RUKA 7

1Ngke a bane baike E kan taekin Iesu nakoia aomata, ao E nako Kariraia. 2Iai ana toro mataniwin te taanga ni buaka are tebubua kaaina, ae tangiraki i rouna. E aoraki te toro arei, n te aro are e a kani mate iai. 3Ngke e ongo te mataniwi arei taekan Iesu, ao e kanakoia aia unimm'aane I-Iutaia tabeman b'a a na nako n Iesu, ao a na tuangnga b'a E na roko ni kamaiua ana toro. 4Ngke a roko iroun Iesu, ao a kabane aia bubuti nako Ina ni kangai: “E kainanoa am i buobuoki te mm'aane aei! 5b'a e tangira ara botannaomata, ao e katea ara m'aneaba.” 6Ao Iesu, E nako ma ngaiia. Ngke E a kaan ma te auti, ao teuare mataniwin te taanga, e kanakoia raona nakon Iesu, ao a taekin ana taeka nako Ina aika kangai: “Te Uea, tai katabeko! b'a I aki tau b'a Ko na rin i aani batau, 7ao I aki tau naba b'a N na nako Im. Ma an taetae naba, ao e a marurung naba au toro. 8B'a te aomata ngai ae I mena i aaia ake a kakannato riki nako iu, ao iai tautia aika I mataniwi i aoia: ngkana I kangai nakon temanna, ‘Naako!’ ao e nako; ao nakon temanna, ‘Nako mai!’ ao e roko; ao nakon au toro, ‘Karaoa aei!’ ao e karaoia.” 9Ngke E ongo aei Iesu, ao E mimi i rouna, ao E rairaki, ao E taku nakoia aomata aika bati ake a iria, “I tuangngkami b'a akea i buakoia Iteraera ae I kunea b'a iai ana onimaki ae korakora n ai aron aei!” 10Ao uake a kanakoaki, ngke a okira te auti, ao a nora te toro are aoraki b'a e a marurung. 11Ao rimwi riki teutana, ao E nako Iesu nakon te kawa are arana Nain; ao a iria ana reirei, ma aomata aika rangi ni m'aiti. 12Ngke E a kaan ma mataroan oon te kawa, ao noria, e a uotaki nako Ina te aomata ae mate ae te rikitemanna iroun tinana, ao neierei e a tia ni mate buuna; a rangi ni m'aiti aomata ake a raona neierei. 13Ngke E nora neierei te Uea, ao E nanoangaia, ao E taku nako ina, “Tai tang!” 14Ao E kaaniia n riinga te bao are e uotaki iai te mate, ao a tei uake a uotia. Ao E taku Iesu, “Te roronga, I taku nako im, Tei rake!” 15Ao teuare mate, e tekateka, ao e taetae. Ao Iesu E anga teuarei nakon tinana. 16Ao a bane n rotaki n te maaku; ao a kamoamoa te Atua ni kangai: “E kaoti te burabeti ae kakannato i buakora! Ao, E kawariia ana aomata te Atua.” 17Ao e buta aon Iutaia ma taabo ake i rarikina n taekana. 18A taekini baikekei ni kabane ana reirei Ioane nakon Ioane. 19Ao ngaia, e weteia uoman ana reirei, ao e kanakoia nakon te Uea ma taeka aikai, “Ngkoe Teuare nangi roko, ke ti na kaantaninga riki temanna?” 20Ngke a roko iroun Iesu uakekei, ao a taku, “E kanakomaira Ioane are te tia b'abetito nako Im ma ana taeka aikai, ‘Ngkoe Teuare nangi roko, ke ti na kaantaninga temanna?’ ” 21N te tai naba arei, ao E kamaiuia aomata aika m'aiti man aorakiia aika kakaokoro, ao mairouia anti aika buakaka; ao E kanorabaia mataki aika bati. 22Ao E taku Iesu nako ia, “Naako tuanga Ioane baika kam a tia n nori ao n ongo: a noraaba mataki, a nakonako m'auku, a kamaiuaki reebera, a uki taningaia taningabono, a manga uti maate, ao a ongo taekan te euangkerio aomata ake aki kaub'ai. 23Ao e a kab'aia ane aki tarai baika I karaoi b'a te kanganga nakon ana onimaki.” 24Ngke a tia n nako ana taan ua-rongorongo Ioane, ao E taetae Iesu nakoia aomata i bukin Ioane: Tera are kam nako iai nakon te rereua b'a kam na noria? Te uteute ae m'aeiei n te ang? 25Tera ngkanne are kam nako iai b'a kam na noria? Te aomata ae kunnikaina n te kunnikai ae maraurau? Noria, a mena n aia auti uea aika kunnikaia ni kunnikai aika tikiraoi, ao a am'arake raoi. 26Tera ngkanne are kam kan nako iai b'a kam na noria? Te burabeti? Eng, I tuangngkami b'a e moamoa riki nakon te burabeti. 27Bon Ioane are koreaki taekana ni kangai, “Noria, I kanakoa au tia ua-rongorongo n ri moam, are e na katauraoa kawaim i m'aim.” 28I tuangngkami b'a akea i buakoia aomata nako aika tia ni bungiaki ae kakannato riki nakon Ioane; ma ane moan te mangori n uean te Atua ao boni ngaia ae kakannato riki nako ina. 29Ngke a ongo aomata ma taan anai taekiti, ao a kariaia b'a E eti te Atua, b'a a tia ni b'abetitoaki n ana b'abetito Ioane. 30Ma B'aritaio ao rooia a ribaa ana kaantaninga te Atua i bukiia, b'a a tuai ni b'abetitoaki i rouna. 31Ma e reitanako ana taetae Iesu ni kangai: Tera ae N na kona ni kabotaua iai aomata aika kaain te roro aei ma ngaia, ao tera kabotauaia? 32Ti te bo ngaiia ma ataei ake a tekateka n te tabo ni m'akete ao a wewete temanna nakon temanna ni kangai, “Ti katangitang nako imi, ao kam aki b'atere! ti tanginiwenei, ao kam aki tang!” 33B'a e roko Ioane are te tia b'abetito n aki kang berena ao na aki mooi wain; ao kam kangai, “Iai i rouna te taimonio!” 34E roko Natin te aomata ao E am'am'arake ma ni momooi; ao kam kangai, “Nooria, te Aomata ae buabeka ao te tia korowawa ni mamanging; raoraoia taan anai taekiti ma aomata aika buakaka.” 35Ma e ngae n anne, ao rabakaun te Atua e a kaotaki b'a e koaua irouia aomata ake a butim'aia. 36E kaoaki Iesu iroun temanna te B'aritaio b'a E na am'arake ma ngaia, ao E rin n ana auti te B'aritaio arei, ao E tekateka b'a E na am'arake. 37Ao noria, iai ainen te kawa ikekei ae te tia bure. Ngke e ataia b'a E tekateka n am'arake n ana auti te B'aritaio, ao e roko ma nen te b'a ae karaoaki man te atibu ae te arab'ata. 38E tei i akuun Iesu i bukini waena n tang, ao e kam'aim'ai waena n ranni matana, ao e kaoi n iran atuna, ao e kaboria ma waena, ao e kabiri n te b'a. 39Ao te B'aritaio are kaoa Iesu, ngke e nora te baerei, ao e taku i nanona, “Ngke arona b'a te burabeti Teuaei, ao E na kaman ataia b'a antai te aine aei, ae riingnga, ao arona, b'a te aine ae buakaka.” 40Ao E taetae Iesu nako ina ni kangai, “Timon, iai te bae I kan taekinna nako im.” Ao ngaia e kaeka ao e taku, “Taekinna, te Tia Reirei!” 41“Uoman aomata aika taarau iroun te aomata temanna,” ana tarau temanna 500 te m'ane te tirewa, ao are temanna nimabwi. 42Ngke a aki kona ni kab'arai aia taarau, ao a kamaunaaki aia taarau iroun teuarei. Antai mai buakoia ae e na tangira riki teuarei?” 43E kaeka Timon ao e kangai, “I taku b'a teuare e m'aiti riki ana taarau ake a kamaunaaki.” Ao E taku Iesu nako ina, “E eti am iango.” 44E rairaki ngkanne Iesu nakon te aine, ao E taku nakon Timon, “Ko nora te aine aei? I rin n am auti, ao akea te ran ae ko anganai b'a tebokani waeu, ma neiei e kam'aim'ai waeu n ranni matana ao e kaoi n iran atuna. 45Ko aki kaota aroni butim'aeau n te kaboria, ma neiei e aki toki arona ni kaota karineau i rouna ni kaboriana ma waeu ma ngke I moa n rin. 46Ko aki kabira atuu n te b'a, ma neiei e kabira waeu n te b'a. 47Ma ngaia ae I tuangko b'a e bati ana tangira i bukina ngkai a kab'araki ana bure aika bati; ma ane aki bati ana bure ni kab'araki, ao e aki bati ana tangira.” 48Ao E taku nakon neierei, “A kab'araki am bure.” 49Ao te koraki ake raon Iesu n am'arake, a taku i nanoia, “Antai Teuaei ae kona naba ni kab'arai buure?” 50Ao E taku Iesu nakon te aine arei, “E kamaiuko am onimaki; naako ma te rau.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\