MAREKO 14

1Ai uoua te bong ngkai i m'ain tain te Toa are te Riao ao te Berena are aki Karikaki. A ukoukora aroni kam'anean Iesu ibonga ake a kakannato ma taani koroboki, b'a a na taua ni kamatea. 2A taku, “Ti na aki karaoia n tain te Toa, b'a a kawa ni kiriwe aomata.” 3Ao ngke E mena Iesu i Betania, n ana auti Timon are te rebera, ngke E rarikiriki n am'arake, ao e roko te aine temanna ma uotana te b'atoro ae karaoaki man te atibu ae te arab'ata, ao kanoana te kabira ae rangi ni boiarara ae te naro ni koaua, ae e rangi ni m'aiti boona. E urua nnen te kabira anne, ao e kab'aroa te b'a i aon atuun Iesu. 4Ma iai aomata tabem'aang ake a un ao a i taetae i rouia ni kangai, “E aera ngkai e bakataeaki te kabira aei n te aro aei? 5B'a te kabira aei, e kona ni kaboaki nako n teboo ae raka i aon tenibubua te tenari, ao a kona n anganaki akana aki kaub'ai!” Ao a kaoti aroia n riba neierei. 6Ma E taku Iesu, “Tai kumeia! Kam aera ngkai kam tabareia? E a tia ni karaoa ae raoiroi nako Iu. 7B'a a bon aki toki ni mena i rarikimi aomata aika aki kaub'ai, ao ngkana kam kani karaoa ae raoiroi nako ia ao kam kona; ma N na aki mena i roumi n taai nako. 8E a tia ni karaoa are e kona neiei: e a tia ni kaboiarara rab'atau ni katauraoia i m'ain taunakiu. 9E koaua ae I a tuangngkami, b'a n taabo nako ike e tataekinaki iai te euangkerio i aonnaba, ao te b'ai ae e a tia ni karaoia neiei, e na taekinaki naba b'a kanuringana.” 10Ao Iuta Itekariota, are temanna i buakoia uake tengauni ma uoman, e nako ni kawariia ibonga ake mataniwi b'a e na kam'anea Iesu nako ia. 11Ngke a ongo, ao a kukurei; ao a kab'aka aia taeka b'a a na anganna te m'ane. Ma ngaia are e a kakaea te anga are e na kam'anea iai Iesu. 12Ao ni moani bongin te Toa are te Berena are aki Karikaki, ngke a tiring tiibu aika ataei b'a aia karea. Ao a taku ana reirei nako Ina, “E ngaa te tabo ae Ko tangiria b'a ti na nako iai ni katauraoia b'a Ko kana iai te am'arake are te Riao?” 13E kanakoia uoman ana reirei, ao E taku nako ia, “Kam na nako n te kawa, ao ane e na bo ma ngkami iai te aomata ae uota te kaatibu n ran; kam na iria, 14ao te tabo ane e rin iai, ao kam na kangai nakon te aomata are ana b'ai te auti, E taku te Tia Reirei, ‘E nga te ruu n iruwa ae Ngai ma au reirei ti na kana iai te am'arake are te Riao?’ 15Ao ane na kaota nako imi te ruu ae buubura ae mena i eta ae e tauraoi ao e bobonga b'ain nanona; anne nnemi ni katauraoi i bukira.” 16A nako ana reirei nakon te kawa, ao a kunea te ruu n ai aron are E tuangiia Iesu, ao a katauraoa am'araken te Riao. 17Ngke e a tairiki, ao E roko ma ana reirei ake tengauni ma uoman. 18Ao ngke a rarikiriki n am'arake, ao E taku Iesu, “E koaua ae I a tuangngkami b'a ane na kam'aneai temanna i roumi: temanna ae am'arake ma Ngai.” 19A moanna n nanokawaki, ao a taku, temanna i mwin temanna nako Ina, “Ngai?” 20E kaekaia Iesu ao E taku, “Temanna i buakomi ngkami aika tengauni ma uoman, ae teuae kateboa ana berena ma Ngai n te boora. 21Ane E na mate Natin te Aomata n ai aron taekana n te B'aib'ara; ma e na reke kain te aomata ae kam'aneaki Natin te Aomata i rouna! E raoiroi riki iroun te aomata anne ngke e aki bungiaki.” 22Ngke a am'arake, ao E anaa te berena Iesu, ao E tataro ni katituaraoi, ao E urua ni kam'akorokoroa, ao E anganiia, ao E kangai, “Anaia, rab'atau te baei.” 23Ao E anaa te m'angko, ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E anganiia, ao a bane ni moi ni kanoana. 24Ao E taku nako ia, “Raraau te baei, ae raraan te boraraoi, ae kawawaeaki i bukiia aika bati. 25E koaua ae I a tuangngkami b'a N na aki manga moi n ranin uaan te kureebe ni karokoa te bong arei, are N na nima iai te wain ae boou n uean te Atua.” 26Ngke a tia n anene, ao a oti nako nakon te maunga are Oriweta. 27E taku Iesu nako ia, “Ane e na moanna ni bua onimakinakiu i roumi, b'a e koreaki ae kangai: ‘N na tiringa te tia kaawakintiibu, ao ane a na bane n uamaae tiibu.’ 28Ma ngkana I a manga uti, ao I a ri moami nako Kariraia.” 29E taku Betero nako Ina, “Ngkana arona b'a e a bua onimakinam irouia uaakai, ma e na bon aki bua mai rou.” 30E taku Iesu nakon Betero, “E koaua ae I a tuangko b'a n te tairiki naba aei, ao ane ko na katenua kakeaau i m'aini kauouan tangin te moa.” 31E kaekaa Betero ma te b'ana n ninikoria, ao e kangai, “Ngkana N na boni mate ma Ngkoe, ao N na bon aki kakeako!” Ao a bane n atongi taeka naba akanne. 32Ao a nako n te tabo ae arana Ketetem'ane, ao E taku Iesu nakoia ana reirei, “Kam na tekateka ikai i nanon au tai n tataro.” 33E kaira Betero ma Iakobo ma Ioane b'a raona, ao E a moanna n taonaki n te nako n nano ae korakora ma te rawawata ae bati. 34Ao E taku nako ia, “E taonaki maiu n te rawawata ae moan te bati, n te aro ae kaanga N nangi mate iai; kam na tiku ikai, ao kamarurungngkami n tantani.” 35Ngke E nako riki teutana ao E b'aka i aontano, ao E tataro b'a ngkana e konaaki, ao E na aki rin i nanon te aoa are E na karawawataaki iai. 36Ao E taku n ana tataro, “Aaba, Tamau, a konaaki b'aai ni kabane i Roum; Ko na uota nako te m'angko ni karawawata aei mai Rou; ma tiaki nanou ae na iraki, ma e na iraki nanom.” 37Ao E oki, ao E noriia b'a a matu; ao E taku nakoni Betero, “Timon, ko matu? Ko aki kona ni kamarurungko n tantani i nanon teuana te aoa? 38Kam na kamarurungngkami n tantani ao tataro b'a kam na aki b'aka n tain te kariri: e konamaki te tamnei, ma e mamara te rab'ata.” 39Ao E a manga nako riki n tataro, ao E atongi taeka naba ake E a tia ni m'anewei n ana tataro. 40Ngke E a manga oki, ao E noriia b'a a manga matu naba, b'a a kuri n aki ure mataia; ao a aki ataia b'a tera aia kaeka nako Ina. 41Ao E oki te katenua n tai ao E taku nako ia, “Ae kam boni matu naba, ma n iri nanomi ni motirawa? E a tau! E a roko te tai! E a kam'aneaki Natin te Aomata nakoia taani bure. 42Tei rake, ti na nako; noria, e a roko teuare nang kam'aneai!” 43Ngke E tabe n taetae Iesu, ao akea b'a e a roko naba Iuta, are temanna i buakoia uake tengauni ma uoman, ao raona te koraki ae bati ake a uoti kabaang ma kaai n oro; aikai te koraki ake a kanakoaki mairouia ibonga ake mataniwi, ao mairouia taani koroboki ma unimm'aane. 44Ao teuare nang kam'anea Iesu, e a tia n angania aomata te kanikina, ngke e kangai, “Ane N na kiitinna ao boni Ngaia; kam na taua, ao kairiia nako n tararuaia raoi.” 45Ngke e roko Iuta, ao e a nako naba ni kawara Iesu ao e taku, “Te Tia Reirei!” Ao e kiitinna. 46Ma ngaia are a rawea Iesu ao a taua. 47Ma iai temanna i buakoia ake a teitei are e buuta ana kabaang, ao e orea iai ana toro mataniwiia ibonga, ni korea taningana ni kab'aka. 48E taku Iesu nako ia, “Kam nako mai ma kabaang ao kaai n oro, b'a kam na tauai b'a kaanga te tia kam'arua Ngai? 49I katoa te bong ae koraki ma ngkami n reirei i nanon te um'antabu, ao kam aki tauai. Ma e riki aei b'a e na kakoroaki bukin are e taekinaki n te B'aib'ara.” 50Ao a bane ana reirei ni kitanna, ao a biri nako. 51Iai te rorobuaka n ataei temanna are irira Iesu, ao e ti b'ainna n te kunnikai ae e nira rab'atana iai. A taua; 52ma e katuka nirana, ao e biri nako n akea karabaana. 53Ao a kaira Iesu nakoni mataniwiia ibonga; ao a bane ni botaki ma ngaia ibonga ake a kakannato ma unimm'aane ma taani koroboki. 54Ao Betero, e irira Iesu ni kakararoa, ao e rin i nanon te tabo ae e aki bono aona ae otab'aniniaki n ana auti mataniwiia ibonga; ao e tekateka ma bureitiman ni kaabuea n te ai. 55Ao ibonga ake a kakannato ma kaain te Tanirim ni kabanea, a ukoukora bukinan Iesu b'a a na kamatea; ma akea ae reke i rouia. 56B'a a m'aiti aomata ake a bukinna, ma a aki boraoi aia kaotioti. 57A tei rake tabem'aang ni bukinna, ao a taku, 58“Ti ongo ana taeka ngke E kangai, ‘N na urua te um'antabu aei, ae karaoaki irouia aomata, ao I a manga katea teuana i nanon tenibong, ae te um'antabu ae aki karaoaki irouia aomata.’ ” 59Ao a aki boraoi naba aia taeka iai. 60Ao e tei rake mataniwiia ibonga i buakoia, ao e titirakina Iesu ni kangai, “Akea am kaeka ae Ko na taekinna? Tera ae a taekinna te koraki aei b'a b'aini kabuakakaam?” 61Ma E kainab'aabu, ao akea ana kaeka ae E anga. E a manga titirakinna naba mataniwiia ibonga, ao e taku, “Te Kristo Ngkoe are Natin Teuare Kakaraoiroaki?” 62E kaekaa Iesu, ao E taku, “Boni Ngai; ao ane kam na nora Natin te Aomata b'a E na tekateka i angaatain Teuare M'aka, ao b'a E na nako mai n nangini karawa.” 63E raeuai kunnikaina mataniwiia ibonga, ao e taku, “E aera b'a ti na tangiriia riki taani kakoaua? 64Kam a tia n ongo ana taeka ni bakanatua aei! Tera ami moti?” A bane ni motika taekana b'a e riai kamateana. 65Iai tabem'aang ake a bawareia, ao a rabuna ubuna, ao a oreia ni baiia, ao a taku nako Ina, “Kaotia b'a antai ae oroiko!” Ao bureitiman a oreia n aki akaaka. 66Ngke e tiku i nano Betero n te tabo are otab'aniniaki n auti, are te tabo are akea rabunan aona, ao e roko te ataeinaine ae te tia m'akuri iroun mataniwiia ibonga; 67ngke e nora Betero b'a e kaabuea, ao e tarataraia, ao e taku, “Ngkoe naba raon Iesu are te I-Natareta.” 68Ma e kakewea ana taeka neierei, ao e taku, “I aki ata nanon te b'ai ane ko taekinna, ao I aki oota naba iai.” Ao e oti nako nakon te tabo n oti nako are mai tinaniku. 69Ao e noria te ataeinaine ikekei, ao e a manga taku nakoia naake a teitei, “Teuaei bon temanna naba i buakoia.” 70E a manga kakewei naba taeka akekei Betero. E aki rangi ni maan i mwina, ao uaake a teitei a taku nakoni Betero, “Bon te koaua b'a raoia uakekei ngkoe, b'a te I-Kariraia ngkoe.” 71Ao e karereanti, ma n tuea, ao e kangai, “I aki kinaa te aomata ane kam atongnga.” 72Ao e a manga tangi naba te moa. Ao Betero, e uring ana taeka Iesu ngke E kangai nako ina, “Ane ko na katenua kakeaau ngkana e tuai ni kauoua tangina te moa.” Ao ngke e uringnga, ao e tang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\