RUKA 6

1N te bong ae te Taabati, ngke E ri nukan nnen te aroka ae te uita Iesu ma ana reirei, ao a anai uaa n uita ana reirei, a bubui i baiia, ao a kang. 2A noraki irouia B'aritaio tabem'aang, ao a taku nako ia, “E aera ngkai kam karaoa ae ekaanako te tua i bukin te Taabati?” 3E kaekaia Iesu ao E taku, “Kam tuai ni wareka taekan te baere e karaoia Tawita ngke e baki, ngaia ma ake raona? 4E rin i nanon ana auti te Atua ao e anaa te berena are kaotiotaki are a tii katauaki i bukiia ibonga b'a ana kanna. Tawita e aki kanna n tii ngaia ma e anganiia naba ake raona b'a a na kanna?” 5E a manga taku riki nako ia, “Natin te aomata bon Uean te Taabati.” 6N te Taabati teuana, ngke E rin Iesu ni m'aneabaia I-Iutaia ao E reireia aomata iai; ao e mena ikekei temanna ae e mate baina ae ataina. 7A taratara Iesu taani koroboki ma B'aritaio, b'a tao E na karaoa te m'akuri ni kamaiu n te Taabati ke E na aki, b'a a kani karekea kabuakakana. 8Ma E atai nanoia Iesu, ma ngaia are E taku nakon te aomata are e mate baina, Nako mai tei ikai. Ao ngaia e tei rake ao e nako n tei ikekei. 9Ao E taku nako ia Iesu, “I tuangngkami, e ekakinako nako te tua i bukin te Taabati ni karaoan ae raoiroi ke ae buakaka nakon te aomata, ni kamaiuana ke ni kamateana?” 10Ao E taraia nako ni kabaneia, ao E taku nako ina, “Arora nako baim.” E karaoa tuangana teuarei, ao e a manga oki marurungini baina. 11A rangi n un ao a iango i rouia b'a tera ae a na karaoia nakon Iesu. 12Ni boong akekei, ao E nako Iesu nakon te maunga b'a E na tataro iai, ao E kangainaa n tataro nakon te Atua. 13Ngke e a ingabong, ao E weteia ana reirei ao E rineia tengauni ma uoman mai buakoia, ao E atongiia b'a taan tuatua, Aikai araia; 14Timon, are E anganaki arana teuana iroun Iesu b'a Betero, ao Anterea are tarina; Iakobo ao Ioane, Biribo ma B'aretorom'aio, 15Mataio ma Toma, Iakobo are natin Areb'aio ao Timon are aranaki b'a Terote, 16Iuta are tarin Iakobo ao Iuta Itekariota, are e riki rimwi b'a te tia kam'anea Iesu. 17Ao E ruo Iesu man te maunga ma uake tengauni ma uoman ao E tei n te tabo ae aoraoi ni botaki ma ana reirei aika rangi ni m'aiti ao aomata aika bati ake a roko mai Iutaia ao Ierutarem ao man taabo ake i rarikin taari i Tuuro ao i Titon. A roko b'a a na ongora iroun Iesu ao a na kamaiuaki man aorakiia; 18ao a kamaiuaki ake a taniaki irouia anti ake a buakaka. 19Ao a bane aomata ni kan riingnga, i bukin ae e nako mai Rouna te m'aaka, ao E kamaiuia ni kabaneia. 20E tabeki matana n taraia ana reirei, ao E taku, Kam a kab'aia ngkami akana kam aki kaub'ai, b'a ami b'ai uean te Atua! 21Kam a kab'aia ngkami akana kam baki ngkai, b'a ane kam na nuai. Kam a kab'aia ngkami akana kam tanginiwenei ngkai, b'a ane kam na ngarengare! 22Kam a kab'aia ngkana a ribaingkami aomata, ao ngkana a katinanikuingkami ma n taetaebuakaingkami, ao ngkana a atong arami b'a aara aika kam'araa, i bukin onimakinan Natin te Aomata i roumi! 23Kam na kim'areirei n te bong arei, ao kam na kibakiba rake ni kukurei, b'a noria, a bati kaniwangami i karawa aika kam na anganaki mairoun te Atua; b'a a karaoi naba baikai aia bakatibu nakoia aia burabeti. 24Ma a na reke kaimi ngkami akana kam kaub'ai, b'a a tia n reke karauan nanomi. 25A na reke kaimi ngkami akana kam ngae, b'a ane kam na baki! A na reke kaimi akana kam ngarengare ngkai, b'a ane kam na tanginiwenei ao kam na katumaua te tang! 26A na reke kaimi, ngkana a bane aomata ni kamoamoaingkami, b'a a karaoa naba aron aei aia bakatibu nakoia burabeti ni kewe. 27I taku nako imi akana kam ongora i Rou, Kam na tangiriia ami kairiribai, ao karaoa ae raoiroi nakoia akana ribaingkami. 28Kakab'aiaia akana a taetae ni kamaraiaingkami, ao tataro i bukiia akana a karaoa ae buakaka nako imi. 29Ane orea tabam teuana ao anganna naba tabam ane teuana b'a e na oreia; ao tai rawa n anga am kauatao ni kabaraaki nakon ane e anaa am kabaraaki ane i aan am kauatao. 30Aanga nakon ane butiiko; ao tai tangiri am b'ai b'a a na kaokaki mairoun ane kani uoti nako. 31Karaoa naba nakoia aomata te baere ko kaantaningaia b'a a na karaoia nako im. 32Ngkana kam tangiriia akana tangiringkami, ao tera kamoamoaami ae na reke iai? B'a aomata aika taani bure a tangiria naba aomata ake a tangiraki i rouia. 33Ao ngkana kam karaoa ae raoiroi nakoia akana karaoa ae raoiroi nako imi, ao tera kamoamoaami ae na reke iai? B'a a karaoa naba aron aei taani bure. 34Ao ngkana kam anganiia akana kam taku b'a a na manga kaoka naba m'aitin are kam anga nako, ao tera kamoamoaami ae na reke iai? B'a anganga naba taani bure nakoia taani bure, b'a a aonga ni karekea naba m'aitin are a anga nako mai rouia. 35Ma kam na tangiriia ami kairiribai, ao karaoa ae raoiroi nako ia, ao aanga n aki manga kaantaninga booni mwiina b'a e na okiringkami; ane e na bati te kab'aia ane na reke i roumi iai, ao ane kam na riki b'a natin Teuare Moan te Rietaata; b'a E akoi te Atua nakoia akana bangaomata ao akana iangoia i bon i rouia. 36Kam na b'aina te nanoanga, n ai aron Tamami ae b'aina te nanoanga. 37“Kam na tai motiki taekaia aomata, ao ane e na aki motikaki taekami iroun te Atua; kam na aki kabuakakaia aomata, ao ane na bon aki naba kabuakakako te Atua; b'aina te kab'arabure, ao ane a na kab'araki am bure iroun te Atua. 38B'aina te angaanga, b'a te Atua e na bon manga anganiko; ane e na kanoaaki rabin kunnikaimi ni kaonrakeaki. E na kaibeaki, e na ioioaki, ao e na taonako kanoana. B'a te baire are kam anga ao ane kam na manga anganaki.” 39E tuangiia naba Iesu te taeka n rabakau ae kangai, E kona te aomata ae mataki ni kaira te aomata ae mataki? Tiaki ana bon uaia ni b'aka n te kinono iai? 40E aki kakannato riki are reireiaki i aon ana tia reirei, ma ngkana a bane n reireiaki raoi aomata ao ane a na katotonga aron aia tia reirei. 41E aera b'a ko nora te maange ae moan te uarereke i nanoni matan tarim, ao ko aki nora te oka ane i nanoni matam? 42Ao ko kanga n rabakau ni kangai nakon tarim, “Tariu, N na kaaki te maange ane uarereke mai nanoni matam,” ngkai ko aki kona te nora te oka ane i nanoni matam? Te tia m'am'ana-te-aba, ko na kaaki moa te oka ane i nanoni matam, ao ko a tib'a konaa n nora raoi kanakoan te maange ae uarereke mai nanoni matan tarim. 43B'a akea te kai ae raoiroi ae na kariki uaana aika bubuaka, ao akea naba te kai ae buakaka ae na kariki uaana aika raraoi. 44B'a a kinaaki aroni kaai nako n uaaia. B'a a aki anaaki biiku mani kaai aika akanta ao kureebe mani kaai aika kateketeke. 45E kaoti baika raraoi te aomata ae raoiroi mani b'ain nanona aika raraoi; ao e kaoti baika bubuaka te aomata ae buakaka mani b'ain nanona aika bubuaka. E taetae te wii man onraken te nano. 46“E aera ngkai kam atoatonga ae kangai nako Iu: ‘Te Uea, te Uea,’ ao kam aki ira nanon te bae I tuangngkami? 47Te aomata ane nako Iu ao e ongo au taeka ma n tou mwiia, ao N na tuangngkami arona. 48Ai aron te aomata are katea ana auti. E kena aontano ni kananoa, ao e kawenea iai aan ana auti i aon te b'a; ngke e roko te raanga, ao e neakina te auti arei te raanga, ma e aki kona ni kam'aeia, i bukina b'a e a tia ni katea raoi ana auti te aomata arei. 49Ma ane e ongo au taeka ma n aki tou mwiia, ao ai aron te aomata are katea te auti i aontano ma akea aana ae kabongana; e neakinaki te auti n te raanga ao e a b'aka naba, ao e korakora uruakina!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\