MAREKO 12

1Ao E taetae Iesu nako ia n taeka ni kabotau: “Iai te aomata temanna ae karaoa ana onaroka ao e uniki kureebe iai. E katea oona ni katobibia, ao e kena nnen te b'ai ni karao wain, ao e katea te tabo n taratara i bukiia taan teiakina te onaroka. E anganako ngkanne te onaroka arei nakoia taan ribana b'a a na m'akuriia, ao ngaia e nako n te aba teuana. 2Ngke e a roko bongin te tai, ao teuarei, e kanakoa temanna ana toro nakoia taani m'akuri n te onaroka b'a e na anaa mai rouia tib'angana man are a tia ni boboti. 3A taua te toro taani m'akuri akekei ao a batiboia, ao a kaokia nako ma akea uotana. 4E a manga kanakoa riki temanna te toro teuare ana b'ai nneni kureebe; ao taani m'akuri a orea atuna ao a karaoi b'aai nako ina aika e na b'ainrang iai. 5E a manga kanakoa naba temanna te toro, ao a tiringnga: ao akanne aroia nakoia aika m'aiti riki ake a tia ni kanakoaki nako ia, b'a a batiboia tem'angina ao a tiringiia tem'angina. 6Ai ti temanna te nikira ae tuai ni kanakoaki b'a natin teuarei ae te mm'ane ae tatangiria. E a kanakoa ngkanne b'a ai te kabane, ao e taku, ‘Ane a na karinea natiu.’ 7Ma a i taetae i rouia taani m'akuri ni nnen te kureebe ao a kangai, ‘Aei te tia b'aib'ai i mwin tamana; bane mai b'a ti na kamatea b'a ti aonga ni b'aib'ai i mwina.’ 8A taua ao a kamatea, ao a tewea nako mani nnen te kureebe. 9Ao E taku Iesu, “Tera ngkanne ae e na karaoia teuare ana b'ai te onaroka? Ane e na roko ao e na tiringiia aomata akekei, ao e na kam'akuriia aomata tem'angina ni nnen te kureebe. 10Kam tuai ni wareka te taeka are n te B'aib'ara are kangai: ‘Te atibu are a ribaia taani kateitei b'a akea bonganana, e a riki b'a te atibu ae moan te kakawaki i buakon atibu nako. 11E riki aei mairoun te Uea; ai kamimii ra aron taraana!’ ” 12Ao aia mataniwi I-Iutaia a kakaea angan tauan Iesu b'a a na kaburea, b'a a ataia ae E ekiianako nako n te taeka ni kabotau aei; ma a makuia aomata, ma ngaia are a kitanna ao a nako. 13A kanakoaki B'aritaio tem'angina ma aomata tabem'aang man te koraki ake a kaaina ana botaki Erote nakon Iesu b'a a na kam'anea n aia titiraki. 14A roko i Rouna ao a taku, “Te Tia Reirei, ti ataia b'a ti te taekina te koaua Ngkoe ao Ko aki kona ni katabea am iango n aia iango aomata. E aki anaaki nanom n taraan aroia aomata, ma Ko reirei te koaua ae kaeti ma nanon te Atua i bukiia aomata. E eti ma taekan te tua b'a ti na anga ara taekiti nakon te uea n Rom, ke e aki?” 15Ti na kab'aka nako ia, ke ti na aki? Ma Iesu E a tia n ataia ae a m'am'anaia n aia taeka. E kaekaia ao E kangai, “E aera ngkai kam kataia ni kani kam'aneai? Uota mai te m'ane ae te tirewa b'a N na noria.” 16A uota teuana nako Ina; ao E titirakiniia ni kangai, “Antai tamneina ma arana aei?” A kaeka ao a taku, “Te uea n Rom.” 17E taku ngkanne Iesu, “Angan te uea n Rom b'aai akana ana b'ai te uea n Rom, ao angan te Atua b'aai akana ana b'ai te Atua.” Ao a mimi iroun Iesu. 18A roko iroun Iesu Tarukaio ake a aki kakoaua b'a a na manga uti aomata man te mate, ma ngaia are a taku nako Ina, 19“Te Tia Reirei, E korea te tua aei Moote i bukira, ae te tua ae kangai taekana: ‘Ngkana e mate te mm'aanenum'a, ao e tiku buuna i mwina ma akea natiia, ao tarin teuanne e riai b'a e na iein ma neienne b'a a aonga ni karikiia natiia ake a na atongaki b'a natin teuare mate.’ 20Iai ngkoa taari mm'aane aika itiman: e iein teuare te karimoa ao e mate ma akea natina. 21E iein te kauoman ma neierei ma akea naba natiia; ao e mate teuarei, ao e riki ae ai aron naba aei nakon te kateniman ao nakoia ake nikiraia; 22ao a mate uake itiman, ma akea naba natiia. E mate n te kabane te aine arei. 23Ngkana a bane ni maiu maate n tain te manga-maiu, ao antai i rouia ae na buuna neierei? B'a a tia n iein ma ngaia uake itiman.” 24E kaekaia Iesu ao E taku, “Kam a kairua ra! Ao kam ataia b'a bukin tera? I bukina b'a kam aki ata te B'aib'ara ke m'aakan te Atua. 25B'a ngkana a manga uti man te mate ao a aki kona n iein ke ni kaieinaki, n ai aroia anera ake i karawa. 26Ao ni kaeti ma taekaia maate ake a manga uti: kam tuai ni wareware n ana boki Moote are taekinaki iai rongorongon te kai are bue, ao e kaotaki naba iai aron te Atua ngke E kangai nakoni Moote: ‘Atuan Aberaam Ngai, ao Atuan Itaaka, ao Atuan Iakob'a.’ 27B'a Ngaia tiaki Atuaia akana mate, ma Atuaia akana maiu. Kam rangi ni kairua!” 28E mena ikekei temanna te tia koroboki ae ongongora n aia kakauntaeka. E ataia b'a E a tia Iesu n anganiia Tarukaio te kaeka ae tamaroa, ma ngaia are e nako n Iesu ao e titirakinna ni kangai: “Te tua ra ae moanibaan te kakannato i buakon tuua nako?” 29E kaeka Iesu ni kangai, “Aei ae moanibaan te kakannato: ‘Kam na ongora, Iteraera! Te Uea ae Atuara bon ti Ngaia te Uea! 30Ko na tangira te Uea ae Atuam ma nanom ni kabanea, ao maium ni kabanea, ao wanawanam ni kabanea, ao korakoram ni kabanea.’ 31Te kauoua n tua ae moanibaan naba te kakannato bon aei: ‘Ko na tangiriia aomata n ai aron tangiram i bon i roum.’ Akea te tua teuana ae moanibaan te kakannato riki nakoia aikai.” 32E taku te tia koroboki temanna nakon Iesu, “Te Tia Reirei, E eti ane Ko atongnga, ao e koaua are Ko taku b'a ti temanna Ngaia, ao akea riki i rarikina b'a ti Ngaia; 33ao tangirana ma te nano ni kabanea, ma te wanawana ni kabanea, ma te korakora ni kabanea, ao tangiraia aomata n ai aron tangiran temanna i bon i rouna, a rangi ni moamoa riki nakoni karea ni kabane ake a katauaki i bukin te kabuekaki ao nakoni karea nako.” 34Ngke E tirotiroa nanon ana taeka teuarei Iesu b'a iai te wanawana iai, ao E taku nako ina, “Ko aki raroa ma uean te Atua.” I mwin aei, ao akea temanna ae kani manga titirakina Iesu. 35Ngke E tabe n reirei Iesu i nanon te um'antabu, ao E tabeka ana titiraki ni kangai, “A na kanga n taku taani koroboki b'a E na kaoti te Kristo ri nanon ana kariki Tawita? 36E kairaki nanon Tawita iroun te Tamnei are Raoiroi b'a e taetae ni kangai: ‘E taku te Uea nakon au Uea: Tekateka ikai i angaataiu Ni karokoa I kakiia am kairiribai i aani waem.’ 37E atongnga Tawita b'a ana Uea; ao E na kanga ngkanne n atongaki te Kristo b'a kanoan ana kariki Tawita?” Ao a rangi ni bati aomata ake a kukurei n ongora i Rouna. 38Ngke E reireiia, ao E taku nako ia, “Kawakiningkami mairouia taani koroboki ake a kan nanakonako ma aia kunnikai aika m'arairai, ao a tangiria b'a a na kamauraki ma te karinerine n te tabo ni m'akete; 39ao a kan tatau naba taabo n tekateka aika rangi n tamaroa n taini botaki n am'arake. 40A kurib'ai aia auti aine aika a mate buia, ao a karaoa ae a na kan taraaki n aroia ni kaananaui aia tataro. A na anganaki te kabuakakaki ae korakora riki.” 41Ngke E tekateka Iesu n ua kaan ma rarikin te tabo ni m'ane ae b'ain te um'antabu, ao E matakuakiniia aomata ngke a karin aia m'ane. A m'aiti aomata ake a kaub'ai ake a karin aia m'ane aika m'aiti. 42E roko ngkanne te aine temanna ae e a tia ni mate buuna, ao e aki kaub'ai. E karin ana m'ane aika uoua, ae tao uoua te tianti m'aitini kanoaia. 43E weteia ana reirei ni kabaneia ao E taku nako ia, “I tuangngkami b'a te aine arei are e mate buuna, e karina ae m'aiti riki i nanon te b'aoki nakoia uakekei. 44B'a a anga uakekei mani kaub'aia; ma neierei, e ngae ngke e aki kaub'ai, ma e anga ni kabane ake a reke i rouna ake buokani maiuna.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\