RUKA 5

1N te tai teuana, ao E tei Iesu i rarikin te nama are Kennetareta, ao a karib'a aomata i bukini kan ongoraaia n ana taeka te Atua. 2E nori uowa te booti b'a a kakoroaki i mataniwin te nama; akea kaaia ake taan akawa b'a a tia n aerake, ao a kume ni kaitiaki aia karaun. 3E toka i aon are tewaana, are ana booti Timon, ao E tuangnga b'a e na kabetia nako ni kararoa teutana ma mataniwin te nama. E tekateka i nanon te booti ao E reireiia aomata maiai. 4Ao ngke E a toki n taetae, ao E taku nakon Timon, “Naako n ae marawa ao kab'akai ami karaun iai b'a kam aonga ni kona.” 5E kaeka Timon ao e taku, “Te tia Reirei, ti a bora ni karaun man te moa n tairiki ni karokoa te ngaina ma akea konara! Ma N na kab'akai karaun n am taeka.” 6Ao ngke a tia ni kab'akai karaun, ao a bae ika aika moan te bati; ao e a kan uruaki aia karaun iai, 7Ao a weteia raoia ake a mena n te booti are tewaana b'a a na kawariia ni buokiia. Ao a roko uakekei ao a kaoni booti ake uowa ao a kan inako. 8Ngke e nora aron aei Timon Betero, ao e b'aka ni bobaraaki i rarikini waen Iesu, ao e taku, “Te Uea, naako mai rou, b'a te aomata ae I buakaka ngai!” 9E taekina aei i bukina b'a e mimi ma aomata ni kabaneia ake raona, n ika ake a reke ake a tia n anai, 10ao a mimi naba n aei Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio b'a ngaiia ake raon Timon. Ao E taku Iesu nakon Timon, “Tai maaku; b'a man te tai aei ao ane a na reke aomata b'a konam.” 11Ao ngke a tia ni kaaerakei aia booti nako aon te aba, ao a kitan aia b'ai nako ao a ira Iesu. 12Ngke E mena Iesu n te kawa teuana, ao e roko te aomata ae e buta rab'atana n te reebera; ngke e nora Iesu, ao e katorobubua ni bobaraaki i rarikini waena ao e butiia ni kangai, “Te Uea, ngkana nanom, ao Ko kona ni kaitiakai.” 13E arora nako baina Iesu ao E riingnga, ao E taku, “Bon nanou; ko na itiaki.” Ao e a rina naba n toki reeberana. 14Ao E kamatoa ana taeka nako ina b'a e na aki tuanga temanna; ao E taku, “Ko na nako ni kaotiko nakon te ibonga, ao anga te karea i bukini kaitiakam n ai aron are e tua Moote, b'a te b'ai ni kakoaua nakoia aomata.” 15Ma e a tanoata nako riki rongorongon Iesu; ao a botaki aomata aika m'aiti b'a a na ongora ao a na kamaiuaki man aorakiia. 16Ma E kam'awa Iesu mai buakoia aomata ao E nako n tataro n taabo ake aki maekanaki. 17Ao n te bongina, ngke E tabe n reirei Iesu, ao iai B'aritaio ma taan reirei taekan te tua ake a tekateka ni kaan ma Ngaia. A roko mani kawan nako Kariraia ao Iutaia, ao mai Ierutarem; ao iai i Rouna m'aakan te Atua are E kona iai ni kakamaiu. 18Ao noria, iai aomata tabeman ake a uota te aomata ae naakibaina i aon te nne ni wene, ao a ukoukora te anga are e na kona ni karokoaki ma ni kaweneaki iai i matan Iesu; 19ma ngke akea aia anga ae a kunea are a na karokoa iai i bukina b'a a m'aiti aomata, ao a tam'arake nako aon taubukin te auti; a kauka taubukina ao a nnaia ri kaaki ma nnena ni wene nako buakoia aomata i matan Iesu. 20Ngke E nori aia onimaki Iesu, ao E taku, “Teuaei, a kab'araki am bure.” 21Ao taani koroboki ma B'aritaio a titiraki i nanoia ni kangai, “Antai Teuae taetae ni bakanatua aei! Bon tii te Atua ae kona ni kab'arai buure.” 22Ngke E atai nanoia Iesu, ao E kaekaia ni kangai, “E aera ngkai kam titiraki i nanomi? 23e nga ae bebete riki, atongan ae kangai, A kab'araki am bure? Ke ae kangai, Tei rake ao nakonako? 24B'a kam aonga n ataia b'a E konai ni kab'arai buure i aonnaba Natin te Aomata.” E taku nakon te naakibaina, I taku nako im, “Tei rake tabeka nnem ni wene ao nako ni mwengam.” 25Ao e tei rake naba ngkekei i mataia ao e tabeka nnena are e wene iai, ao e nako ni mwengana, ni kamoamoa te Atua. 26A bane ni mimi aomata, ao a kamoamoa te Atua ma nanoia aika on n te maaku. A taku, “Ti a nori baika kamimii n te bong aei.” 27I mwiin aei, ao E oti nako Iesu, ao E nora te tia anai taekiti ae arana Rewi b'a e tekateka n aobitin te taekiti; ao E taku nako ina, “Ko na irirai.” 28Ao ngaia e kitani b'aai nako ao e tei rake n irira Iesu. 29Ao e karaoa te am'arake ae ab'ab'aki Rewi n ana auti; ao a m'aiti taan anai taekiti ma aomata tabem'aang ake a roko n am'arake. 30Ao B'aritaio ma taani koroboki a ngureakiniia ana reirei Iesu, ao a taku, “E aera ngkai kam am'arake ao ni mooi ni botaki ma taan anai taekiti ma aomata aika buakaka?” 31E kaekaia Iesu ao E taku, “A aki kainanoa te tia katoki aoraki akana marurung, ma ti akana aoraki. 32I aki roko b'a N na weteia akana raoiroi, ma I roko b'a N na weteia akana buakaka b'a a na rairi nanoia.” 33Ao ngaiia a taku nakon Iesu, “A b'ab'aina te aki-mamatam ao te tataro ana reirei Ioane, ao ai aroia naba aia reirei B'aritaio, ma am reirei a am'am'arake ao a momooi.” 34E kaeka Iesu ao E taku, “Kam kaantaningaia ake a kaoaki b'a iruwa nakon te mare b'a a na aki mamatam ngkai raoia te tia iein? 35Ane a na roko boong, ane e na uotaki nako iai te tia iein mai rouia, ao anne ngkanne aia tai n aki mamatam.” 36E atonga naba te taeka ni kabotau nako ia ae kangai: “Akea ae e raeua te kunnikai ae boou n anaa motina ni bonota iai raeuakin te kunnikai ae mane; ngkana e karaoia ao e urua iai te kunnikai are boou, ao te moti are boou e aki bootau ma te kunnikai are mane. 37Ao akea ae atoa te wain ae boou nako nanoni neia aika kuniia maan aika b'ai nikawai; ngkana e atoia, ao te wain ae boou e na uru nneia ao e na b'aro, ao a na uruaki nneia. 38Ma e riai te wain ae boou n atoaki nakoni nneni wain aika boou aika kuniia maan. 39Ao akea ae e a tia ni mooi n te wain nikawai, ae e na kan nima te wain ae boou; b'a ngke e tia ni mooi n are e a b'ai nikawai, ao e taku, ‘E kangkang ae e a b'ai nikawai.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\