RUKA 9

1Ao E weteia uake tengauni ma uoman Iesu ni botiia, ao E anganiia te m'aaka ao te konaa ni kanakoia taimonio ao ni katoki aoraki naba. 2Ao E kanakoia b'a a na taetaekina uean te Atua ao a na kamaiuia aoraki. 3Ao E taku nako ia, “Akea te b'ai ae kam na uotia ni m'anangami: akea te oko, akea nen ami b'ai, akea te kariki, ao akea te m'ane; ao kam na aki kauoua ami kabaraaki. 4Ao te auti ane kam rin mani maeka iai, ao kam na manga nako naba maiai. 5Ao n te tabo are kam aki butim'aeaki iai irouia kaaina, ao ngkana kam kitana te kawa anne, ao taei bubun aontano mai waemi b'a te b'ai ni kakoaua nako ia b'a a aki mutiakiningkami.” 6Ao a nako ana reirei ni kawari kaawa nako n tataekina te euangkerio, ao a kakamaiu n taabo ake a roko iai. 7Ao Erote, are e tautaeka i Kariraia, e ongo taekani b'aai ni kabane ake a karaoaki, ao e iango n raraoma, i bukina b'a a taku tabem'aang b'a e a manga uti Ioane mai buakoia maate; 8ao a taku tem'angina b'a e kaoti Eria, ao tem'angina, b'a e a maiu te burabeti nikawai temanna. 9E iango Erote ao e taku, “I a tia ni korea roroan Ioane; ma ai antai teuaei, ae I ongo taekana aikai?” Ao e kani karekea ana tai ni kaitibo ma Ngaia. 10Ngke a oki taan tuatua, ao a tuanga Iesu taekani baike a tia ni karaoi. Ao E kairiia ni kaokoroia nakon te kawa are arana Betetaita. 11Ngke a ataia aomata, ao a ri mwina; ao Ngaia, E butim'aia ao E taekina nako ia taekan uean te Atua, ao E kamaiuia aomata ake a kainanoa te kani kamaiuaki. 12E a kaani bong; a roko uake tengauni ma uoman ao a taku nako Ina, Kanakoia aomata b'a a na nako ni kaawa ma taabo aika maekanaki i marenaua aika i rarikira b'a a na motirawa ao a na kareke kanaia iai; b'a ae ti a mena ikai n te tabo ae rereua. 13Ao Ngaia, E taku nako ia, “Kam na anganiia kanaia b'a a na am'arake.” A kaeka ao a taku, “Ae iai i roura e aki raka i aon ae ti nimaai te kariki ao uoman te ika, ma e na tau ti ngkana ti nako ni kabo am'arake i bukiia aomata aikai.” 14B'a m'aitiia mm'aane tao nimaua tengaa. Ao E taku nako ia ana reirei, “Katekatekaia ni kurubu aika tao kakanimangauni kaain teuana.” 15Ao a karaoa tuangaia, ao a katekatekaia ni kabaneia. 16Ao E anai kariki ake nimaai ao ika ake uoman, ao E tara rake nako karawa, ao E kaitaua te Atua ao E urui, ao E anganiia ana reirei b'a a na kaaki i mataia aomata. 17A bane n am'arake ao a ngae. Ao ana reirei Iesu, a anai tengauni ma uakora b'aene aika kakanoa n nikiran am'arake ake a tiku. 18Ti Iesu n tataro n te tai teuana ngke a roko i Rouna ana reirei; ao E titirakiniia ni kangai, “A taku aomata b'a antai Ngai?” 19Ao a kaeka ni kangai, “Ioane are te tia B'abetito; ma a taku tem'angina b'a Eria; ao tem'angina, b'a temanna ae e a manga uti mai buakoia burabeti nikawai.” 20Ao E taku nako ia, “Ao ngkami, kam taku b'a antai Ngai?” Ao e kaeka Betero ni kangai, “Ana Kristo te Atua Ngkoe.” 21Ao E tuangiia ni kamatoa b'anaana nako ia b'a akea temanna ae a na kaongoa taekan te baerei. 22Ao E a manga taku riki Iesu nako ia, “E riai Natin te Aomata b'a E na karawawataaki ao b'a E na ribaaki irouia unimm'aane, ao irouia ibonga ake a kakannato, ma taani koroboki, ao b'a E na kamateaki, ao E na manga uti n te katenibong.” 23Ao E taku nako ia ni kabaneia, “Ane kan ri mwiu, ao ke e kakeaa i bon i rouna, ao ke tabetabeka ana kaibangaki n te bong ae koraki, ao ke e irirai. 24B'a ane kani kawakina maiuna ao e na kabua; ao ane kabua maiuna i buku, ao e na kawakinna. 25B'a tera te raka ae e na karekea te aomata ngkana e b'aina te aonnaba ae b'anin ao ngaia e kabua maiuna ke e karawawataki? 26B'a ane mamaa i Rou ao n au taeka, ao E na mamaa naba i rouna Natin te Aomata ngkana E roko ma mimitongina ao mimitongin te Tama ma anera ake a raoiroi. 27Ma I tuangngkami ma te koaua, b'a iai tabem'aang aika tei ikai aika a na aki mate i m'ain ae a nora uean te Atua.” 28Tao wanibong i mwin ana taeka Iesu akekei, ao E kaira Betero ma Ioane ma Iakobo, ao E ararake nako aon te maunga b'a E na tataro iai. 29Ngke E tabe n tataro, ao E onikaki aron taraan ubuna, ao e riki ni mainaina man raneanea kunnikaina. 30Ao noria, a taetae ma Ngaia uoman aomata, b'a Moote ao Eria, 31ake a kaoti ni mimitong; ao a taekina matena, are E na kakoroa bukina i Ierutarem. 32Ao a matu nako Betero ma raona; ma ngke a uti, ao a nora mimitongin Iesu ma aomata ake uoman ake a tei ma Ngaia. 33Ao ngke a nako mai Rouna, ao e taku Betero nakon Iesu, “Te Tia Reirei, e raoiroi b'a ae ti a mena ikai; ti a katei um'anrianna aika tenua, b'a teuana i bukim, ao teuana i bukini Moote, ao teuana i bukin Eria.” Ma e aki ata nanon te baere e taekinna Betero. 34Ngke e tabe n atongi baikai, ao e roko te nang ao e rabuniia nuuna; ao a maaku ngke a mena i buakon te nang. 35Ao e roko te b'anaa man te nang ae kangai, “Aio Natiu, ae rineaki i Rou. Kam na ongo i Rouna!” 36Ao ngke e toki te b'anaa, ao E nooraki Iesu b'a ti Ngaia. A aki karongoa ana reirei ake raona, ao akea te b'ai teuana ae a taekinna i bukin te baere a tia n nooria. 37N te bong are i mwina, ngke a tia n ruo man te maunga, ao E kaitibo Iesu ma aomata aika bati. 38Ao noria, e takaarua te aomata temanna mai buakoia aomata aika bati ni kangai: “Te Tia Reirei, I butiko b'a Ko na nanoanga natiu te mm'aane, b'a bon ti ngaia natiu! 39Ao noria, e tatauaki iroun te tamnei n te tai teuana ma teuana; ao kinaakin aei, e karinaa teteei ni mm'aane ni katakaruaea, ao e karaoa ae na kaatikitiki iai ni karokoa ae kabungibaware, ao e a tib'a kitanna ngkana e a bon rawata i rouna. 40I butiia am reirei b'a a na kanakoa, ma a aki konaa.” 41E kaeka Iesu ni kangai, “Te roro ae akea ana onimaki, ae e bure arona! Maan ra memenau i roumi ao taotaonakin nanou nako imi?” E taku nakon te rorobuaka arei, “Kaira mai natim.” 42Ngke e tabe n roko te teei ni mm'aane, ao te taimonio, e boaketana ao e kaatikitikia. Ao Iesu, E takua te anti are kam'araa, ao E kamaiua te teei ni mm'aane, ao E anga nakon tamana. 43Ao a bane ni mimi ni m'aakan te Atua. Ao ngke a bane ni mimii aomata ni b'aai ni kabane ake E karaoi Iesu, ao E taku nakoia ana reirei, 44“Kam na kakauongo raoi nakon taeka aikai! ane E nang kam'aneaki Natin te aomata nako nanoni baiia aomata.” 45Ma ana reirei a aki atai nanon taeka akekei, ao a karabaaki mai rouia, b'a a aonga n aki ataia; ao a maaku n titirakinna i bukin taeka akekei. 46Ao e riki te kauntaeka i rouia b'a antai ae kakannato riki i buakoia. 47Ma ngke E atai nanoia Iesu, ao E anaa te teei ao E kateia i rarikina, 48ao E taku nako ia, “Ane m'anea te teei aei n akoia i nanon arau, ao e m'aneai n akoai naba; ao ane m'aneai n akoai, ao e m'anea Teuare kanakomaiai; b'a ane mangori riki i buakomi, ao ngaia ane kakannato riki.” 49Ao Ioane e kaeka ni kangai, “Te Tia Reirei, ti nora te aomata ae kanakoia taimonio n aram, ao ti katokia i bukina b'a tiaki raora.” 50Ma E taku Iesu nako ina, “Tai katokia; b'a te aomata ae aki rawa nako imi ao bon raomi.” 51Ngke e a kan roko te tai are E nang uotaki rake iai Iesu nako karawa ao E motika nanona b'a E na nako Ierutarem. 52Ao E kanakoia ana taan ua-rongorongo n ri moana; ao a nako, ao a rin ni kawan Taamaria teuana, b'a a na katauraoi b'aai i bukina. 53Ma a rawa kaain te kawa ni kani m'aneia n akoia i bukin ataakina i rouia b'a ae i aoni kawaina Iesu nako Ierutarem. 54Ao ana reirei, are Iakobo ma Ioane, ngke a ata te baerei, ao a taku, “Te Uea, Ko tangirira b'a ti na kab'aka te ai mai karawa b'a e na kamaunaia?” 55Ma Iesu, E rairaki ao E takuia. 56Ao a nako n te kawa teuana. 57Ngke a tabe ni m'ananga, ao e taku te aomata temanna nakon Iesu, “N na iririko nakon te tabo are Ko na nako iai.” 58E taku Iesu nako ina, “Iai neia ni maeka kameanti, ao ngaoia manin aan-nang, ma akea nen Natin te aomata ae E na kawenea iai atuna.” 59Ao E taku nakon temanna, Ko na irirai, Ao ngaia, e kangai, “Te Uea, kariaiai b'a N na nako moa n tauna tamau.” 60Ma E taku nako ina, “Katikuia maate b'a a na tauniia aia mate; ma ngkoe, ko na nako n tataekina uean te Atua.” 61E a manga taku temanna, “N na iririko, te Uea; ma kariaiai moa b'a N na nako ni kabo ma kaaini mwengau.” 62Ma E taku Iesu nako ina, “Akea ane katokaa baina i aon te b'ai ni kamarau tano n taua ao e tanrikaaki, ae e tau i bukin uean te Atua!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\