MAREKO 1

1Moan euangkerion Iesu Kristo are Natin te Atua, 2n ai aron are e koreaki iroun Itaia are te burabeti, ni kangai: “Noria, I kanakoa au tia ua rongorongo ri moam b'a e na katauraoa kawaim; 3B'anaan temanna ae takarua n te rereua ni kangai, ‘Katauraoa kawain te Uea; ao kaeti kawaina nako.’ ” 4E kaoti Ioane are te tia B'abetito n te rereua ao e tataekina aron te b'abetito are kaeti ma te rairannano i bukini kab'arani buure. 5Ao a bane ni kawaria aomata nako ake a maeka i Iutaia, ma i Ierutarem, ao a b'abetitoaki i rouna n te karaanga are te Ioretan, ngke a kaoti aia bure. 6E kunnikaia Ioane ni buraen te kamero, ao e b'aina te roo ae te kau b'a kabaean nuukana; ao e kakangii maan aika rokati ma aia karewe manibeeru. 7Ao e reirei ni kangai, “Iai Temanna ae na roko n ri mwiu ae E korakora riki nako iu, ae I aki tau b'a N na baraaki ni kab'arai kabaean ana kauniwae. 8I b'abetitoingkami n te ran, ma Ngaia ane E na b'abetitoingkami n te Tamnei are Raoiroi.” 9Ni boong akekei ao E roko Iesu mai Kariraia mani kawana are Natareta; ao E b'abetitoaki iroun Ioane n te karaanga are te Ioretan. 10Ao n te tai naba are E aerake iai man te ran, ao E nora karawa b'a e uki, ao te Tamnei are Raoiroi b'a E ruonna n ai aron te taobe; 11ao e roko te b'ana mai karawa, ae kangai, “Boni Ngkoe Natiu ae Ko tangiraki i Rou, I kakatonga i Roum.” 12Ao E waekoa ni kanakoaki iroun te Tamnei are Raoiroi nakon te rereua, 13ao E tiku ikekei n te maan ae abwi te bong ni kaririaki iai iroun Tatan; ao akea raona b'a ti maan aika aki manana; ao a akoia anera. 14I mwin te tai are e a tia n tauaki iai Ioane ma ni kainaki i nanon te karabuuti, ao E roko Iesu i Kariraia ao E tataekina ana euangkerio te Atua. 15Ao E taku, “E a koro raoi te tai, ao e a kaan uean te Atua! Rairi nanomi ao onimakina te euangkerio!” 16Ao ngke E nakonako ri rarikin namani Kariraia, ao E nora Timon ma Anterea are tarina ngke a kab'aka te karaun n te nama-b'a taan akawa ngaiia. 17E taku Iesu nako ia, “Mai ri mwiu, ao N na karaoingkami b'a kam na riki b'a taan akawaia aomata.” 18A aki tab'ara; a kitana aia karaun ao a nako n iria. 19Ao ngke E toutoua nako riki kawaina, ao E nora Iakobo are natin Tebetaio. Ma Ioane are tarina, ngke a mena n te boti b'a a bonobonoti karaun. 20E weteia naba, ao ngaiia a kitana tamaia are Tebetaio n te boti ma raona ake a kaboaki kam'akuraia, ao a iria. 21A roko i Kaberenaum, ao E rin Iesu ni m'aneabaia I-Iutaia n te Taabati, ao E reirei. 22Ao a mimi aomata n ana reirei: b'a E reireiia n ai aron ae m'aka, ao tiaki n ai aroia taani koroboki. 23N te tai aei, ao bon iai temanna ae taniaki iroun te anti ae buakaka. Ao e takarua ni kangai, 24“Tera am b'ai i roura, Iesu, ae te I-Natareta? Ko nako mai b'a Ko na uruira? I kinako b'a Teuare Moan te Raoiroi Ngkoe, are mairoun te Atua.” 25Ao E takuia Iesu ni kangai, “Tai karongoa, ao oti nako mai rouna!” 26Ao te tamnei are kam'ara e karika te aomata arei b'a e na kaatikitiki, ao e katakaruaea n te b'ana ae korakora, ao e oti nako mai rouna. 27A bane aomata ni mimi, ao a i titiraki ni kangai, “Tera te baei? Te reirei ae boou? B'a E taetae ma te m'aka nakoia anti aika buakaka ao a ongo i Rouna.” 28Ao e buta nako rongorongona nakon taabo nako ake i rarikini Kariraia. 29Ao E kitana te m'aneaba arei, ao E nako n aia auti Timon ma Anterea, ao raona Iakobo ma Ioane. 30E wene n aoraki n te kabuebue tinani buun Timon; ao a waekoa ni kaongoa Iesu taekana; 31ao E nako n taua baina, ao E kateirakea, ao e a toki naba kabuebuena; ao e touatiniia neierei. 32Ngke e a tairiki, ngke e a bungi taai, ao aomata a uotiia ni kabane ake a aoraki ma ake a taniaki irouia taimonio nako Ina. 33A bane kaain te kawa ni botaki i matan te mataroa. 34Ao E kamaiuia aika bati aika aoraki n aeka n aoraki nako, ao E kanakoia ngke a kinaa. 35N te bong are i mwina, n te tai ae boni maan i m'ain otin taai, ao E uti, ao E oti nako, ao E nako n te tabo ae akea te maeka iai, ao E tataro iai. 36Ao a ri mwina Timon ma uake raona ni kakaaea, 37ao ngke a kunea, ao a taku nako Ina, “A bane n ukoukoriko aomata!” 38Ao Ngaia E taku nako ia, “Ti na nako ni kaawa aika i m'aira, b'a N na reirei naba iai; b'a aei bukin ae I nako mai iai.” 39Ao E reirei ni kabuta aoni Kariraia i nanoni m'aneabaia nako; ao E kanakoia taimonio. 40Ao e nako Ina te aomata ae rebera ni butiia, ao e b'aka i aoni bubuaniwaena i matana, ao e taku nako Ina, “Ko kona ni kaitiakai, ngkana nanom.” 41Ao E nanoangaia Iesu, ao E arora baina n riingnga, ao e taku nako ina, “I kani kaitiakiko! Ko na itiaki.” 42Ao e rina n toki te rebera mai rouna, ao e kaitiakaki. 43Ao E kamatoatoa b'anaana nako ina ngke E kanakoa. 44Ao E taku, “Tarataraiko b'a ko na aki tuanga temanna; ma naako moa, kaotiko nakon te ibonga, ao anga baike e tua Moote b'a b'aini kaitiakam, b'a te b'ai ni kakoaua nakoia aomata.” 45Ao e taon nako, ao e a moana naba tataekinan te baerei ni katanoata rongorongona. Ma ngaia are E aki kona n rin n te kawa Iesu, ma E a mena naba n taabo ake aki maekanaki. Ao a kawaria aomata man taabo nako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\