MAREKO 13

1Ngke E oti nako Iesu man te um'antabu, ao e taku ana reirei temanna nako Ina, “Te Tia Reirei, tarai atibu nako ma auti aikai, b'a e katika te mata taraaia!” 2E kaeka Iesu ao E taku, “Ko nori auti aika ab'ab'aki aikai? Akea te atibu teuana ae na tiku ni nnena, b'a a na bane ni kab'akaki.” 3E tekateka Iesu i aon te maunga are Oriweta, are tei ni kaitaraa ma te um'antabu, ngke a roko i Rouna Betero, ma Iakobo, ma Ioane, ma Anterea n ti ngaiia. 4A titirakinna ni kangai, “Tuangiira b'a a na riki baikanne n ningai? Ao tera te b'ai ae ti na ataia iai b'a e a roko te tai are a nang kakoroaki iai bukini baikanne?” 5E taku Iesu nako ia, “Kam na tarataraingkami b'a a na akea ae na burebureingkami. 6A m'aiti aomata akana na roko, akana na araniia n arau, ao a na kangai, Boni Ngaia ngai! Ao ane a na kekeweia aomata aika bati. 7Ao ngkana kam ongo rongorongoni bo ni buaka aika kaan ma aika raroa nako, ao kam na aki maaku. Ane a na roko baikanne, ma e tuai n roko te toki. 8Ane e na tei rake te botannaomata teuana ni buakana te botannaomata teuana, ao te uea temanna ni buakana te uea temanna; ane e na roko m'aeiein te aba n taabo nako, ao ane a na roko roongo. Aikai karawawata aika a na roko moa. 9“Ma kam na tarataraingkami, b'a ane a na kateingkami i matani kabowi, ao ane kam na oreaki i nanoni m'aneabaia I-Iutaia; ao ane kam na tei i mataia taan tautaeka ma uea i buku, b'a kam na taekina te koaua nako ia. 10Ma i m'ain rokon te toki, ao e riai b'a e na tataekinaki te euangkerio nakoia botannaomata ni kabaneia. 11Ngkana kam tauaki ao kam kateaki i matan te kabowi, ao tai katabei moa nanomi n iangoi taeka ake kam na taekin; b'a ngkana e a roko taina, ao kam na atong taeka ake kam na anganaki. B'a taeka ake kam na atong, a aki nako mai roumi; a nako mairoun te Tamnei are Raoiroi. 12Ao mm'ane ane a na anga tariia b'a a na tiringaki, ao a na karaoa naba aron aei taama nakoia natiia. Ane a na ekianako nako aia karo naati, ao a na karaoi m'akuri aika a na kamateaki iai. 13Ane kam na ribaki irouia aomata nako i bukin arau, ma ane nanom'aka ni karokoa matena, ao e na kamaiuaki. 14“Ngkana kam nora te ‘Baere Kakamaaku’ b'a e tei n te tabo are e riai n aki mena iai.” Ke e ataia ane wareware b'a e na ota raoi n nanon aei! “Ao akana mena i Iutaia n te tai arei, ke a biri nako nakoni maunga. 15Ao ane mena i taubukin te auti, ke e tai ruo ao n rin i nanon ana auti n anaa te b'ai maiai n uotia nako. 16Ao ane m'akuriia abana, ke e tai okira mwengana n anaa ana kabaraki. 17Ao ai kawa ra ake a bikoukou ma aine ake a kamammaia natiia ni boong akanne! 18Kam na tataro b'a a na aki riki baikanne n tain te kam'aitorotoro! 19B'a ni boong akanne ao ane a na karawawataaki aomata n te aekaki ni karawawata ae akea n ai arona mani moani karikan aonnaba iroun te Atua ni karokoa ngkai. Ao e na akea naba aekakina nakon taai aika na roko. 20Ao ngkana E aki kakimototoi boong akanne te Uea, ao bon akea te aomata temanna ae na kamaiuaki; ma E kakimototoi boong akanne i bukiia ake a rineaki, ake E rineia. 21“Ao ngkana e kangai temanna nako imi, ‘Kai aei te Kristo;’ ke e kangai, ‘Kai arei;’ ao tai kakoauaa. 22Ane a na kaoti kristo ni kewe ao burabeti ni kewe, ao a na kaoti kanikina ma b'aai ni kamimii, b'a a na burebureia ake a rineaki, ngkana a kona. 23Ma kam na tarataraingkami; I a tia n tuangngkami b'aai ni kabane i m'ain rikiia. 24“Ni boong akana i mwin te tai are a karawawataaki iai aomata, ao ane e na karooaki ootan taai, 25ao e na akea ootan nam'akaina, ao ane a na b'aka itoi mai karawa, ao m'aaka ake a mena i karawa a na bitaki man aroaroia. 26E na kaoti ngkanne Natin te Aomata i buakon naang ma te mimitong ao te m'aaka ae korakora. 27Ane E na kanakoia anera nakon iteran aonnaba ake aua, b'a a na botiia ana aomata te Atua mai tabon aonnaba are teuana ao mai tabona are teuana. 28“Kam na karekea reireiami man te kai ae te biku. N te tai are e ubuubu iai naba m'angana ao a kaoti baana, ao kam a ataia iai b'a e a kaan taini bongin te kabuebue. 29Ao ai arona naba, b'a ngkana kam nori baikanne b'a a riki, ao kam na ataia iai b'a e a rangi ni kaan roaroa. 30E koaua ae I a tuangngkami b'a a na bane n riki baikanne i m'aini mateia aomata nako aika maiu ngkai. 31A na mauna karawa ma aonnaba, ma a na aki kona ni mauna au taeka. 32“Akea ane ata rokon te bong arei ke te aoa arei; ao a aki ataia naba anera ake i karawa, ao E aki ataia te Nati; ma ti te Tama ae ataia. 33Kam na tarataraingkami, ao kamarurungngkami b'a kam aki ata rokon te tai arei. 34E kabotauaki b'a kaanga ai aron te aomata are kitana mwengana ao e m'ananga nako, ao e anganiia ana toro te mwiokoaki i aoni b'aai nako; 35Ma ngaia ae kam na kamarurungngkami, b'a kam aki ata te tai are e na roko iai mataniwin te auti, b'a tao e na roko n te moa n tairiki, ke n te nukanibong, ke i mwin te nukanibong, ke n te moa n ingabong. 36Ngkana e karina rokona, ao e riai b'a e na aki noringkami b'a kam matu. 37Ae I tuangngkami ao bon au taeka naba nakoia aomata nako: Kam na tantani.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\