RUKA 8

1Ao rimwi E nako Iesu ni kawari kaawa ma maeka, ni kab'arab'ara, ao n uota te rongorongo ae raoiroi are taekan uean te Atua. Raona uake tengauni ma uoman, 2ma aine tabem'aang ake a tia ni kamaiuaki mairouia anti aika buakaka ao man aorakiia; are Nei Maria are te I-M'aketara, are a tia n oti nako mai rouna itiman taimonio, 3ma Nei Ioana, are buni Kuta are ana touati Erote, ma Tutanna, ma aine riki aika bati ake a tia ni buokiia ni baike a kainanoi. 4A tabe n rooroko aomata iroun Iesu man te kawa teuana i mwin teuana; ao ngke a botaki ni m'aiti, ao E taekina te rongorongo ni kabotau aei Iesu nako ia: 5E oti nako te tia ununiki ni kamaae ana koraa; ao ngke e kamaae a b'aka tabeua ri rarikin te kawai, ao a touaki, ao a kang mannikiba. 6Ao a b'aka tabeua i aon te ririb'a; ao ngke a riki rake, ao a rai i bukina b'a akea te m'aim'ai iai. 7Ao a b'aka tabeua i buakoni kaai aika kateketeke; ao a riki rake, ao a kariki uaa aika tatabebubua. 8Ao a b'aka tabeua i aon te tano ae raoiroi ao a riki rake, ao a kariki uaa aika tatabebubua. Ao E kanenea riki b'anaana ao E taku, “Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo!” 9Ao ngke a titirakina Iesu ana reirei b'a tera nanon te rongorongo ni kabotau arei, 10ao Ngaia E taku, Kam anganaki te kona n atai baike a raba ake b'ain uean te Atua; ma a anganaki aomata aika bati n taeka ni kabotau, b'a a na taratara ma a na aki noraba, ao a na ongora ma a na aki atatai. 11Aio nanon te rongorongo ni kabotau; Te koraa bon ana taeka te Atua. 12Ake a b'aka ri rarikin te kawai bon aomata ake a tia n ongo; ao e roko te riaboro ao e uota nako te taeka mai nanoia, b'a a aonga n aki onimaki ma n aki kamaiuaki. 13Ao ake i aon te ririb'a bon te koraki ake a ongo te taeka ao a kaaki i nanoia ma te kim'areirei; ti te bo te koraki aei ma koraa ake akea wakaaia: a onimaki i nanon te tai ae aki maan, ma ngke a kaririaki ao a b'aka. 14Ao i bukiia ake a b'aka i buakoni kaai ake a kateketeke, akanne bon te koraki ake a ongo ma a karib'aki n iango n raraoma i bukini b'ain te maiu aei, ma kaub'aina ao kakukureina, ao a aki kaoti uaaia aika raraoi. 15Ao i bukiia ake n te tano are raoiroi, akanne bon te koraki ake a ongo te taeka ao a taua ni kamatoa ma te nano ae koaua ae raoiroi, ao a kariki uaa i bukin aia taotaonaki n nano. 16Akea ane kaura te taura ao e rabunna n te b'aketi, ke e kaaki i aan te kainiwene, ma e katokaa i aoni nena, b'a e aonga n noraki ootana irouia aomata ake a rin. 17B'a akea ae raba ae na aki kaotaki; ao akea ae karabaki ae na aki ataaki ao e na aki oti. 18Kam na tarataraingkami ngkanne n aromi n ongora: b'a ane e na anganaki riki teuare iai ana b'ai, ao ane akea ana b'ai, ao e na anaaki mai rouna are e taku b'a ana b'ai. 19Ao ngkanne, a kawara Iesu tinana ma tarina, ma a aki kona n roko i rarikina b'a e bati te aomata. 20Ao a tuangnga tabem'aang ni kangai, “A tei i tinaniku tinam ma tarim b'a a kan noriko.” 21Ma E taku nako ia, “Tinau ma tariu bon aomata ake a ongo ana taeka te Atua ao a karaoia.” 22N te bong teuana ao E toka Iesu ma ana reirei i aon te booti, ao E taku nako ia, “Ti a nako n ri nukan te nama nakon iterana are teuana.” Ma ngaia are a nako. 23Ao ngke a ieie ao E matu Iesu. Ao e kare te ang ae rangi ni korakora n ruona aon te nama, ao e a kaani kebo aia booti n te ran, ao a reke n te kanganga. 24Ao a kawaria ni kautia, ao a kangai, “Te Tia Reirei, te Tia Reirei, ti mate!” Ao E uti, ao E takua te ang ma naao ake a buubura; ao e toki karen te ang, ao e wene n rau te ran. 25Ao E taku nako ia, “A nga ami onimaki?” Ao a maaku ma ni mimi, ao a i taetae i rouia ni kangai, “Antai Teuaei, b'a E taetae nakon te ang ma te nao, ao a karaoa tuangaia!” 26Ao E ie nako Iesu ma ana reirei nako abaia I-Kerata, are e kaitaraa Kariraia. 27Ao ngke E aerake nako aon te aba, ao E aitara ma te aomata ae taniaki irouia taimonio ae nako man te kawa; e a maan teuaei n aki kukunnikainna, ao e mamaeka n aia tabo maate ma tiaki n te auti. 28Ngke e nora Iesu, ao e takaarua ao e b'aka i matana, ao e kangai n te b'ana ae korakora, “Tera am b'ai i rou, Iesu, are Natin te Atua are Moan te Rietaata? I butiko b'a Ko na aki kamarakai!” 29B'a E a tia Iesu n tuanga te anti are kam'ara b'a e na oti nako mai rouna. B'a e a m'aiti ana tai teuaei n taniaki iroun te anti arei; n taai ake e taniaki iai, ao e kabaeaki n taurekereke ma b'aai ni kabae wae, ma e urui b'aai ni kabaebae ao e kairaki nakon te rereua iroun te taimonio. 30E titirakinna ngkanne Iesu ni kangai, “Antai aram?” Ao e taku, “Arau Rekeon.” B'a a m'aiti taimonio ake a tia n rin i nanona. 31Ao taimonio, a butia Iesu b'a E na aki kanakoia nako Abuto! 32Iai nanai ni beeki aika bati ake a am'arake ikekei i rarikin te maunga n are e karaabee; ao a butiia b'a E na kanakoia b'a a na rin i nanoia. Ao Ngaia, E kariaia. 33A oti nako ngkanne taimonio mairoun teuarei ao a rin i nanoia beeki, ao a toua are e rangi ni karaabee nako nanon te nama ao a b'ab'a. 34Ngke a nora te b'ai are e a tia n riki uaake a tararuaia beeki, ao a biri nako, ao a taekina te baerei n te kawa ao n taabo ake a maekanaki i marenaua. 35A nako aomata b'a a na nora te baere e a tia n riki, ao a roko iroun Iesu, ao a nora te aomata are a tia n oti nako mai rouna taimonio, b'a e tekateka i rarikini waen Iesu: e kunnikainna ao e a eti ana iango; ao a maaku aomata. 36Ao te koraki ake a tia n nora aroni kamaiuan teuare taniaki irouia taimonio, a tuangiia aomata ake a roko aron Iesu ngke E kamaiuia. 37Ao aomata ni kabaneia ake kaain te tabo are abaia I-Kerata, a bubutiia b'a E na kitaniia; b'a a taonaki n te maaku ae korakora; ma ngaia are E toka Iesu i aon te booti ao E kataua te nako. 38E bubuti teuare a oti nako mai rouna taimonio b'a e kan iria; ma E kanakoa Iesu, ao E taku, 39“Ko na okira mwengam, ao taekini b'aai ni kabane ake E a tia ni karaoi te Atua nako im.” Ao e nako n tataekin aroni baike E karaoi Iesu nako ina. 40Ngke E oki Iesu nakon iteran te nama are teuana, ao E butim'aeaki irouia aomata ma te kukurei b'a a bane ni kakantaningaia. 41Ao noria, e roko te aomata ae arana Iairo, ae te tia taua taekani m'aneabaia I-Iutaia; e b'aka ni bobaraaki i rarikini waen Iesu, ao e butiia b'a E na roko n ana auti. 42B'a iai natina te aine ae ti temanna, ae tao ai tebwi ma uoua ana ririki, ao e a kaani mate. Ngke E nako Iesu ao a karib'a aomata aika m'aiti. 43I buakoia aomata aika m'aiti akekei ao iai te aine ae aoraki n aine i nanon te maan ae tebwi ma uoua te ririki ae e a tia ni kabane ana b'ai n anganiia taokita, ao akea ae kona ni katoka aorakina. 44E roko n ri akuun Iesu, ao e riinga rabin ana kunnikai; ao n te tai naba arei, ao e toki aorakina n aine. 45Ao E taku Iesu, “Antai ae riingai?” Ngke a bane n taku b'a tiaki ngaiia ao e taku Betero, “Te Tia Reirei, a otab'aniniiko aomata ao a karib'ako!” 46Ma E taku Iesu, “Iai temanna ae riingai, b'a I namakina ae e nako mai rou te m'aaka.” 47Ngke e ataia neierei b'a e aki raba, ao e roko n ruru b'a e maaku, ao e b'aka i matana, ao e tuangnga i mataia aomata ni kabaneia bukin riingana ao arona ngke e waekoa n toki aorakina. 48Ao E taku Iesu nako ina, “Natiu, e kamaiuko am onimaki; naako ma te rau!” 49Ngke E kume n taetae Iesu, ao e roko te mm'aane temanna man ana auti te tia taua taekani m'aneabaia I-Iutaia, ao e taku nako ina, “E a mate natim te aine! Tai manga katabetabea te Tia Reirei iai.” 50Ma ngke E ongo aei Iesu ao E taku nakon Iairo, “Tai maaku; ko na ti onimaki, ao e na manga uti natim.” 51Ngke E roko Iesu n te auti, ao E aki kariaia b'a e na rin temanna ma Ngaia, ma ti Betero, Ioane ao Iakobo, ao taman ma tinan te teei. 52Ao a bane n tang ao a tanginiwenei; ma E taku Iesu nako ia, “Tai tang, b'a e aki mate te teei ma e matu.” 53Ao a ngare ni kakanikoa Iesu, b'a a ataia ae e mate. 54Ma Iesu, E taua bain neierei ao E taku n te b'ana ae korakora, “Te teteeinaine, tei rake!” 55Ao e a manga uti, ao e tei rake naba ngkekei; ao E tua Iesu b'a e na anganaki neierei te am'arake b'a e na kanna. 56Ao a mimi ana karo neierei; ma E tuangiia Iesu b'a akea temanna ae a na kaongoa taekan te baere karaoaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\