MAREKO 11

1Ngke a ua kaan ma Ierutarem ao kaawa ake Beteb'ake ma Betania, ngke a mena n te maunga are Oriweta, ao Iesu E kanakoia uoman ana reirei b'a a na ri moa; 2ao E taku nako ia, “Naako n te kawa ane i m'aimi. Ngkana kam roko iai, ao ane kam na kunea te aati te teei ae rooaki ae e tuai n tokaraki aona. Kab'araa, ao kairiia mai. 3Ngkana e kangai temanna nako imi, E aera ngkai kam karaoa anne, ao kam na kangai, ‘E tangiria te Uea, ao E na manga kaokia n te tai ae waekoa.’ ” 4Ma ngaia are a nako, ao a kunea te aati te teei i tinaniku ae rooaki ma mataroan te auti. 5Ngke a tabe ni kab'araa roon te aati te teei, ao a titirakinaki irouia aomata ake a teitei n ua kaani ma ngaiia, ao a kangai, “E aera ngkai kam kab'ara te aati te teei?” 6A kaeka n ai aron tuangaia iroun Iesu, ao a kanakoaki irouia aomata akekei. 7A kaira te aati te teei nakon Iesu; a katokai kunnikaia i aona, ao E toka Iesu i aona. 8Ao aomata aika m'aiti a taakini kunnikaiia i nanon te kawai, ao tem'angina a korei m'angani kaai man te tawaana ao a kawenei n te kawai. 9A takarua te koraki ake a ri moan Iesu ao ake a ri mwina ni kangai, “E na neboaki te Atua! Te Atua, kakab'aia Teuae nako mai n aran te Uea! 10Te Atua, kakab'aia rokon uean te uea are Tawita, are tamara! E na neboaki te Atua!” 11E roko Iesu i Ierutarem, ao E rin n te um'antabu, ao E taratarai b'aai nako. Ngkae e a b'akanako te tai b'a e a kani bong, ao E nako Iesu ma ana reirei ake tengauni ma uoman nako Betania. 12N te bong are i mwina, ngke a tabe n nakonako i aoni kawaia n oki mai Betania, ao E taonaki n te baki Iesu. 13E nora mai kiraroa te kai ae te biku b'a a maiu reirei baana. Ma ngaia are E nako iai b'a E kan nori uaana. Ma ngke E roko iai, ao akea te b'ai ae E noria b'a ti baana, i bukina b'a e tuai n roko aia tai n uaa kaai aika biku. 14Ao E taku Iesu nakon te kai arei, “Akea te aomata ae na manga kana uaam ma ngkai ao nakon taai rimwi.” A ongo b'anaana ana reirei. 15Ngke a roko i Ierutarem, ao E nako n te um'antabu Iesu ao E kakionakoia aomata ake a bob'ai ma ake a kabo nako b'aai. E karangai aia taibora taan rai m'ane, ma aia kai n tekateka taani kabo nako bitin; 16ao E tukiia aomata b'a a na akea temanna ae na uota te b'ai teuana ri nanon te um'antabu. 17E reireiia ngkanne aomata ao E taku nako ia, “E koreaki n te B'aib'ara ana taeka te Atua ae kangai, ‘E na atongaki au um'antabu b'a te tabo n tataro i bukiia aomata nako.’ Ma kam a tia ni karaoia b'a neia ni maeka taani kimoa!” 18A ongo taekan aei ibonga ake mataniwi ma taani koroboki; ma ngaia are a ukoukora te anga are a na kamatea iai Iesu. A makua, i bukina ngke a mimi aomata n ana reirei. 19E kitana te kawa Iesu ma ana reirei ngke e a tairiki. 20Ngke e moa n ingabong n te bong are i mwina, ngke a nakonako i nanon te kawai, ao a nora te kai are te biku b'a e rai mai taberana nakoni wakaana. 21E oki ana ururing Betero, ao e taku nakon Iesu, “Te Tia Reirei, te kai are te biku are Ko taetae ni kamaraiaa, e a mate!” 22E kaekaia Iesu ao E taku, “Kam na onimakina te Atua. 23E koaua ae I tuangngkami b'a ane kangai nakon te maunga aei, Ko na tabekaki nako, ao b'aka i tari, ao e aki nanokokoraki i nanona ma e onimaki b'a e na koro bukin are e taekinna, ao e na boni karaoaki i bukina. 24Ma ngaia ae I taku nako imi b'a te b'ai ane kam bubuti n ami tataro, ao kam na onimaki b'a e na reke i roumi, ao e na bon reke. 25Ao ngkana kam tei n tataro, ao kab'ara buren are titiku i nanomi are e a tia n riki b'a ekakinakoan temanna iai i roumi, b'a E aonga Tamami are i karawa ni kab'arai ami bure aika kam a tia ni karaoi. 26Ma ngkana kam aki kab'arai buure, ao E na aki kab'arai ami bure Tamami are i karawa.” 27A manga roko i Ierutarem. Ngke E nakonako Iesu i nanon te um'antabu, ao a nako Ina ibonga ake mataniwi ma taani koroboki ma unimm'aane, 28ao a taku nako Ina, “Te m'aaka ra ae Ko karaoi iai baikai? Ke antai ae anganiko te m'aaka aei b'a Ko na karaoi baikai?” 29E kaekaia Iesu ao E taku, “N na titirakiningkami! Kam na kaekaa, ao Ngai N na tuangngkami b'a te m'aaka ra ae I karaoi iai baikai. 30Mai karawa ana b'abetito Ioane ke mairouia aomata? 31A kauntaeka i rouia ao a taku, “Ngkana ti kangai, Mai karawa, ao ane E na kangai, E aera b'a kam aki onimakinna? 32Ma ngkana ti kangai, Mairouia aomata, ao a makuia aomata, b'a a taku b'a Ioane bon te burabeti ni koaua.” 33Ma ngaia are a taku nako Ina, “Ti aki ataia.” E taku Iesu nako ia, “I aki kona naba n tuangngkami b'a te m'aaka ra ae I karaoi iai baikai.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\