RUKA 3

1N ana katengauni ma nima ririki n uea Kaitaraa Tiberio, ngke e tautaeka Bontio Birato i Iutaia ao Erote i Kariraia, ao Biribo are tarin Erote i Iturea ao i Terakoniti, ao Rutania i Abirene, 2ngke mataniwiia ibonga Annati ma Kaiaba, ao e roko ana taeka te Atua iroun Ioane are natin Takaaria n te rereua. 3E a nako ngkanne Ioane nakon taabo ake i rarikin Ioretan, n tataekina te b'abetito n rairannano i bukini kab'arani buure; 4n aron are e koreia Itaia are te burabeti n ana boki ngke e kangai, “B'anaan temanna ae takarua n te rereua ni kangai: ‘Kam na katauraoa kawain te UEA; kaeti kawaina nako! 5A bane m'arua ni kaonaki, Ao a na kaboraoaki maunga ma tabuki. A na kaetaki kawai aika kirib'ab'ao, Ao a na kaboraoaki nanoni kawai akana tabukibuki. 6Ao ane a na bane aomata n nora ana kamaiu te Atua!’ ” 7E taku ngkanne Ioane nakoia te koraki n aomata aika bati ake a roko b'a a na b'abetitoaki i rouna, “Ngkami aika buniia naeta!” Antai ae tuangngkami b'a kam na biri nako man te rekenikai ane nangi roko? 8Kam na kariki uaa aika a na kaotia b'a kam a tia n rairi nanomi, ao kam na aki taku i nanomi, ni kangai, Tamara Aberaam: b'a I taku nako imi, E kona te Atua ni karikiia natin Aberaam man atiibu aikai. 9E kaweneaki ngkai te angaraa i rarikini wakaani kaai; b'a te kai ae aki kariki uaa aika raraoi ao e na koreaki n teweaki nako nanon te ai.” 10Ao a taku aomata aika bati nako ina, “Tera ngkanne te bae ti riai ni karaoia?” 11E kaekaia ni kangai, “Ane iai i rouna uoua ana kabaraki, ao ke e anga teuana nakon ane akea ana kabaraki; ao ane iai kanana, ao ke e karaoa naba are e karaoia teuare uoua ana kabaraki.” 12A roko naba taan anai taekiti b'a a na b'abetitoaki, ao a taku nakon Ioane, “Te tia reirei, tera ae ti na karaoia?” 13Ao e kaekaia ni kangai, “Kam na aki anaa te taekiti i aoni m'aitin are e a tia ni baireaki nako imi.” 14A titirakinna naba tautia ni kangai, “Ao ngaira, tera ae ti na karaoia?” Ao e taku Ioane nako ia, “Kam na aki anaa ana m'ane te aomata n te aro n iowawa ke n te aro ni bukibuki ni kewe, ma a na rau nanomi ni boomi n ami m'akuri.” 15Ngke a kaantaninga aomata ao a titiraki i nanoia, “E kona n riki Ioane b'a te Kristo?” 16E kaekaia Ioane ni kangai, “I b'abetitoingkami n te ran; ma ae E na roko Teuae kakannato riki nako iu, ae I aki tau b'a N na kab'arai kabaean ana kauniwae; E na b'abetitoingkami n te Tamnei are Raoiroi ao n te ai. 17E mena i nanoni baina te b'ai are E na kaokoroi iai uita ma maangen uita, ao E na ikoti uaa n uita nakoni nen ana uita; ma E na kabuoki maangen uita n te ai are aki mamate.” 18Ao ana taeka ni kakorakora Ioane aika bati, a tia n riki b'a kawaina n tataekina te euangkerio nakoia Iteraera. 19Ao Erote are te tia tautaeka, are e a tia n takuaki iroun Ioane i bukin Nei Eroria are buun tarina ngke e a manga iein ma ngaia ao i bukin ana m'akuri ni kabane ake a buakaka ake e a tia ni karaoi. 20E a manga raon ana bure aikai ngke e kaina Ioane n te karabuuti. 21Ngke a bane n tia ni b'abetitoaki aomata, ao ngke E a tia naba ni b'abetitoaki Iesu, ao n te tai are E tataro iai ao e kaukaki karawa, 22ao E ruona aona te Tamnei are Raoiroi n rab'atana ae kanga taraan te taobe, ao e roko te b'ana mai karawa ae kangai, “Natiu ae Ko tangiraki Ngkoe; I kakatonga i Roum.” 23Ngke E moana ana m'akuri Iesu ao tao ai tenibwi ana ririki ni maiu. Bon natin Ioteb'a Ngaia, n aron aia iango aomata are natin Eri, 24are natini Matata, are natin Rewi, are natin Mereki, are natin Ianna, are natin Ioteb'a, 25are natin Matatia, are natin Amota, are natin Naum, are natin Eteri, are natin Nakai, 26are natin Maata, are natini Matatia, are natin Temein, are natin Ioteb'a, are natin Iota, 27are natin Ioanan, are natin Reta, are natin Terub'abera, are natin Tearetiera, are natin Neeri, 28are natini Mereki, are natin Ari, are natini Kotam, are natin Eremotam, are natin Era, 29are natin Iotua, are natin Erietera, are natin Iorim are natini Matata, are natin Rewi, 30are natin Timeon, are natin Iuta, are natin Ioteb'a, are natin Ionam, are natin Eriakim, 31are natini Merea, are natini Menna, are natin Matata, are natin Natan, are natin Tawita, 32are natin Iete, are natin Obeta, are natini Boati, are natin Taremon, are natin Naaton, 33are natin Amminataba, are natin Atimin, are natin Areni, are natin Etirom, are natini Bereti, are natin Iuta, 34are natin Iakob'a, are natin Itaaka, are natin Aberaam, are natin Tera, are natin Naora, 35are natin Teruka, are natin Reu, are natin Bereka, are natin Ebera are natin Tiera, 36are natin Kainan, are natin Arebeketiata, are natin Tem, are natin Nooa, are natin Rameka, 37are natini Metutera, are natin Enoka, are natin Iareta, are natini Maararera, are natini Kenan, 38are natin Enoti, are natin Teta, are natin Atam, are natin te Atua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\