MAREKO 10

1E kitana te tabo arei Iesu, ao E nako n taabo ake i Iutaia ma ake i tinanikun te karaanga are te Ioretan. A manga kawaria naba aomata aika m'aiti, ao E reireiia naba n ai aroni kateina are E tataneiai iai. 2A nako Ina B'aritaio tem'angina ao a kataia ni kam'anea n aia titiraki. A taku, “Iai riaina i aan te tua b'a e na kanakoa buuna te mm'ane?” 3E kaekaia Iesu ao E taku, “Tera te tua are e anganingkami Moote?” 4A kaeka ao a taku, “E anga te kariaia Moote nakon te mm'ane b'a e na korea taekan aia raure i aon te beeb'a, ao b'a e na kanakoa buuna.” 5E taku Iesu nako ia, “E korea te tua aei Moote i bukini matoatoan nanomi. 6B'a mani moani karikani b'aai ao aei taekana: ‘E karikiia te Atua b'a te mm'ane ao te aine.’ 7‘Ni bukina aei, ao e na kitana tamana ma tinana te mm'ane ao e na katiteuanaki ma buuna, 8ao naka uoman a na riki n ti te irikona.’ Ma ngaia ae ai tiaki uoman ngaiia b'a ai kaanga temanna n aomata. 9Ma ngaia aei, b'a nake E a tia ni kaboia te Atua ao akea te aomata ae na kona ni karaureiia.” 10Ngke a mena i nanon te auti, ao a manga titirakinna riki i bukin taekan te baerei. 11Ao E taku nako ia, “Te mm'ane ane kanakoa buuna ao e iein ma temanna, e a karaoa ae bure nakoni buuna b'a e wene ni bure; 12ao te aine, ngkana e kanakoa buuna ao e iein ma temanna, ao e wene ni bure iai.” 13Iai aomata ake a nikiria ataei iroun Iesu b'a E na kaki baina i aoia, ma a takuaki irouia ana reirei. 14Ngke E nora aei Iesu ao E rin, ao E taku nakoia ana reirei, “Kanakomaia ataei nako Iu, ao tai tukiia; b'a uean te Atua bon aia b'ai ataei aika ai aroia aikai. 15E koaua ae I a tuangngkami b'a ane aki butim'aea uean te Atua n ai aron te teei, ao e na bon aki kona n rin iai.” 16Ao E b'ab'akoia ataei Iesu, ao E taetae ni kakab'aiaia ngke E katokai baina i aon temanna i mwin temanna. 17Ngke E a manga moana m'anangana Iesu, ao e biri nako Ina te mm'ane temanna; e katorobubua i matan Iesu ao e titirakinna ni kangai, “Te Tia Reirei ae raoiroi, tera ae I riai ni karaoia b'a e aonga n reke i Rou iai te maiu are aki toki?” 18E taku Iesu nako ina, “E aera ngkai ko atongai b'a I raoiroi? Akea temanna ae raoiroi b'a ti te Atua n ti Ngaia. 19Ko atai taian tua: ‘Ko na aki kamateia aomata; Ko na aki wene ni bure; Ko na aki kimoa; Ko na aki anga am kaotioti ae kairua b'a taekan temanna; Ko na aki babakanikawai; Ko na karinea tamam ma tinam.’ ” 20Ao e taku nakon Iesu, “Te Tia Reirei, I a kaman tou mwin tuua akanne ma ngke te kairake ngai.” 21Ngke E taratara teuarei Iesu ao E tangiria, ao E taku nako ina, “Teuana te b'ai ae akea i roum. Naako, kabo nako am b'ai akana iai i roum; ao booia, anganiia akana akea aia b'ai, ao ane na reke i roum iai am b'ai i karawa; ao nako mai irirai.” 22Ngke e ongo taeka akekei teuarei, ao e oti i rouna te mata n rawawata; ao e taonnako ma te aki kukurei. 23E taraia nako ana reirei Iesu ao E taku nako ia, “Ai kanganga ra te rin n uean te Atua irouia akana kaub'ai!” 24A mimi ana reirei n ana taeka. Ma E a manga taku nako ia, “Ataei, ai kanganga ra te rin n uean te Atua! 25E rangi ni kanganga riki iroun te aomata ae kaub'ai b'a e na rin n uean te Atua nakon te kamero ngkana e na rin i nanoni b'angab'angan te neiran.” 26A rangi ni mimi n aei ana reirei, ao a i titiraki i rouia ni kangai, “Antai ngkanne ae na kona ni kamaiuaki?” 27E taraia Iesu ao E taku, “E aki konaki aei irouia aomata, ma E konaki iroun te Atua: b'a a konaki b'aai nako iroun te Atua.” 28E taetae ngkanne Betero ao e taku, “Noria, ti a tia ni kitani b'aai nako ao ti iririko.” 29E taku Iesu, “E koaua ae I a tuangngkami b'a te aomata ae a tia ni kitana mwengana ke tarina, ke m'anena, ke tamana, ke tinana, ke abana i buku ao i bukin te euangkerio, 30e na karekei aika bati riki n te roro aei. E na karekei tebubua riki m'aitin auti, ma taari, ma mm'aane, ma tiina, ma naati, ma aaba, ma b'ainikirinaki naba; ao n te aonnaba ae na roko te maiu are aki toki. 31Ma a m'aiti aika mena i moa aika na riki ni kabane, ao aika mena n te kabane b'a a na mena i moa.” 32E tabe ngkai n nakonako Iesu ma ana reirei i aon te kawai nako Ierutarem. E ri moaia ana reirei ake a taonaki n te mimi; ao a maaku aomata ake a iririia. E a manga karaoa naba are E a tia ni karaoia: b'a E kaokoroia ana reirei ake tengauni ma uoman ao E taekin nako ia taekani b'aai ake a nangi riki nako Ina. 33E taku, “Noria, ae ti a toua kawaira nako Ierutarem; ao ane E nang kam'aneaki Natin te Aomata nako nanoni baiia ibonga ake mataniwi ma taani koroboki, ao ane a na anga Ngaia nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, 34ake a na kaenaena, ao a na bawareia, ao a na kataerea, ao a na kamatea; ma i mwin tenibong ao E na manga uti.” 35A roko ngkanne iroun Iesu Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio, ao a taku nako Ina, “Te Tia Reirei, ti tangiriko b'a Ko na karaoa nako ira te b'ai ae ti na butiko iai.” 36E kaekaia ao E taku, “Tera ae kam tangirai iai b'a N na karaoia i bukimi?” 37A taku nako Ina, “Karekea nnera b'a ti na tekateka, temanna i angaataim ao temanna i angamaingim, ngkana Ko tekateka i aon am kaintokanuea n te Aba-n-uea are mimitong.” 38Ma E taku Iesu nako ia, “Kam aki ata te b'ai ae kam bubuti i bukina. Kam kona ni moi ni m'angkon te karawawataaki ae N nangi nimma? Ao kam kona ni b'abetitoaki n te aeka ni b'abetito ae N nangi b'abetitoaki iai?” 39A kaeka ao a taku, “Ti kona.” E taku Iesu nako ia, “Kam kona ni moi n te m'angko ae I moi iai; ao kam kona ni b'abetitoaki n te b'abetito ae I b'abetitoaki iai, 40ma te tekateka i angaataiu ao i angamaingiu bon akea au b'ai iai b'a N na anga te kariaia; e a katauaki te tekateka i bukiia te koraki are e a tia ni baireaki i bukiia.” 41Ngke a ongo aei reirei ake tengaun, ao a un irouia Iakobo ma Ioane. 42E weteia Iesu nako Ina ao E taku nako ia, “Kam ataia b'a te koraki ake a katauaki b'a taan tautaeka i aoia aomata aika tiaki I-Iutaia bon iai m'akaia i aoia, ao aia aomata ake a kakannato a kabonganai m'akaia i aoia. 43Ma e na aki riki aei i buakomi: b'a ane kani kakannato i buakomi ao e riai n riki b'a ami tabonibai, 44ao ane kan atongaki b'a moami, ao ke e riki b'a aia toro aomata ni kabaneia. 45B'a E roko naba Natin te Aomata, tiaki b'a e na toronaki te aba i Rouna, ma E na toro irouia aomata, ao E na anga maiuna b'a booni kamaiuaia aomata aika bati.” 46A roko i Ieriko Iesu ma ana reirei. Ao ngke a kitana ikekei ao a rimwiaki irouia aomata aika bati, ao B'atimea ae te tia bubuti ae mataki, ae natin Timea, e tekateka i rarikin te kawai. 47Ngke e ongo b'a Iesu are kaain Natareta, ao e takarua ni kangai, “Iesu, ae Natin Tawita, nanoangaai!” 48A m'aiti aomata ake a takuia ao a tuangnga b'a e na aki karongoa; ma e kanenea riki b'anaana n takarua ni kangai, “Natin Tawita, nanoangaai!” 49E tei Iesu ao E taku, “Weteia.” A wetea teuare mataki ao a kangai nako ina, “Keiaki, tei rake b'a E weteiko.” 50E karenako rabunana mai aona, ao e kiba rake, ao e kawara Iesu. 51E titirakinna Iesu ao E taku, “Tera te b'ai ae ko tangirai iai b'a N na karaoia i bukim?” E kaeka te aomata are mataki ao e taku nako Ina, “Raboni! I kan noraba.” 52E taku Iesu nako ina, “Toua nako kawaim; e kamaiuko am onimaki.” E a noraba ngkekei naba, ao e irira Iesu i nanon te kawai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\