ao ngke a tabe ni maroroo ma ni kauntaeka i bon i rouia, ao E kaaniia Iesu ao E airi ma ngaiia. 16Ma a aki kinaa b'a Iesu. 17Ao E taku nako ia, “Tera ae kam a boni kakarabakauakinna ngkai kam nakonako?” A tei n aki kakarongoa man nanokawaki. 18Ao temanna i rouia ae arana Kireob'a, e kaeka ni kangai, “Ti Ngkoe te aomata ae mena i Ierutarem ae e aki ongo taekani baika a tia n riki ikekei i nanon tabeua boongi n nako?” 19Ao Ngaia E kangai nako ia, “Ae b'aai baikara?” Ao a kaeka ni kangai, Ae taekan Iesu are te I-Natareta, are kaota aroni kakoauana, ni baika E karaoi ao n ana taeka, b'a te burabeti Ngaia i matan te Atua ma aomata ni kabaneia. 20Ao ara ibonga ake mataniwi ma taan tautaeka, a anga Ngaia b'a E na motikaki taekana nakon te kamateaki, ao a kamatea n te kaibangaki. 21Ma e tiku ara kaantaninga i Rouna b'a Ngaia ae na kamaiuia Iteraera! I rarikin aei, ai te katenua ni bong ngkai man te tai are a riki iai baikekei. 22Ma e ngae n anne, ao a kakubaira ara koraki n aine tabeman ake a roko n te nne ni mate: a nako n te nne ni mate ngke e a moanna n oti matan taai, 23ma a aki kunea rab'atan Iesu, ao a oki ma aia rongorongo ae a noriia anera, ake a taku b'a E maiu Teuarei. 24A nako n te nne ni mate raora tabem'aang, ao a nora are a atongnga aine akekei b'a e koaua, ma a aki nora Teuarei. 25Ao E taku Iesu nako ia, “Aomata aika kam nanobaba, ao kam waeremwe n iri nanoni b'aai ni kabane ake a atongi burabeti! 26Tiaki e riai b'a E na karawawataki ni baikekei te Kristo, ao b'a E na rin i nanoni mimitongina?” 27Ao E kaotai nako ia nanon taeka ake a koreaki ni m'akoroni booki n te B'aib'ara, ake a kaeti nako Ina b'a taekana, ao E moanna man ana boki Moote ma aia boki burabeti. 28A kaania te kawa are a nako iai, ao Iesu, E bakaaea te nako riki, 29ma a imanonoia uakekei ao a kangai, “Ko na tiku i roura, b'a e a kani bong ao e a kan toki te ngaina.” Ao Ngaia E rin n te auti n tiku ma ngaiia. 30Ngke E taibora n am'arake ma ngaiia, ao E anaa te kariki ao E tataro ni katituaraoi, ao E urua, ao E anganiia. 31Ao a kaureaki mataia ao a kinaa; ao E bua mai mataia. 32A i taetae i rouia ni kangai, “Tiaki a riingaki nanora ngke E taetae nako ira i nanon te kawai, ao ngke E kab'ara nanon te B'aib'ara nako ira?” 33Ao a tei rake n te aoa naba arei, ao a okira Ierutarem; ao a kuneia uake tengauni ma temanna b'a a botaki ma raoia, 34ao a kangai, “E a bon tia ni manga uti te Uea, ao E a tia ni kaoti nakon Timon!” 35A taekina ngkanne te b'ai are e a tia n riki i nanon te kawai, ao aroia ngke a kinaa te Uea n te tai are E urua iai te kariki. 36Ngke a tabe n atongi baikai, ao E tei Iesu i buakoia, ao E taku nako ia, “E na mena te rau i roumi.” 37A taonaki n te maaku ae korakora, ao a taku b'a a nora te anti. 38ao Ngaia E taku nako ia, “Kam aera ngkai kam maaku? Ao e aera ngkai a waerake taian titiraki i nanomi? 39Kam na tarai baiu ma waeu, b'a boni Ngai; kam na riingai ao taraai: b'a akea irikon ao riin te tamnei n ai aron ae kam nori b'a iai i Rou.” 40Ngke E a tia n atonga aei, ao E kaoti baina ma waena nako ia. 41Ao ngke a tiku n aki kakoauaa i bukin te kim'areirei ma te mimi are reke i rouia, ao E taku nako ia, “Iai kanami i roumi ikai?” 42A anganna te m'akoro n ika ae tinimaki; 43ao E anaia, ao E kanna i mataia. 44Ao E taku nako ia, “Aikai au taeka ake I atong ngkoa nako imi, ngke I memena i roumi, b'a e riai b'a b'aai ni kabane ake a taekinaki i buku n ana tua Moote ma aia boki burabeti, ao i nanon Taian Areru, a na bane ni kakoroaki bukiia.” 45Ao E buoki aia iango b'a a aonga n ata nanon are koreaki n te B'aib'ara; 46ao E taku nako ia, “E koreaki ae kangai, b'a e riai b'a E na karawawataki ni kamateaki te Kristo, ao E na manga uti mai buakoia maate n te katenibong; 47ao b'a e na tataekinaki rairan te nano ma kab'araani buure n arana i buakoia botannaomata ni kabaneia, ni moa n taekinaki mai Ierutarem. 48Ngkami taan taekini baika kam a tia n nori. 49Ao noria, N na kanakoa nako aomi te baere E a tia ni kab'aka iai ana taeka Tamau b'a E na karaoia; ma kam na tiku i Ierutarem, ni karokoa anganakimi te m'aaka mai karawa.” 50Ao E kairiia Iesu nako tinanikun Ierutarem ni karokoa a kaani ma Betania; ao E katei baina, ao E taetae ni kakab'aiaia. 51Ngke E tabe n taetae ni kakab'aiaia, ao E raure ma ngaiia, ao E uotaki nako karawa. 52Ao a taromauriia, ao a manga, okira Ierutarem ma te kim'areirei ae bati; 53ao a kabanei aia tai n te um'antabu, ni kakaraoiroa te Atua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\