RUKA 4

1Ngke E oki Iesu man te karaanga are te Ioretan ao E kaonaki n te Tamnei are Raoiroi. E kairaki iroun te Tamnei 2Ao E tiku ikekei abwi te bong ni kaririaki iai iroun te riaboro. Akea te bae E kanna i nanoni boong akanne; ao ngke a bane boong akanne, ao E rotaki n te baki. 3E taku te riaboro nako Ina, “Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao taetae b'a e na riki n am'arake te atibu aei.” 4Ao Iesu E kaeka ni kangai, “E koreaki ae kangai, ‘E aki maiu te aomata n ti te am'arake.’ ” 5Ao te riaboro e kaira rake Iesu nakon te tabo ae rietaata, ao e kaoti nako Ina n te tai ae waekoa aaba nako n te aonnaba, 6Ao e taku nako Ina, “N na anganiko aaba akekei ma tamaroaia; b'a I a tia n anganaki, ao I kona n anga nakon ane I kan anganna. 7Am b'ai baikekei ni kabane ngkana Ko bobaraaki n taromauriai.” 8Ao Iesu E kaeka ni kangai, “E koreaki ae kangai, ‘Ko na taromauria te Uea ae Atuam, ao ko na toro i Rouna n ti Ngaia!’ ” 9Ao e kaira Iesu te riaboro nako Ierutarem, ao e kateia i aon te tabo ae te kabanea n rietaata i taubukin te um'antabu, ao e taku nako Ina, “Ngkana Natin te Atua Ngkoe, ao Ko na ewe nako maikai; 10B'a e koreaki ae kangai, ‘Ane E na tuangiia ana anera b'a a na kawakiniko, 11ao ane a na uotiko i aoni baiia, b'a e kawa n toki waem n te atibu.’ ” 12Ao Iesu E kaeka ni kangai, “E atongaki ae kangai, ‘Ko na aki kataa te Uea ae Atuam!’ ” 13Ao ngke a bane ana m'akuri ni kariri te riaboro, ao e kitana Iesu ni karokoa manga reken ana tai ae na angaraoi. 14Ao E okira Kariraia Iesu ni m'aakan ana kairiri te Tamnei 15Ao E reirei ni m'aneabaia I-Iutaia, ao a bane aomata ni kamoamoaa. 16Ao E roko i Natareta, are te tabo are E kaikawaki iai; ao n aron are E kakaraoia, E nako ni m'aneabaia I-Iutaia, n te bong ae te Taabati, 17ao E anganaki ana boki te burabeti are Itaia. E kab'ara te nira ni boki, ao e reke i Rouna te tabo are e koreaki iai ae kangai, 18“E mena Tamnein te Uea i aou, i bukina b'a e a tia n rineai b'a N na tataekina te rongorongo ae raoiroi nakoia akana aki kaub'ai. E kanakoai b'a N na tuangiia ake a riki b'a taenikai kainaomataia, ao ake a mataki b'a a na manga noraba, ao ni kainaomataaki ni kabane ake a karawawataki iai, 19ao N na katanoata ae kangai b'a n te ririki aei ao E na kaota ana akoi te Atua nakoia aomata.” 20E niira te boki Iesu, ao E a manga angan te tia kawakinna, ao E tekateka; ao aomata ake a mena ikekei a bane ni katokai mataia n taraia. 21Ao ngkanne E taku nako ia, “N te bong aei, ao e a kakoroaki iai nanon taeka aika koreaki n te m'akoro ni B'aib'ara aei n aron are kam a tia n ongo iai ngke e warekaki.” 22A bane aomata ni kaoti kukurein nanoia i Rouna n aia taeka, ao a mimi n taeka aika nako mai wiina b'a a kamaiu nano; ao a taku, “Tiaki natin Ioteb'a Teuaei?” 23Ao E taku nako ia, Ane kam na bon tabeki nako Iu m'anewen te taeka n rabakau ae kangai, “Te tia katoki aoraki, kamaiuko.” Te baere ti ongo b'a Ko karaoia i Kaberenaum, ao Ko na karaoia naba ikai i abam. 24E a manga taku riki nako ia, E koaua ae I taku nako imi, b'a akea te burabeti ae butim'aeaki raoi n oin abana. 25“Bon te koaua ae I tuangngkami, b'a a m'aiti aine ake a mate buia i aon Iteraera n ana tai Eria, ngke e aki b'aka te karau i nanon tenua te ririki ao onoua nam'akaina, ao e roko te rongo ae korakora i aon te aba ni kabutaa. 26ao e kanakoaki Eria tiaki nako ia ni kabaneia ma ti nakon te aine are e mate buuna are maeka i Tareb'ata n te aba are Titon. 27Ao a m'aiti reebera i aon Iteraera n ana tai te burabeti are Eritai, ma e kamaiuaki ti temanna mai buakoia b'a Naaman mai Turia.” 28A rangi n un aomata ake a mena ni m'aneabaia I-Iutaia, ngke a ongo ana karaki aikai. 29Ao a tei rake, ao a kanakoa Iesu man te kawa. A kairiia nakon te tabo ae katati ae rarikin te tabuki are e tei i aona aia kawa, b'a a na karenakoa maiai. 30Ma E ri buakoia Iesu ao E nako. 31Ao E nako Kaberenaum are kawani Kariraia, ao E reireia aomata iai n te Taabati; 32ao a mimi n ana reirei, b'a e m'aaka ana taeka. 33Ao i nanoni m'aneabaia I-Iutaia, iai te aomata ae reke i rouna tamnein te taimonio ae kam'ara. E takarua n te b'ana ae korakora ni kangai: 34“A! Tera am b'ai i roura, Iesu ae te I-Natareta? Ko nako mai b'a Ko na uruira? I kinako b'a Teuare Raoiroi, are mairoun te Atua.” 35Ma Iesu E takuia ao E taku, Tai karongoa, ao oti nako mai rouna! Ao ngke e a tia te taimonio ni boaketan teuarei i mataia aomata ake a mena ikekei, ao e oti nako mai rouna n aki kaikoakia. 36A bane ni mimi aomata ao a i taetae i rouia ni kangai, “Te aeka n taeka tera te baei? B'a n ana konaa ao ni m'aakana, ao E tuangiia anti aika kam'araa b'a a na oti nako, ao a ongo i Rouna.!” 37Ao e buta nako taekan Iesu ni kaawa ake i rarikini Kaberenaum. 38Ao E tei rake Iesu ao E kitana m'aneabaia I-Iutaia, ao E rin n ana auti Timon. E aoraki tinani buun Timon n te kabuebue ae korakora, ao a tuangnga b'a E na buokia. 39E tei Iesu ni kaan ma rarikina ao E taetae ma b'anaana ae matoatoa nakon te kabuebue, ao e toki kabuebuen neierei; ao e tei rake naba ngkekei ao e touati i rouia. 40Ngke e a bungi taai, ao a bane aomata ake iai i rouia aia aoraki n uotiia nako Ina; ao E katokai baina i aon temanna ma temanna ao a kamaiuaki. 41A oti nako naba taimonio mairouia aomata aika bati, ao a takarua ni kangai, “Bon Natin te Atua Ngkoe!” Ma E takuia b'a a na akea te b'ai ae a na taekinna, i bukina b'a a ataia n ae te Kristo Ngaia. 42Ngke e a ngaina, ao E nako Iesu nakon te tabo ae akea te maeka iai. A kakaaea aomata, ao ngke a roko i Rouna, ao a kan taua b'a E na aki nako mai rouia. 43Ma E taku nako ia, “I riai n taekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan Uean te Atua nakoni kaawa nako; b'a aei bukini kanakomaiakau.” 44Ao E wakina taetaekinan ana taeka te Atua i nanoni m'aneabaia nako I-Iutaia i nanoni kaawa nako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\